intTypePromotion=1

Bài giảng Toán T2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
33
lượt xem
1
download

Bài giảng Toán T2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 trình bày các kiên thức về không gian vectơ Rn. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản; cơ sở, số chiều, hạng của hệ vectơ; tọa độ; tích vô hướng, cơ sở trực chuẩn;...và các nội dung chi tiết khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán T2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

 1. 0123456 7 89
 2.    ! "#$# 0123456 %9&"# '() *+#, '9 '() * - . !
 3. /' 01 789
 4. 0 2 3459 841471 3459 "'(6 ! 7 3*89 ! :'; 841 45 3*89 !"#$!%&'()*+,+,% . ! :';+ :?@ -./01230415 6417589::;: 0123456?714554@ABCDEF :7G0:HIJKLMNONOH OPHH ABCDEFGDHEI JHEKILMNNONPQR STUV56WXYTZ5662[5\]^_`abc NKdDN-efghij7j7- 7k-- 0123445637 89
 5. 4789
 6. 9 3 !"#$%&'() 01234 *(+,-./01234,!564!7 567898
 7. 6 8778 8-4394,:);#?@@AB?CDEFGH"
 8. 677
 9. 6 
 10. !8
 11. " IJKCKLMNI=K
 12. 1 !8
 13. " W0XYZ,[\]-4"JR]JKIJM 2"3 !8
 14. " 45 6345 7/8 ^0IJMK_U`JVMaJRU`JV] b0=U
 15. 8@$=->?5 0=?5A c0U=R
 16. @5 0CDEFFGHE>IJKLMJLE8N 3 d0=UJRCV=JR=C OPQ;$5 R3 e0PfJJ ghijklmjnko pnkqorsttutvwx y1z{34|}012344563789
 17. ~ tq€jt‚ƒ„…†‡ˆ‡ˆ ‰ STUVWXYVZW[ \ZW][^_``a`bcd efghijk4lfmijjnoipqrstuv+ `]wV`xyz{|}~(~(x €xx
 18. 0123445637531895
 19. 1
 20. 0123456789
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2