intTypePromotion=3

Bài giảng tóm tắt Quản lý môi trường khu công nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chia sẻ: Codon_08 Codon_08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
121
lượt xem
32
download

Bài giảng tóm tắt Quản lý môi trường khu công nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tóm tắt Quản lý môi trường khu công nghiệp của Nguyễn Thị Ngọc Anh tập trung trình bày các nội dung chính về vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp; phương cách quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; giải pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tóm tắt Quản lý môi trường khu công nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Anh

 1. Đại học Đà Lạt Khoa Môi trường Bài giảng tóm tắt QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 2. Nội dung Vấn đề môi trường •  Khái niệm ban đầu Đô thị và KCN •  Hiện trạng chất lượng MT •  Pháp lý Phương cách •  Kinh tế quản lý môi trường •  Kỹ thuật Đô thị và KCN •  Truyền thông, giáo dục Giải pháp quản lý •  Quản lý môi trường đô thị MT đô thị và KCN •  Quản lý môi trường KCN
 3. Bài tập sinh viên 1.  Hiện trạng ô nhiễm môi trường một số đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn đô thị hóa và công nghiệp hóa (Hà Nội, HCM, Đà Năng,…) (Các vấn đề môi trường phát sinh tại một số đô thị của Việt Nam) 2.  Những bài học, kinh nghiệm về quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp ở các nước trên thế giới hay Việt Nam 3.  Những vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp đang được quan tâm (ví dụ điển hình) 4.  Những giải pháp quản lý đã và có thể được thực hiện nhằm cải thiện chất lượng môi trường khu công nghiệp (lệ phí, chương trình hành động,….) 5.  Hiện trạng ô nhiễm làng nghề như thế nào 6.  Vai trò truyền thông – giáo dục trong quản lý Môi trường Một số chương trình đã thực hiện ở địa phương ? Hiệu quả ? 7.  Khu Đô thị sinh thái? 8.  Khu công nghiệp sinh thái (xanh) ?
 4. Nội dung các chuyên đề: 9.  Nhãn sinh thái và giải pháp quản lý môi trường cho ngành công nghiệp xanh 10.  Chương trình và kế hoạch thu lệ phí xả thải quản lý mọi trường đô thị và KCN 11.  Các giải pháp sản xuất sạch hơn có thế áp dụng cho các khu công nghiệp trong công tác quản lý môi trường 12.  Những thuận lợi và khó khăn đối với khu công nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 trong quản lý chất lượng. 13.  Chương trình 3R ? Đánh giá hiệu quả? Những bài học , kinh nghiệm có thể rút ra từ chương trình này trong công tác quản lý môi trường 14.  Chương trình Khung phân hạng xanh là gì? Tình hình thực hiện 15.  Chương trình phát thải bằng không (zedro waste) ? 16.  Phân tích Phương cách pháp lý và phương cách kinh tế trong quản lý môi trường đô thị và KCN 17.  …
 5. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 1: Quy hoạch trong khu công nghiệp l  Tầm quan trọng của công tác quy hoạch môi trường trong khu công nghiệp l  Nguyên tắc bố trí khu công nghiệp trong quy hoạch l  Quy hoạch các nhà máy trong khu công nghiệp l  Quy hoạch quản lý cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (giao thông, kho bãi, thông tin, liên lạc, cấp thoát nước, thu gom vận chuyển chất thải rắn) l  Quy hoạch quản lý chất thải (nước thải, chất thải rắn và khí thải) l  Quản lý công trình dịch vụ l  Quy hoạch cây xanh l  Quy hoạch và phát triển vùng đệm
 6. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 2: Quản lý môi trường khu công nghiệp l  Các loại hình khu công nghiệp l  Hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam l  Tổ chức bộ máy quản lý môi trường khu công nghiệp l  Tiêu chí đánh giá môi trường khu công nghiệp l  Các công cụ quản lý môi trường khu công nghiệp l  Lập báo cáo hiện trạng môi trường công nghiệp và khu công nghiệp l  Mô hình khu công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp sinh thái
 7. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 3: Vấn đề an toàn lao động và Các biện pháp quản lý môi trường lao động trong họat động công nghiệp l  Những vấn đề chung về môi trường lao động Thành phần môi trường lao động Thông số đặc trưng môi trường lao động Kiểm tra giám sát môi trường lao động Các thiết bị xử lý môi trường lao động l  Kỹ thuật điều hoà không khí l  Kỹ thuật thông gió l  Kỹ thuật lọc bụi l  Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn trong công nghiệp
 8. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 4: Quản lý thiết bị và hoá chất, an toàn trong lao động công nghiệp l  Một số vấn đề chung kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động l  Quản lý an toàn điện l  Quản lý các thiết bị chịu áp lực l  Quản lý thiết bị nâng l  Quản lý hoá chất và chất nguy hại l  Quản lý rủi ro trong sản xuất l  Phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất công nghiệp l  Các thiết bị phòng hộ trong sản xuất công nghiệp
 9. BÀI TẬP MTK31 NHÓM 5: Phương pháp luận thực hiện quy hoạch quản lý môi trường đô thị l  Khái niện và phân lọai các hình thức qui họach quản lý môi trường đô thị (đô thị mới, đô thị đã có...). l  Phát triển khung và lập kế họach quy hoạch quản lý môi trường đô thị. l  Các bước thực hiện qui họach quản lý môi trường đô thị. l  Các phương thức đánh giá công tác qui họach quản lý môi trường đô thị l  Phân tích và đánh giá các qui họach quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. l  Qui họach không gian phát triển đô thị và qui hoạch cải tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. l  Qui hoạch xây dựng các khu chức năng trong đô thị (Qui hoạch phát triển công nghiệp, qui họach các họat động xây dựng dân dụng, qui họach hệ thống dịch vụ công cộng của đô thị, qui hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác, hệ thống giao thông, cây xanh, các khu đất đặc biệt...). l  Định hướng qui họach quản lý môi trường đối với các dự án đầu tư vào khu đô thị.
 10. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 6: Quản lý các thành phần môi trường trong khu đô thị Khái niệm về các thành phần môi trường trọng tâm tại các khu đô thị. l  Giới thiệu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng các thành phần môi trường đô thị tại Việt Nam l  Quản lý chất lượng môi trường không khí đô thị l  Quản lý môi trường giao thông đô thị l  Quản lý tiếng ồn đô thị l  Quản lý chất lượng nước đô thị l  Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị l  Các họat động tư vấn cộng đồng trong quản lý môi trường đô thị l  Nâng cao năng lực quản lý môi trường đô thị
 11. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 7: Nâng cấp và cải tạo môi trường đô thị l  Khái niệm về nâng cấp đô thị (urban upgrading) và hiện trạng áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới Xây dựng các tiền đề phát triển đô thị. l  Các vấn đề môi trường trong quá trình nâng cấp và cải tạo đô thị. l  Qủan lý môi trường trong công tác cải thiện nguồn nước (ngầm, kênh rạch...) đô thị. l  Qủan lý môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển mở rộng đô thị (đường xá, nhà cửa, công trình...) l  Qủan lý môi trường trong quá trình cải tạo các hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị (hệ thống thóat nước, thu gom rác,...). l  Định hướng cho công tác cải tạo và nâng cấp đô thị trong thời gian sắp tới.
 12. BÀI TẬP MTK31 l  NHÓM 8: Phát triển đô thị và các vấn đề môi trường l  Mối quan hệ giữa đô thị và môi trường l  Những vấn đề môi trường đô thị l  Phân tích các áp lực môi trường khu đô thị l  Nguyên nhân suy thoái môi trường khu đô thị l  Tác động của tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa lên môi trường đô thị l  Xu hướng và mô hình đô thị bền vững l  Các tiêu chí môi trường trong đánh gía phát triển của mô hình đô thị bền vững l  Phân tích các ví dụ về mô hình quy họach và quản lý đô thị theo hướng bền vững. l  Khái quát về hiện trạng môi trường đô thị trên thế giới và các xu hướng quản lý môi trường liên quan. l  Khái qúat về hiện trạng môi trường đô thị ở Việt Nam (hiện trạng và xu hướng)
 13. VẤN ĐỀ 1 KHU CÔNG NGHIỆP CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
 14. Khu công nghiệp l  Khu công nghiệp: là khu tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, do Chính phủ quyết định thành lập l  Những khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường được gọi là cụm công nghiệp. l  Trong khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất.
 15. Khu chế xuất l  Khu chế xuất là khu tập trung các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất các hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới, địa giới xác định, không có dân cư sinh sống, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính Phủ quyết định thành lập. KCX Linh trung 1, KCX Linh Trung 2, KCX Tân Thuận
 16. Khu công nghệ cao l  Khu công nghệ cao: là khu tập trung các doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao và các đơn vị hoạt động phục vụ cho phát triển công nghệ cao gồm nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ, đào tạo và các dịch vụ có liên quan, có ranh giới, địa giới xác định, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập l  Trong khu công nghệ cao có thể có doanh nghiệp chế xuất. ví dụ : KCNC Hòa Lạc, KCNC HCM
 17. Đặc trưng của các khu công nghiệp l  Xây dựng trên diện tích tương đối rộng, (S > 40 ha); l  Một khu có các toà nhà, nhà máy, cũng như các dịch vụ: công trình công ích, phố xá, viễn thông, canh quan, hệ thống giao thông, công trình tiện ích. l  Những quy định có tích chất bắt buộc tuân thủ đối với các công ty thường trú, liên quan về các vấn đề như kích thước tối thiểu của lô đất, các tỷ lệ diện tích đất sử dụng và loại hình xây dựng; l  Quy hoạch tổng thể chi tiết, quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải thực hiện và các đặc điểm chi tiết đối với tất cả các khía cạnh của môi trường xây dựng; l  Quy định về công tác quản lý để nâng cao hiệu lực thi hành các hợp đồng và các quy định bắt buộc, phê duyệt và tiếp nhận công ty mới vào KCN và cung cấp các chính sách, xúc tiến quy hoạch, nhằm thúc đẩy phát triển dài hạn KCN.
 18. Các điều kiện, tiêu chí hình thành các KCN l  Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương. l  Có điều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và hạ tầng xã hội, triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển KCN, KCX với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội phục vụ cho công nhân trong KCN, KCX. l  Có quỹ đất dự trữ để phát triển và có điều kiện liên kết thành cụm các KCN; riêng đối với địa phương thuần tuý đất nông nghiệp, khi phát triển các KCN để thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế cần tiến hành phân kỳ đầu tư chặt chẽ nhằm đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả.
 19. Các điều kiện, tiêu chí hình thành các KCN l  Có khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. l  Có khả năng cung cấp và đáp ứng nhu cầu về lao động. l  Đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng. l  Đối với các địa phương đã phát triển KCN, việc thành lập mới các KCN chỉ được thực hiện khi tổng diện tích đất công nghiệp của các KCN hiện có đã được cho thuê ít nhất 60%. l  Việc mở rộng các KCN hiện có chỉ được thực hiện khi tổng diện tích đất công nghiệp của KCN đó đã được cho thuê ít nhất là 60% và đã xây dựng xong công trình xử lý nước thải tập trung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản