Bài giảng Vật lý_ Dao động, Sóng điện từ

Chia sẻ: Le Phan Huu My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
336
lượt xem
87
download

Bài giảng Vật lý_ Dao động, Sóng điện từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Bài giảng Vật lý- " Dao động, Sóng điện từ", dành cho các bạn học sinh khối THPT tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý_ Dao động, Sóng điện từ

 1. DAO ĐỘNG – SÓNG ĐIỆN TỪ 1
 2. Nội dung Bản chất của ánh sáng 1. Bản chất sóng của ánh sáng 2. Bản chất hạt của ánh sáng 2
 3. 1. Dao động điện từ Xeùt 1 khung dao ñoäng (goàm maïch  ñieän kín coù tuï   ñieän C, maéc  vôùi cuoän daây coù ñoä töï caûm L) noái  vôùi     nguoàn ñieän £ ñeå naïp  K ñieän. 1 2 • E C L 3
 4. 1. Dao động điện từ  Neáu cung caáp naêng löôïng cho  khung dao ñoäng thì trong khung xuaát  hieän 1 daïng dao ñoäng goïi laø dao  ñoäng ñieän.  Coù 2 ht ec nl •+ Tích ñieän cho tuï (döôùi daïng  ñieän tröôøng) •+ Gaây dñieän cöùng trong cuoän caûm  L (döôùi daïng naêng löôïng töø  tröôøng) 4
 5. 1. Dao động điện từ k → (1)  tích ñieän cho tuï k → (2)  coù doøng ñieän trong daây  daãn khi ñoùng k(2) tuï seõ phoùng  T ñieän qua L, doøng ñieän taêng töø töø  =t π 0 → Imax (gt ôû        baøn tuï heát  ñieän tích nghóa laø q = 0   tuï ñieän  phoùng ñieän hoaøn toaøn) Nhö vaäy naêng löôïng ñieän tröôøng  bieán thaønh naêng löôïng töø tröôøng. Do ht töï caém doøng ñieän khoâng  taét ngay maø taét daàn sau 1 chu kyø  5
 6. 1. Dao động điện từ T Sau khi   q = qmax (k (1)) trong  t= 2 maïch xuaát hieän doøng cöù ngöôïc  chieàu vôùi doøng ñieän laøm doøng  ñieän trong maïch giaûm töø  Imax → 0  → naêng löôïng töø tröôøng bieán  = 3T t thaønh naêng löôïng ñieän tröôøng. π Nöûa chu kyø tieáp tuïc laïi phoùng  ñieän vaø xeùt                                  (q = 0, I = Imax) Naêng löôïng ñieän tröôøng → naêng  6
 7. 1. Dao động điện từ •Khi t = T, q = qmax , L = 0 •Nhö vaäy q, I trong maïch bieán  ñoåi tuaàn hoaøn theo thôøi gian q = qmax sin(ω0t + ϕ ) I = I max sin(ω0t + ϕ ) 7
 8. 1. Dao động điện từ •Tröôøng hôïp lyù töôûng (daây daãn trong  maïch khoâng coù ñieän trôû ñieän tröôøng vaø  töø tröôøng khoâng bò kích thích: naêng löôïng  trong khung dao ñoäng khoâng ñoåi) luùc ñoù ta  coù dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoøa •Treân thöïc teá dao ñoäng töï do cuûa khung  dao ñoäng laø dao ñoäng taét daàn (vì daây daãn  coù ñieän trôû R, naêng löôïng bò khueách taùn). •Ñeå coù dao ñoäng duy trì ta phaûi boå sung  naêng löôïng cho khung dao ñoäng → khung seõ dao  ñoäng daïng dao ñoäng cöôõng böùc. 8 •Neáu taàn soá cöôõng böùc f  = taàn soá 
 9. 1. Dao động điện từ q •Giaû söû hieäu ñieän theá 2 ñaàu  U= d £ dθ c tuï:  =         sññ caûm öùng. tuï: −L = dt dt ε tc=cö q d£ 1 dq d 2I Theo ñònh luaät Kirchoff II: U = ε cö  +L =0 +L 2 =0 c dt c dt dt 1 I+ I =0 CL 9
 10. 1. Dao động điện từ 1 •Ñ aët  1 ω = 2 0 ωh = 0 ay LC LC •g oï   aø  i l taàn   soá  où c  eân g   û a  g ri cu kh u n g   ω 2 I ñ oän g ⇒ I + ao = 0 d 0 I = I max sin(ω0t + ϕ ) •H ay •(n g h iT0 = 2  = 2na  h öôn g   n h   )) eäm n û LC cu p trì (+ ω0 Chu kyø  10
 11. 2. Sóng điện từ •N eáu   u n g   ao  oän g   ôû   th ì kh d ñ m ra    ñieän   tröôøn g   oaëc  h töø  tröôøn g   an   l ra  tron g   oân g   i   n g   u an h   o  kh g an xu q taï th aøn h  soù n g   i ñ eän  töø. •Th eo  l aän   i 2  u ñ eåm   û a  aécxoen : cu M Ñi eän   tröôøn g   / l b t  aøm   n h   si ra  töø  tröôøn g   / b t  Töø  tröôøn g   / l b t  aøm   n h   si ra  ñi eän  tröôøn g   / b t •C öù   h ö  eá  n th soù n g   an   yeàn . 11 l tru
 12. 2. Sóng điện từ •Ñaëc ñieåm (tính chaát) Soùng ñieän töø coù theå lan  truyeàn trong chaân khoâng maø  khoâng caàn moâi tröôøng ñaøn hoài  trong luùc caùc soùng cô hoïc P  r lan truyeàn trong chaân khoâng  £uu r uu r r r ñöôïc.  H (£ ⊥ H ) £ uu r Veùctô cöôøng ñoä ñieän tröôøng   H   luoân luoân vuoâng goùc vôùi  12
 13. 2. Sóng điện từ Trong soùng ñieän töø neáu coù 1  taàn soá duy nhaát thì goïi laø  soùng ñieän töø ñôn saéc. • 1 ε 0: h aèn g     soá  i ñ eän v= • εε 0 µµ0 ε   h aèn g   :  soá  i ñ eän   m oâi • µ 0:  aèn g   h soá töø • µ     oä  :ñ töø  . . cu û a  ..  13 m oâi tröôøn g  
 14. 2. Sóng điện từ •Vôùi moâi tröôøng chaân khoâng  1 c=v= = 3.10 m / s 8 ε 0 µ0      = 300.000 km/s •(vaän toác aùnh saùng trong  chaân khoâng)  • ⇒ AÙnh saùng laø soùng ñieän  töø. 14
 15. 2. Sóng điện từ •Vaän toác truyeàn soùng trong moâi  tröôøng coù chieát suaát n (n>1)  c c v= = 1) ε0µ n •V ì aù n h     saù n g   aø  l soù n g   i ñ eän  töø   → I S    i A ~ b eân   oä  ao  oän g   t ñ d ñ d • I =   2    aø  i   kA (A l b eân   oä  r a  ñ cu û soù n g ) g aù ta  n th ñ £ c  n •C aû m   i c  n h ì   aáy  öôï ch í h   d o      aây    g ra. •Th eo  aécxoen   M soù n g   n h   aù saù n g   aø  l 15 1  h aàn   û a  an g   p cu th soù n g   i ñ eän  töø 
 16. 2. Sóng điện từ Thang soùng ñieän töø:  •K H   öù n g   i h   ch m n raèn g : S où n g   i n     ñ eï λ kh töø  eo    aù c  h au   aø  où   eå  th n m n th hi eän   aû n   aát  aù c.   b ch kh   Töø soù n g  voâ  tu yeán   iñ eän   eán   n h   ñ aù saù n g   oàn g   h n g oaï , aù n h   i  saù n g   h ì   aáy, ti töû   n n th   a  n g oaï , ti rog h en   a  ), ti γ   eàu   i   a  (ti X   a  ñ coù   b aû n   aát  ch soù n g   i ñ eän   töø  u ù n g   æ   ch ch ôû γ kh aù c    16
 17. 2. Sóng điện từ 102 Soùng VTÑ 100                                                             10 -2 Soùng hoàng ngoaïi 10-4 Quang phoå thaáy ñöôïc Quang phoå thaáy ñöôïc                                               Soùng töû ngoaïi 10-6 Tia Rônghen 10-8   10-10 Tia Gamma 10-12 17
 18. Trình bày Phùng Thị Sinh Đại  Học  Y  Dược  Thành  Phố  Hồ  Chí  Minh Email: ptsinh.yds.edu.vn ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18
Đồng bộ tài khoản