intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần II - Đặng Xuân Trường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

150
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần II: Nhiệm vụ của công tác giám sát thi công lắp đặt thiết bị, nội dung công tác giám sát lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng, giới thiệu các nội dung chính: giám sát và quản lý về chất lượng thi công, giám sát và quản lý về khối lượng thi công, giám sát và quản lý về tiến độ thi công, giám sát và quản lý về vệ sinh môi trường,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần II - Đặng Xuân Trường

 1. II. NHIEÄM VUÏ CUÛA COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT THI COÂNG LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ 1. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà chaát löôïng thi coâng 2. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà khoái löôïng thi coâng 3. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà tieán ñoä thi coâng 4. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà an toaøn lao ñoäng 5. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà veä sinh moâi tröôøng GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 30
 2. 1. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà chaát löôïng thi coâng Veà vaät tö: Xuaát xöù. Chuûng loaïi, qui caùch. Chaát löôïng. Coâng taùc baûo quaûn, xeáp kho. Veà kyõ thuaät thi coâng Qui trình thi coâng cuûa caû haïng muïc. Kyõ thuaät thi coâng cuûa töøng coâng vieäc. Caùc duïng cuï, thieát bò thi coâng. Veà bieän phaùp thi coâng Choïn bieän phaùp thi coâng. Boá trí nhaân löïc, thieát bò. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 31
 3. 2. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà khoái löôïng thi coâng Xaùc nhaän khoái löôïng coâng vieäc ñaõ thöïc hieän ñöôïc; Naém roõ caùc khoái löôïng thay ñoåi (taêng theâm hoaëc giaûm ñi) so vôùi hoà sô thieát keá, treân cô sôû ñoù ñeå nghieäm thu khoái löôïng (theo hôïp ñoàng vaø phaùt sinh). GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 32
 4. 3. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà tieán ñoä thi coâng Giaùm saùt tieán ñoä cuûa töøng coâng taùc. Giaùm saùt vieäc phoái hôïp tieán ñoä giöõa caùc coâng taùc. Ñeà nghò hoaëc yeâu caàu ñôn vò thi coâng coù caùc bieän phaùp ñieàu chænh thích hôïp neáu tieán ñoä thöïc teá khaùc nhieàu vôùi döï kieán. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 33
 5. 4. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà an toaøn lao ñoäng Ñaûm baûo cho ngöôøi lao ñoäng cuõng nhö coâng trình ñöôïc an toaøn, khoâng ñeå xaûy ra caùc söï coá ñaùng tieác. Nhieäm vuï naøy ñoøi hoûi tö vaán giaùm saùt caàn: Bieát caùc qui ñònh veà baûo hoä lao ñoäng; Naém roõ kyõ thuaät an toaøn trong thi coâng; Coù kinh nghieäm thöïc teá ; Giuùp cho vieäc phoøng ngöøa ngay töø ñaàu, khoâng ñeå xaûy ra söï coá cho ngöôøi cuõng nhö coâng trình, nhaát laø trong thi coâng phaàn ngaàm vaø phaàn treân cao. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 34
 6. 5. Giaùm saùt vaø quaûn lyù veà veä sinh moâi tröôøng Ñaûm baûo trong quaù trình thi coâng, thaäm chí ñeán luùc thi coâng xong, khoâng ñöôïc ñeå vieäc maát veä sinh, oâ nhieãm moâi tröôøng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp, caû trong phaïm vi coâng tröôøng cuõng nhö khu vöïc xung quanh coâng tröôøng. Noùi chung tröôùc khi baøn giao coâng trình phaûi giaùm saùt ñôn vò thi coâng thöïc hieän coâng taùc khoâi phuïc laïi hieän traïng ban ñaàu ôû nhöõng khu vöïc bò aûnh höôûng do thi coâng coâng trình. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 35
 7. III. NOÄI DUNG COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ TRONG COÂNG TRÌNH DAÂN DUÏNG Noäi dung chung: Kieåm tra naêng löïc ñôn vò thi coâng: Nhaân löïc: caùn boä kyõ thuaät, ñoäi nguõ coâng nhaân (caû soá löôïng vaø trình ñoä chuyeân moân) Thieát bò thi coâng vaø thieát bò thí nghieäm phuïc vuï coâng taùc laép ñaët thieát bò GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 36
 8. Kieåm tra vaät tö xaây döïng: ÔÛ taát caû caùc daïng (nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm vaø thaønh phaåm) Khi nhaäp veà coâng tröôøng vaø trong quaù trình thi coâng (baûo quaûn, söû duïng). GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 37
 9. Caùc vaät tö duøng trong caùc heä thoáng thieát bò coâng trình raát ña daïng veà chuûng loaïi, qui caùch vaø thuoäc nhieàu chuyeân ngaønh khaùc nhau. Caàn ñaëc bieät löu yù nhöõng vaät tö coù nhieàu loaïi (loaïi 1, loaïi 2, loaïi 3,…) vaø nhöõng thieát bò, maùy moùc deã taân trang vì raát deã bò qua maët neáu khoâng kieåm tra kyõ cuõng nhö ít kinh nghieäm thöïc teá. Neáu caûm thaáy coù daáu hieäu nghi ngôø caàn ñeà nghò ÑVTC laøm thí nghieäm ñeå kieåm tra. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 38
 10. Kieåm tra kyõ thuaät thi coâng vaø bieän phaùp thi coâng cuûa töøng coâng taùc. Caàn thöôøng xuyeân theo doõi quaù trình thöïc thi caùc coâng taùc cuûa ñôn vò thi coâng. Khi phaùt hieän ñôn vò thi coâng thöïc hieän khoâng ñuùng qui trình vaø kyõ thuaät thì phaûi yeâu caàu ñôn vò thi coâng chaán chænh laïi ngay môùi cho laøm tieáp, thaäm chí phaûi thaùo dôõ ra laøm laïi. Veà bieän phaùp thi coâng: xem xeùt, pheâ duyeät caùc bieän phaùp thi coâng cuûa ñôn vò thi coâng. Neáu caûm thaáy bieän phaùp thi coâng naøo coù khaû naêng khoâng ñaûm baûo veà kyõ thuaät, veà an toaøn hoaëc veà tieán ñoä thì ñeà nghò ñôn vò thi coâng giaûi trình (thoâng qua tính toaùn hoaëc lyù luaän) ñeán khi naøo chaáp nhaän ñöôïc thì môùi cho pheùp baét ñaàu coâng vieäc. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 39
 11. Kieåm tra, thöû nghieäm, vaän haønh caùc heä thoáng ñaõ laép ñaët ñoái vôùi caùc coâng taùc coù yeâu caàu. Kieåm tra coâng taùc ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng taïi coâng tröôøng: Kieåm tra vieäc toå chöùc hoïc taäp, quaûn lyù cuûa ñôn vò TC. Kieåm tra vieäc trang bò baûo hoä lao ñoäng cho töøng caù nhaân. Kieåm tra bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn cho caû coâng trình. Kieåm tra vieäc ñieàu tra maïng löôùi haï taàng kyõ thuaät naèm ngaàm trong phaïm vi thi coâng cuûa ñôn vò thi coâng tröôùc khi khôûi coâng ñeå haïn cheá toái ña caùc söï coá vaø tai naïn coù theå xaûy ra. Kieåm tra vieäc laép ñaët raøo chaén, bieån baùo hieäu nguy hieåm. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 40
 12. Kieåm tra coâng taùc veä sinh – moâi tröôøng: Kieåm tra vieäc thu doïn raùc sinh hoaït, raùc do thi coâng thaûi ra trong coâng tröôøng. Kieåm tra vieäc thu doïn, ñeå taïm ñaát ñaøo, ñaát ñaép, xaø baàn,… xem coù hôïp lyù chöa. Kieåm tra caùc bieän phaùp khi thaùo nöôùc trong coáng, naïo veùt buøn caën,… coù gaây ngaäp ñöôøng hoaëc boác muøi hoâi thoái quaù möùc hay khoâng. Döôùi ñaây laø moät soá noäi dung caàn löu yù khi giaùm saùt ñoái vôùi töøng heä thoáng thieát bò coâng trình: GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 41
 13. 1. Heä thoáng ñieän Kieåm tra caùc vaät lieäu ñieän vaø thieát bò ñieän. Kieåm tra vò trí laép ñaët so vôùi baûn veõ thieát keá. Kieåm tra söï gaén keát cuûa caùc vaät lieäu ñieän vôùi nhau vaø vôùi thieát bò ñieän. Kieåm tra ñoä vöõng chaéc, ñoä rung ñoäng cuûa caùc thieát bò khi lieân keát vaøo coâng trình. Kieåm tra möùc caùch ñieän vaø daãn ñieän cuûa caùc vaät lieäu vaø thieát bò ñieän. Kieåm tra caùc yeâu caàu cuûa phaàn xaây ñi keøm phaàn laép. Kieåm tra coâng taùc an toaøn lao ñoäng trong thi coâng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 42
 14. 2. Heä thoáng caáp nöôùc Kieåm tra caùc vaät lieäu caáp nöôùc vaø thieát bò duøng nöôùc. Kieåm tra vò trí laép ñaët so vôùi baûn veõ thieát keá (ñoä cao, ñoä doác,…). Kieåm tra söï gaén keát cuûa caùc vaät lieäu caáp nöôùc vôùi nhau vaø vôùi thieát bò duøng nöôùc. Kieåm tra ñoä vöõng chaéc, ñoä rung ñoäng cuûa caùc thieát bò khi lieân keát vaøo coâng trình. (coøn tieáp) GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 43
 15. 2. Heä thoáng caáp nöôùc (2) Kieåm tra möùc kín nöôùc (thöû aùp löïc theo ñieàu 4 – TCVN 4519:1988). Kieåm tra aùp löïc nöôùc taïi caùc ñaàu ra cuûa caùc thieát bò duøng nöôùc. Kieåm tra hoaït ñoäng vaø ñoä an toaøn cuûa caùc thieát bò töï ñoäng cung caáp nöôùc. Kieåm tra caùc yeâu caàu cuûa phaàn xaây ñi keøm phaàn laép. Kieåm tra choã ñöôøng oáng daãn nöôùc xuyeân qua keát caáu coâng trình, choã coù khaû naêng thay ñoåi vò trí töông ñoái cuûa caùc boä phaän vôùi nhau (khe co daõn, khe luùn, keát caáu nhaø vaø neàn,…). Kieåm tra coâng taùc an toaøn lao ñoäng trong thi coâng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 44
 16. 3. Heä thoáng thoaùt nöôùc Kieåm tra caùc vaät lieäu thoaùt nöôùc vaø thieát bò thaûi nöôùc. Kieåm tra ñoä caùch nöôùc vaø ñoä doác cuûa caùc maët saøn thu nöôùc. Kieåm tra vò trí laép ñaët so vôùi baûn veõ thieát keá (ñoä cao, ñoä doác,…), nhaát laø vò trí, cao ñoä caùc loã hoaëc oáng thoâng ñaët xuyeân ñaø seâ noâ. Kieåm tra söï gaén keát cuûa caùc vaät lieäu thoaùt nöôùc vôùi nhau vaø vôùi thieát bò thaûi nöôùc. Kieåm tra ñoä vöõng chaéc, ñoä rung ñoäng cuûa caùc thieát bò khi lieân keát vaøo coâng trình. (coøn tieáp) GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 45
 17. 3. Heä thoáng thoaùt nöôùc (2) Kieåm tra söï gaén keát cuûa ñöôøng oáng thoaùt nöôùc vôùi seâ noâ, ban coâng, saøn veä sinh, saøn maùi. Kieåm tra söï gaén keát cuûa caùc pheåu thu nöôùc vôùi saøn thu nöôùc vaø ñoä hôû cuûa pheåu thu vôùi oáng thu nöôùc. Kieåm tra möùc kín nöôùc vôùi aùp löïc khi söû duïng. Kieåm tra ñoä thoaùt nöôùc taïi caùc ñieåm thu cuûa saøn vaø cuûa caùc thieát bò thaûi nöôùc. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 46
 18. 3. Heä thoáng thoaùt nöôùc (3) Kieåm tra hieäu quaû cuûa caùc thieát bò ngaên muøi (xi phoâng,…). Kieåm tra caùc yeâu caàu cuûa phaàn xaây ñi keøm phaàn laép. Kieåm tra choã ñöôøng oáng thoaùt nöôùc xuyeân qua keát caáu coâng trình, choã coù khaû naêng thay ñoåi vò trí töông ñoái cuûa caùc boä phaän vôùi nhau (khe co daõn, khe luùn, keát caáu nhaø vaø neàn,…). Kieåm tra coâng taùc an toaøn lao ñoäng trong thi coâng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 47
 19. 4. Heä thoáng thoâng gioù – taïo aùp Kieåm tra caùc vaät lieäu vaø thieát bò. Kieåm tra vò trí laép ñaët so vôùi baûn veõ thieát keá. Kieåm tra söï gaén keát cuûa caùc vaät lieäu vôùi nhau vaø vôùi thieát bò. Kieåm tra ñoä vöõng chaéc, ñoä rung ñoäng cuûa caùc thieát bò khi lieân keát vaøo coâng trình. Kieåm tra ñoä kín cuûa oáng daãn khoâng khí, nhaát laø choå boä loïc. Kieåm tra caùc yeâu caàu cuûa phaàn xaây ñi keøm phaàn laép. Kieåm tra coâng taùc an toaøn lao ñoäng trong thi coâng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 48
 20. 5. Heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí Kieåm tra caùc vaät lieäu vaø thieát bò. Kieåm tra vò trí laép ñaët so vôùi baûn veõ thieát keá. Kieåm tra söï gaén keát cuûa caùc vaät lieäu vôùi nhau vaø vôùi thieát bò. Kieåm tra ñoä vöõng chaéc, ñoä rung ñoäng cuûa caùc thieát bò khi lieân keát vaøo coâng trình. Kieåm tra ñoä kín vaø heä thoáng baûo oân cuûa oáng daãn khoâng khí (ñoái vôùi loaïi trung taâm) vaø cuûa oáng daãn moâi chaát (ñoái vôùi loaïi hai khoái). Kieåm tra ñöôøng oáng thu nöôùc ngöng tuï (ñoä cao, ñoä kín) Kieåm tra caùc yeâu caàu cuûa phaàn xaây ñi keøm phaàn laép. Kieåm tra coâng taùc an toaøn lao ñoäng trong thi coâng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, November 24, 2010 49
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2