intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD: Chương 2 - Thiều Thanh Quang Phú

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:22

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Khái quát về công nghệ thông tin trong dạy học", cụ thể như: xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, nghiên cứu tác động của công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDCD: Chương 2 - Thiều Thanh Quang Phú

 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC 1
 2. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN v Khái niệm về thông tin § Thông  tin  là  một  khái  niệm  trừu  tượng  mô  tả  các  yếu  tố  đem lại hiểu biết, nhận thức cho con người cũng như các  sinh vật khác.  § Thông tin có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, xuất  phát từ nhiều nguồn khác nhau.  § Khi tiếp nhận được thông tin, con người thường phải xử lý  nó  để  tạo  ra  những  thông  tin  mới,  có  ích  hơn,  từ  đó  có  những phản ứng nhất định.  2
 3. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN v Khái niệm về thông tin § Thông tin là những tín hiệu, ký hiệu mang lại hiểu biết, nhận  thức của con người.  § Các tín hiệu thể hiện thông tin vô cùng đa dạng: âm thanh, hình  ảnh, cử chỉ hành động, chữ viết, các tín hiệu điện từ…. § Thông  tin  được  ghi lại trên nhiều phương  tiện khác nhau như  giấy, da, đá, bảng tin, băng hình, băng ghi âm, đĩa từ, đĩa quang  3
 4. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN * Khái niệm về công nghệ thông tin - Công nghệ thông tin, viết tắt là CNTT (Information Technology  ­ viết tắt là IT) là một ngành  ứng dụng công nghệ vào quản lý  xã hội, xử lý thông tin.  - Có thể hiểu CNTT là ngành sử dụng máy tính và các phương  tiện truyền thông để thu thập, truyền tải, lưu trữ, bảo vệ, xử  lý, truyền thông tin.  4
 5. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN ­ Truyền thông là sự luân chuyển thông tin và hiểu biết  từ người này sang người khác bằng các ký hiệu, tín hiệu  có ý nghĩa thông qua các kênh truyền tin.  - Công nghệ thông tin và truyền thông có tác động mạnh  mẽ đến sự phát triển xã hội, giáo dục. -  Công nghệ thông tin và truyền thông tạo ra một cuộc  cách mạng thực sự  trong kinh tế xã hội. 5
 6. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN Việt  Nam sớm  nhận  thức  được  vai  trò  to  lớn  của  CNTT  đối  với  sự  nghiệp  công  nghiệp  hoá  ­  hiện  đại  hoá đất nước,  Ngay  từ  năm  1993,  Chính  phủ  ta  đã  khẳng  định  vị  trí  vai  trò  của  giáo  dục  và  đào  tạo  trong  việc  phát  triển  CNTT như một yếu tố quan trọng và ưu tiên hàng đầu,  6
 7. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  (GD&ĐT)  đã  quyết  định  lấy  chủ  đề  năm  học  2008  ­  2009  là  "Năm  học  ứng  dụng  công nghệ thông tin (CNTT)".  Chỉ  thị  số  47/2008/CT­BGDĐT  của  Bộ  GD  &  ĐT  về  năm  học  2008­2009  cũng  nêu  rõ:  "Đẩy  mạnh  một  cách  hợp  lí  việc  triển  khai  ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin  trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học" 7
 8. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN - Định hướng phát triển công nghệ thông tin và truyền  thông  giai  đoạn  2011  –  2020,  Bộ  Bưu  chính  Viễn  thông đã ban hành Chỉ thi số 07/CT­BCVT về  “Định  hướng chiến lược phát triển công nghệ thông tin và  truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”  - Chỉ thị đã nêu: “Chiến lược cất cánh” cho giai đoạn  2011 – 2020 sẽ góp phần  “sớm đưa nước ta ra khỏi  tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm  2020  nước  ta  cơ  bản  trở  thành  một  nước  công  nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi sự  nghiệp  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  gắn  với  phát  triển kinh tế tri thức”. 8
 9. 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN - Diễn  đàn  cấp  cao  Công  nghệ  thông  tin  ­  Truyền  thông  Việt  Nam  lần  thứ  3  năm  2013  với  chủ  đề  “Công  nghệ  thông  tin  ­  Nền  tảng  của  phương  thức  phát  triển  mới  nâng  cao  toàn  diện  năng  lực  cạnh  tranh quốc gia”.  - Mục tiêu của diễn  đàn nhằm góp phần  đổi mới tư  duy, tăng cường  nhận thức sâu sắc  hơn  ở các cấp,  các ngành và toàn xã hội về quan điểm xác định công  nghệ thông tin (CNTT) là nền tảng cho phương thức  phát triển mới, hướng đến một xã hội tri thức, nâng  cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần  tạo sự tăng trưởng nhanh và bền vững.  9
 10. 2 .  N GHIÊN  CỨU TÁC  Đ ỘN G  CỦA CÔN G N GH Ệ  THÔN G TIN  TRON G GIÁO  D ỤC VÀ Đ ÀO TẠO 10
 11. 2. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO v Thay đổi mô hình giáo dục Theo cách tiếp cận thông tin, tại “Hội nghị Paris về GDĐH  trong thế  kỷ 21” do UNESCO tổ chức 10/1998 người ta  có tổng kết 3 mô hình giáo dục: Mô hình Trung tâm Vai trò người học Công nghệ cơ bản Truyền thống Người dạy Thụ động Bảng/TV/Radio Thông tin Người học Chủ động PC Tri thức Nhóm Thích nghi PC + mạng Trong  các  mô  hình  đã  nêu,  mô  hình  “tri  thức”  là  mô  hình  giáo  dục  hiện  đại  nhất,  hình  thành  khi  xuất  hiện  thành  tựu  mới  quan  trọng  nhất  của  CNTT  và  truyền  thông  là  mạng Internet. Mô hình mới này đã tạo nên nhiều sự thay  đổi trong giáo dục. 11
 12. 2. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO v Thay đổi chất lượng giáo dục CNTT  được  ứng  dụng  trong  giáo  dục  đã  làm  thay  đổi  lớn  về  chất lượng giáo dục do CNTT  ứng  dụng  trong  quản  lý  giúp  các  nhà  quản  lý  nắm  bắt trạng thái của hệ thống một cách nhanh chóng, chính  xác, đáng tin cậy. CNTT  ứng dụng trong dạy học giúp cho nhà giáo nâng cao  chất lượng giảng dạy, người học nắm bài tốt hơn. Ngoài  ra,  internet  cũng  trợ  giúp  cho  người  học  trong  việc  tra  cứu, tìm hiểu, cập nhật tri thức và tự kiểm tra bản thân,  làm cho chất lượng nâng cao thêm. CNTT  ứng  dụng  trong  định  đánh  giá  chất  lượng  giúp  cho  công  tác  kiểm  định  được  toàn  diện,  kết  quả  kiểm  định  được khách quan và công khai. 12
 13. 2. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO v Thay đổi hình thức đào tạo Công  nghệ  thông  tin  và  truyền  thông  phát  triển  đã  tạo  nên  những  thay  đổi  lớn  về  giáo  dục  và  đào  tạo.  Nhiều  hình  thức  đào tạo mới đã xuất hiện Đào  tạo  từ  xa:  “Là  một  phương  thức  giáo  dục  –  đào  tạo  dựa  trên cơ  sở của kỹ  thuật  nghe nhìn, công nghệ viễn  thông và công nghệ thông tin. Giáo dục từ xa lấy tự học  là  chủ  yếu,  có  sự  hỗ  trợ  tích  cực  của  giáo  trình,  công  nghệ  thông  tin  và  viễn  thông;  có  thể  đồng  thời  có  sự  hướng dẫn và hỗ trợ của giảng viên của cơ sở đào tạo”. Đào tạo trực tuyến  (hay còn gọi là e­learning) :  là phương  thức học  ảo thông qua một máy vi tính nối mạng đối với  một  máy  chủ  ở  nơi  khác  có  lưu  giữ  sẵn  giáo  trình  và  phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học  sinh trực tuyến từ xa. 13
 14. 2. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO v Thay đổi phương thức quản lý Khi  máy  tính  chưa  ra  đời,  công  nghệ  thông  tin  chưa  phát  triển,  công  tác  quản  lý  và  điều  hành  ở  các  cơ  quan, trường học được thực hiện bằng thủ công. Từ khi máy tính ra đời, công nghệ thông tin phát triển,  công việc quản lý đã được thay đổi, chuyển từ quản  lý thủ công sang quản lý bằng máy tính và các thiết  bị công nghệ. Công  nghệ  thông  tin  hỗ  trợ  cho  công  tác  quản  lý  và  điều hành của các nhà trường trên mọi lĩnh vực: Tài  chính, chuyên môn, nhân sự, học sinh, lập kế hoạch,  thống kê báo cáo, tài sản, thiết bị, đồ dùng dạy học, …và ra quyết định. 14
 15. 3 .  TÌM HIỂU  ỨN G D ỤN G CÔN G N GH Ệ THÔN G TIN   TRON G D ẠY H ỌC 15
 16. 3. TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC v Ứng dụng trong soạn thảo giáo án Hiện nay có nhiều phần mềm soạn thảo giúp cho  giáo viên soạn thảo giáo án, trong đó phần mềm  thông  dụng  nhất  hiện  nay  là  MS  Word,  MS  PowerPoint. Ngoài ra, tùy theo đặc thù môn học giáo viên có thể  biết một số phần mềm bổ trợ: Các  phần  mềm  hỗ  trợ  giáo  án  môn  Toán:  Mathcad, Sketpad, Latex Phần mềm hỗ trợ soạn thảo giáo án môn Lý,  Hóa, Sinh: Novoasoft Science Word 6.0 16
 17. 3. TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC v Ứng dụng trong thực hiện bài giảng Một trong các yếu tố để đổi mới phương pháp dạy  học và nâng cao chất lượng dạy học là phương  tiện dạy học. Đặc biệt khi sử dụng bài giảng điện tử, giáo viên  không  thể  không  sử  dụng  các  phương  tiện  dạy  học hiện đại. Công  nghệ  thông  tin  và truyền thông mới  đã cung  cấp  cho  chúng  ta  những  phương  tiện  dạy  học  hiện đại: Máy chiếu projector, smart board (bảng  thông  minh),  mạng  nội  bộ,  các  phần  mềm  dạy  học,  các  trang  web…  Để  sử  dụng  các  phương  tiện dạy học, giáo viên c 17 ần làm chủ phương tiện 
 18. 3. TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC v Ứng dụng trong khai thác dữ liệu Trong  thời  đại  Công  nghệ  thông  tin  phát  triển  mạnh  hiện  nay,  thông  tin  trên  internet  đã  trở  thành một kho tài nguyên tri thức vô tận, về mọi  lĩnh  vực  đối  với  mọi  người  nếu  biết  cách  khai  thác nó. Để  khai  thác  được  các  thông  tin  trên  Internet,  ta  phải  sử  dụng  các  công  cụ  tìm  kiếm:  google,  search.netnam, vinaseek, socbay,… Một trong các  công cụ được sử dụng phổ biến và hiệu quả là  công cụ tìm kiếm google. 18
 19. 3. TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC v Ứng dụng trong khai thác dữ liệu Đối  với  giáo  viên,  ngoài  việc  tìm  kiếm  các  thông  tin trên internet thông thường, cần biết khai thác  từ các nguồn từ điển mở, thư viện bài giảng… Từ  điển  mở:  Trong  xu  thế  người  dùng  khai  thác  thông  tin  trên  Internet  ngày  càng  nhiều,  đòi  hỏi  phải  có  những  công  cụ  hỗ  trợ,  tra  cứu  các  khái  niệm, từ vựng một cách nhanh chóng, thuận tiện,  điều này dẫn đến khái niệm từ điển mở ra đời.  VD:  ­  Bách  khoa  toàn  thư  mở  ( www.wikipedia.org),  Thư viện bài giảng: Thư viện bài giảng được phát  triển  dựa  trên  ý  tưởng  của  việc  xây  dựng  học  liệu mở. Chẳng hạ19n như thư viện bài giảng điện 
 20. 3. TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC v Ứng dụng trong đánh giá Ngày  nay,  công  nghệ  thông  tin  được  ứng  dụng  nhiều trong công tác đánh giá nói chung và đánh  giá học sinh, cán bộ nói riêng nhờ những lợi thế  của nó về lưu trữ, thống kê, tính toán, sắp xếp,  lọc dữ liệu… Nhờ  công  nghệ  thông  tin  mà  học  sinh  có  thể  tự  đánh  giá  kiến  thức  của  mình  bằng  các  phần  mềm  trắc  nghiệm  để  từ  đó  tự  bổ  sung,  hoàn  thiện kiến thức. Giáo  viên,  nhà  trường  đánh  giá  kết  quả  học  tập  của học sinh một cách chính xác, khách quan hơn  khi tổ chức thi, kiể20m tra bằng máy tính.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2