intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ước lượng dự án Estimate

Chia sẻ: O Giang Thanh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

95
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ước lượng dự án Estimate cho biết Estimate là ước lượng các tham số cho việc lập kế hoạch dự án, bao gồm: Khối lượng, nhân công, thời gian, chi phí...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được rõ hơn các nội dung cần thiết về Estimate cũng như nội dung về Ước lượng dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ước lượng dự án Estimate

 1. ;;;"; II f, NEO co*_."Tl_99_t_EAlttyg]9113runN coNG NGHE VA TRITYEN THONG TAr UEUKHoADAo rAo QUAN rRI DUAN THEo CU..,--AN CMMI LEVEL 3 .l { MON 1 rloc LUqNG DU Ax (ESTIMATE) HA Noi, t2l20ll
 2. 12t2t2011 SorrwRne Esrrunrtoru o Estimate ld u0c luqng c6c tham s6 cho viec lip k6 hoach du 5n, bao g6m: . Ktr6i tugng (Size - gan voi san phAm) . Nh6n c6ng (Efiort - gen voi neng suSt) . ThDi gian (Schedule - g6n vd{ quy trinh) . Chl phl (Cost - g6n vdi dL7 6n & ch6 60 c6ng ty) o CAn phAn bigt 16 Estimate/Targeucommitment o Khdch hing thudng y6u cau k6 hoach cho muc tiCu thay vi udc tlnh khach quan ESIMATIoN & CMMI 5 usiras. @ Estlrnate6 oi prdect plenning poTilnQtcrF ore establichBd and maintained. m Aprol€ct dan is €Etablishcd and meinlsnsd a8 ih€ besis lor manaqino {re m Commitm€nts'6 the project phn 5ra es|dui$hed and meintained. THE NAo l.A MoT "Eslrunre" 16r? TjCu chi cho mot udc tlnh tot khong phai la kha nang ph5n doSn ma la kha ning h6 trq du 6n thanh c6ng
 3. 12t2t2011 TUE ueo lj MOT..ESTIMATE,' TOT? o Mqcti€u thpc su cia viec udc tlnh chinh la x6c dlnh tinh kha thi. o Udilinh kh6ng cAn hoAn hio md cAn HUU DUNG o Chinh xac thCm 5% khOng c6 y nghia neu dA bai de thay d6i 1oo% Lgl icH cUA ESTlMATloN cHtNH xAc o Oim bio thdnh c6ng & lqi nhuan mong dqi o Nang cao khi ning ki6m so5t du 5n . So s6nh thLrc tA vdi uoc lugng o Cai tien ch5t lugng . 40% l6i B do phei ldm gAp quri o Tingkhi n6ng ph6i hqp cac b0 phan o QuAn lf chi phi t6t hon . Du b6o chi phi dua tren con s6 lu6n chinh xac hon o Nang cao uy tin ttOi sAn xuSt . Tftinh bi Enh dao va kinh doanh phe binh o C6 th6ng tin s6m vA nli ro
 4. 12t2t2011 Quv rniuu EsruRloru Project Lifecycle Schedule *$ss CAc Yeu rO cu pnor EsrtunroN o C5c y6u t6 chi ph6i utrc tinh kh6i luqng o Cdc y6u tO chi ph6i uoc tinh nh6n c6ng o Cdcy6u t6 chi ph6i uoc tinh llch trinh o C6c y6u t6 chi phSi uoc tinh chi phi CAC YEU TO CHI PHOI KHOI LLTqNG o Cec hang mqc c6ngvi0c cAn Em (WBS) o HQ th6ng c6c tinh nSng cAn x3y dung o Muc d0 phuc tap nghiQp q o M6 hinh sin phAm (phan t5n/tap trung...) o COng nghe s0 dung o MOc dO t6i sr) dgng tir c5c sin phAm c0 o C5c y6u cAu chAt luqng . T6ctt9 . Khi ning x) V dO lieu . D0 6n dinh . Tinh tien dung . Bao m{t & ph3n quyAn 4
 5. 12t2t2011 CAc vEu 16 cn| pHOI NHAN CONG o Thdi gian hieu dung o Ning suAt o Kinh nghiCm ky thuat o Kinh nghiQm nghiep vU o MOitrudng va phuong ti€n ldm viQc CAc YEU TO cHI PHOITHdI GIAN o Cac hoat dong cong ty o Lich nghl (LE, Tet, nghi mdt...) o Thdigian b6 s6t . Chuydn d6i do lieu, Em cong cu chuyAn do fieu . Oao tao thanh vi6n mdi . HqP hanh . Chudn bi dO lieu test . Nghicn cfu ky thu€t mdi . Denh gie chet luqng noi b0 . Review cac tai feu yeu ceu, thi6t k6, k6 ho?ch.... 5
 6. 1212t2011 KnA uAr.rc uoc riruH cUn eeNr?? $;;;/i;#il;;;M- ir*d*. /JS-ffiyfiGi&a Sa iTdtu.a&&tltu T{it I.ks Gq-"-,r 89lO .ffiA|MB 6
 7. 12t2t2011 CAc rxAcn rn0c rnonc udc riNH o Y6u cAu thay d6i vA thi6u 16 rdng o Cec tro ngai vA t
 8. 12t2t2011 TRO cHor vE LUAr s0 LON NnUruo sRr LAnr co BAN TRoNG udc riun o Thi€u co sd tto d6m o Kh6ng xem x6t inh hudng crla quy trinh ldm dU 6n o Lroc t{nh theo kha neng thr}r hi€n c6ng viec cia nguli ldm udc tinh o U
 9. 12t2t2011 CAc KY THUAT GAM sAI 56T tb igKsP. CAc KV THUAT GAM SA sOT o Dem, tinh va do6n o Lam 16 y6u cAu bdng PROTOTYPE o Ph6n € c5c bufc thuc hi€n beng WBS o udc tinh tirng chi tiet o Xem x6t c6c kha nang BesvMosuworst vdi t 6i tuqng thuc hiCn I
 10. 12t2t2011 TnOuc rr.r OAu vAo vA DAU nn DrEu rcEru sE eAr oAu EsrMArE o Danh sech c6c y6u ciu tlnh neng san phAm tt6 dugc lAm 16 o Ph6c thao ki6n tr0c vA lua chon c6ng nghQ t6ng th6 d5 duqc lim 16 o Quy trinh phSt tri6n sdn phAm d6 duqc lpa chen' o Prototype de dugc xay dLrng * o DO ligu nang suat da duqc thu thap/th& nghiem CAc pnuoruc PHAP ESTIMATIoN o Work Break-down Structure (WBS) o Funct on Point o Use-case Point o Story Point o Tu dinh nghia 10
 11. 12t212011 PHAN TicH cAc pnuoruo pHAp ESTTMATToN PHLToNG pHAp sAun GA WBS r. Xly dr7ng prototvpe lam 16 y€u cAu 2. xay dung $trplg hoic sr) dung ki6n tr0c di c6 d6 . Lim 16 ciic lhirnh phAn sin phAm . X6c dinh d0 phrlc tap cong nghC .Xec dinh doi ngii va khe neng thuc hien a L?p bdng d6m d6nh gia kh5i lugng c6ng viQc 1 XAc dinh quy trinh & wBS phn hqp vdi du 5n s. Tinh toen ngutin lgc tr6n ti?ng hang muc c6ng vi€c o. T6ng hqp tinh lich trinh vi chl phi du an PHuouc PHAP DANH GA WBS 11
 12. 12t2t2011 Ver rno & Y HeHIn CONG rAc oAttx ctA o GiAm r0i ro o TSng khd ndng ki6m so6t du 5n . Beng dinh lrrqng . Su6t qu6 rinh thLrc hion du 6n . B6c tich drrgc sai Ech ntrng su{t va kh6i lu.mg cong vi9c o C6ng cr,r h6 hq diAu chinh du an o COng cu danh gi6 & quin y cec thay d6i o Tao co sA dO lieu cho c6c danh gi6 tuong lai o Xay dung c6c ti€u chuAn ning suAt KET LUAN o G6 uoc tinh thi hon KHoNG o Mgc uoc tinh quan trgng hon phtrong ph5p urdc tinh va c6ng cu o Mu6n udc tinh It sai, do d6m tAt ci nhong gi c6 th8 vd cu th6 o Ldm c5i gi? Ldm nhu th+l nao? Ai lam? Ld nh0ng cAu h6i can trA ldi 16 rang trudc khi dua ra UOc tlnh o Quy trinh uoc tinh . Size => Efiort => Schadule => Cost 12
 13. F ? CONC TY CO PHAN oAu TUpUAT TRIEN CONG NGHE vA rnuynN THONG.NEo NEO Be urlth yoo dlwaF QUY rniNn uOC Lugr{c CAc THAM 56 DUAN MdhiQutai liQu Phi6n ban: Ngdy hiQu lsc: Ngudri tfp Ngudti xem x6t Nguai phG duyQt H9 vd TCn H9 vd TOn Hq vd TOn . Chtc danh Chtc danh Chfc danh Ky: Kf: Ky: ' Ngiv: Ngdv: Ngiv: Hi NQi, ngiy
 14. rixn rRANG BAN HANIr/stIa. Dor rAr LIEU Mgc sfra tl6i Trang NQi dung ban hirnh/sfra tl6i Ngiy ban Lin ban hirnh/sfra tl6i hirnh/sira tl6i Iodn tai li6u Ban hanh moi I
 15. THONG TrN ToNG euAr r. MUC oicn Quy tlinh c6c budc phii thgc hiQn cta qu6 trinh udc luqng c6c tham s6 aU an r. PHAM vr Ap DUI{c Ap dung cho du 6n phdn mAm III. xctl vA DII\H NG T NGUVA xcni.t Dinh nehia/Di6n gifri OTDA Ouantri duan ry. TAI LIE,U LITN QUAN
 16. MO TA QUY TRINH I DrEU KrDN nAr uAu vA KEr rHUC I uidu kiQn rit aiu Thgc hiQn tru6c khi bit diu lflp kti hoach du an 2 Di6u kiQn t
 17. rANc rloc r,Uolrc ntl AN TGn drp 6n: Nguoi l$p: Ngnv $p: Udc LrIgf[G PHA.M vr Dr/ AN wBS T6ns th6 K6t quf, tl6u ra xrEN TRUC sAN pnAM vA c0Nc Ncrrp stloqNc rr cHU rniNn pnAr rnr0N n[AN (rRoJECT LIFE cycr,E) (Ghi tAn mO hinh lrya chenvd so dd mO hinh) u0 niNn DUKTfN Der DTIAN (Vai trd vd sii nsudi) sANc tloc LTIqNG cAc rnq,M sO nt/ AN 1 Phuong phip ufc lugmg (Phuong phdp udc luqng sd chi phiii Size--> th Size sd adc luqn7 tlaqc cdc tham s6 cdn lqi) Z l NAn su &1ng UCP (Tham khdo I Kh6i lucms c6ns vi6c du rln (Size) 3364) 2 Neu6n luc du 6n Gffort) ManMonth J Lich trinh du 6n (Schedule) Tudn or 4 Chi ohi du an (Cost) TriQu d6ns
 18. Ngudri K6t qui tIAu STT DAu viro IIo4t tlQng thgc Tni liQu hudng dAn ra I Ph6c thf,o m6 hinh t10i dU 6n DQi dU iin dugc - WBS t6ng bdng c6ch tri ldi c6u h6i: DQi u6c luqng th6 dU an gdm bao nhi6u vai trd vd QTDA (Muc IV Bi6u x.}. - Ngu6n lgc m6i vai tro cdn bao nhiOu m6u Bang u6c du an ngudi? luqmg dU 6n) - Thdi han UIUI tl6c luome lich trinh (Schedule) cho du 6n f Dua vdo Effort ve lQ hao phi Lich trinh thyc - WBS t6ng thdi gian quy u6c cta NEO, x6c hiQn dU 6n thc ilinh s6 ngdy ldm viQc cAn c6 vd duoc udc - Ngudn lgc khoang th
 19. Ngudi K6t quf, tliu STT DAu viro IIo4t ilQng thgc Tni [Qu hu6mg din ra Lya chgn chu trinh ph5t tri6n dp an phu hgp v6i dac thi tung dU rin theo mQt hoflc ktit hgp mQt trong si5 c6c chu trinh sau: - Ph4m vi dg '- M6 hinh thSc nu6c (Watterfall an (Scope of Model)): Project) - - M6 hinh chfi V (V Model) M6 hinh chu fh6i luqng - trinh ph6t tri6n MO hinh ctr6 ttni (Prototyping c6ng viQc Model) dU 6n dugc lpa Tdi liQu hucmg d6n sir - Danh s6ch I x - MO hinh ph6t triiSn rrng dung QTDA chgn (Muc III dgng cdc m6 hinh ph6t Yeu cau nhanh (Rapid Application Bitiu m6u Bang trlen pnan mem kh6ch hang Development Model) u6c lugng dg - KhOi luqng - M6 hinh hinh gia tdng (The 6n) y6u cAu kh6ch Incremental Model) nang cung cap ^ - M6 hinh hucmg thenh phan (Component base Model) --> Xem th6m Tdi liQu hucrng d6n sri firng C6c m6 hinh ph6t . .a , >, I rlen pnan mem ET0, IJ6,c luone nsudn lu- c (Effort) cho drl r{n - DUa vio kho dt liQu quy trinh chuAn ctra C6ng ty titin hnnh u6c lugng ngu6n lpc cho dU rln. Ngu6n lgc cho dU an phii ld nhfrng con s5 dinh luqng bang mQt s6 ttcm vi do nhu: Thang c6ng (Man-Month), Ngdy c6ng (Man-Day), Gid c6ng (Man- Hour) - CAn cri vdo tlQ phfc t4p cira trmg g6i c6ng viQc trong WBS vd ndng su6t chung cira NEO dO u6c lugng rgudn luc tiOu hao Ngu6n lUc dU cho d1r an 6n duoc u6c Vi du: Ll6c luqng rguin twc dA luq,ng (Mgc IV thlrc hiQn phqm vi dq dn gim 5 Bi6u mdu Bang - WBS t6ng Module ddxdc dinh thi fiAu hao u6c lugng d1r thc n1t: SO nsdy c6ns (MD) QTDA 6n) ulu: I-lOc luone tl6i du 6n (Team)
 20. 2 MA tA chi tiiit Nguiri K6t qui ilflu STT DAu viro IIo4t tlQng thgc Tiri liQu hu6,ng din L: ra ^_ DTO [I6,c luonre pham vi du 6n (Scope) File Danh s6ch m6 td tdt ca C6ng viQc/Chfc - Hgrp d6ng U6c tuqng pham vi du an bdng ndng ho[c - SRS t6ng crich m6 tittdt chcric C6ng Nh6m COng 1 thc viQc/Chric ndng ho{c Nh6m QTDA viQcAth6m - System C6ng viQcA[h6m chric n6ng md chric ndng d1r concept du an c6n thgc hiQn an cdn thgc hiQn (Myc I Bi6u mdu Bang u6c lugng dg an) DTO' IIdc lucrns kh 6i ludne c6ns vi6c (Size) du 6n I-I6c lugng kh6i luqng c6ng viQc dg an mQt c6ch dinh luqmg Bing u6c theo mQt trong sri c6c phucrng luqng Size cho ph6p nhu: D6m 56 ddng lQnh dU rin theo mQt Pham vi dy an (Line of Cost-LOC); Tinh toan Tdi ligu Huong d6n phuong ph6p 1 (Scope of s6 chirc ndng (Funtion Point - QTDA u6c luqng Size dp 6n dd chon (Muc Project) FP); Tfnh to6n s6 Feature chung ctra C6ng ty IV Bi6u m6u (Feature Point)..." Bing u6c -->Xem th6m Hucmg d6n u6c luqmg dU 6n) lugrng khOi luqng c6ng viQc (Size) dU rin chung cira C6ng ty ETO: Lua chon chu trinh phit tri6n du 6n (Proiect lifecycle)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2