intTypePromotion=3

Bài giảng Trung tâm kiểm định và huấn luyện: Kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Lộc

Chia sẻ: Nguyễn Văn Lộc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
137
lượt xem
50
download

Bài giảng Trung tâm kiểm định và huấn luyện: Kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trung tâm kiểm định và huấn luyện "Kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh" giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số khái niệm chung về bảo hộ lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cải thiện điều kiện lao động theo wise, an toàn phòng chống cháy nổ,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trung tâm kiểm định và huấn luyện: Kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Lộc

 1. LOGO SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI TP. HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN  KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM Giảng viên: Nguyễn Văn Lộc       0988.221198 – 0943.221198 Email: lockiemdinh@gmail.com Website: huanluyenkiemdinh.com
 2. GIỚI THIỆU Sở Lao đông Th ̣ ương binh  Chứ c năng: ­  Kiểm định kỹ thuật an toàn.  và  Xã  hôi TP.HCM ̣ ­ Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về  nghiệp vụ an toàn – bảo hộ lao động  Trung tâm Kiêm đinh va ̉ ̣ ̀  ­ Đào tạo nghề cho công nhân vận hành thiết  Huấ n luyên K ̣ ỹ thuật An toà n  bị nghiêm ngặt.  Lao đông̣ ­  Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  ­ Cung cấp cán bộ giám sát an toàn lao động.  ­ Kiểm định an toàn các loại thiết bị chứa gas  (LPG).  ­ Đo, kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống  153A, XVNT,  P17, Q. Bì nh Thanh,  ̣ chống sét và hệ thống thiết bị điện.  TP. HCM ­ Kiểm định, cân chỉnh các loại van an toàn,  VPĐD: 09, Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú  Lợi, TP. TDM, Bình Dương áp kế.  ­  Tư  vấn  kỹ  thuật  an  toàn  cho  các  doanh  nghiệp.  Website: huanluyenkiemdinh.com   Nhận đào tạo tại chỗ theo nhu cầu  doanh nghiệp.
 3. NÔI DUNG HUÂ ̣ ́ N LUYÊN ̣ 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 2 CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3 CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG THEO WISE 4 AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
 4. PHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG  VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
 5. Bảo hộ lao động – Mục đích – Ý nghĩa        Bảo hộ lao động là một ngành khoa  học  nghiên  cứu  các  vấn  đề  về  hệ  thống  các  văn  bản  pháp  luật  an  toàn  vệ  sinh  lao  động  và  các  biện  pháp tương  ứng về tổ chức, kinh tế,  xã hội, kỹ thuât…̣
 6. Giaûm tieâu hao  Mục đích công tác Bảo hộ lao động söùc khoûe, Baûo ñaûm  söï  naâng cao toaøn veïn thaân  ngaøy coâng, theå cuûa ngöôøi  giôø coâng lao lao ñoäng  ñoäng, giöõ  khoâng bò tai vöõng vaø duy trì  naïn lao söùc khoûe laâu  ñoäng, haïn daøi, laøm vieäc cheá bò beänh  coù naêng ngheà nghieäp suaát, chaát löôïng lao ñoäng
 7. Ý nghĩa công tác Bảo hộ lao động Chính trị Xã hội Kinh tế
 8. Tính chất của công tác bảo hộ lao động 11 22 33 Tính  Tính  Tính  khoa  quần  pháp lý học chúng
 9. Hệ thống pháp luật Việt Nam về Bảo hộ lao  động  Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt  Nam (1992)  Bộ Luật lao động  (18/6/2012 có hiệu lực từ  01/5/2013)  Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân (11/7/1989)  Luật Bảo vệ môi trường (12/12/2005)  Nghị  định  45/2013/CP  (10/5/2013)  quy  định  chi  tiết  một số điều của Bộ luật lao động về về thời giờ làm  việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh  lao động  Thông tư 27/2013 của BLĐTBXH, thông tư 01/2011,  thông tư 04/2014 của BLĐTBXH – BYT.
 10. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động (điều 138)   Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian,  độ  thoáng,  bụi,  hơi,  khí  độc,  phóng  xạ,  điện  từ  trường, nóng,  ẩm,  ồn, rung, các yếu tố có hại khác  được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan  và  các  yếu  tố  đó  phải  được  định  kỳ  kiểm  tra,  đo  lường;   Bảo  đảm các điều kiện  an  toàn lao động, vệ sinh  lao  động  đối  với  máy,  thiết  bị,  nhà  xưởng  đạt  các  quy  chuẩn  kỹ  thuật  quốc  gia  về  an  toàn  lao  động,  vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn  lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã được  công bố, áp dụng;
 11. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động  (điều 138)    Kiểm  tra,  đánh  giá  các  yếu  tố  nguy  hiểm,  có  hại  tại  nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ,  giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều  kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;    Định  kỳ  kiểm  tra,  bảo  dưỡng  máy,  thiết  bị,  nhà  xưởng, kho tàng;  Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao  động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt  ở vị trí  dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc;  Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở  khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo  đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 12. Nghĩa vụ của người lao động (điều 138)   Chaáp haønh caùc quy ñònh, noäi quy veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng coù lieân quan ñeán coâng vieäc, nhieäm vuï ñöôïc giao.   Phaûi söû duïng vaø baûo quaûn caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân ñaõ ñöôïc trang caáp, caùc thieát bò an toaøn, veä sinh nôi laøm vieäc.    Phaûi baùo caùo kòp thôøi vôùi ngöôøi coù traùch nhieäm khi phaùt hieän nguy cô gaây tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp, gaây ñoäc haïi hoaëc söï coá nguy hieåm, tham gia caáp cöùu vaø khaéc phuïc haäu quaû tai naïn lao ñoäng khi coù leänh cuûa NSDLĐ.
 13. Quyền của người lao động (điều 140) Người  lao  động  có  quyền  từ  chối  làm  công  việc  hoặc  rời  bỏ  nơi  làm  việc  mà  vẫn  được  trả  đủ  tiền  lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao  động khi  thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề  nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe  của  mình  và  phải  báo  ngay  với  người  phụ  trách  trực  tiếp.  Người  sử  dụng  lao  động  không  được  buộc  người  lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm  việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục.
 14. Yếu tố nguy hiểm – Yếu tố có hại   Yếu tố nguy hiểm  là các yếu  tố có thể tác động một cách bất  ngờ lên cơ thể người lao động  gây  chết  người  hoặc  gây  chấn  thương.    Yếu  tố  có  hại  là  những  yếu  tố  của  điều  kiện  lao  động  không  thuận  lợi,  không  đảm  ̉ bao các gi ới hạn tiêu chuẩn vệ  sinh  cho  phép,  làm  giảm  sức  khỏe người lao động, gây bệnh  nghề nghiệp.
 15. Cơ cấu  truyền động,  chuyển động Nguồn Nguồn điện nhiệt Yếu tố Ng uy hiểm Vật rơi, Vật văng bắn đổ, sập Nổ Nổ vật lý hoá học
 16. Đặc điểm xuất hiện mối nguy hiểm  Thường xuyên xuất hiện: là mối nguy hiểm hiển  hiện  thường  xuyên  như:  dây  điện  trần,  điện  từ  trường,  phóng  xạ,  bức  xạ,  làm  việc  trên  cao,  làm  việc trong môi trường có áp suất cao  Tiềm  ẩn và xuất hiện khi có điều kiện: bị hỏng  cách  điện,  vật  liệu  nổ,  bình  áp  lực,  vật  liệu  cháy,  hơi khí độc, vật rơi đổ…  Xuất hiện theo chu kỳ thời gian: thiết bị đột dập,  phay bào, thiết bị nâng hạ  Xuất hiện không theo chu kỳ: vật văng bắn, vận  chuyển, chuyển động…
 17. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHÔNG GỌN GÀNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản