intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Vẽ Kỹ thuật: Hình học hình họa - TS. Phạm Văn Sơn

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:237

0
416
lượt xem
209
download

Bài giảng Vẽ Kỹ thuật: Hình học hình họa - TS. Phạm Văn Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vẽ Kỹ thuật: Hình học hình họa - TS. Phạm Văn Sơn có nội dung trình bày về: biểu diễn các hình không gian lên mặt phẳng nhờ phép chiếu; giải các bài toán hình học không gian trên hình biểu diễn phẳng; các bài toán đó là: Giao điểm, Giao tuyến, Độ lớn thật của hình, Các bài về tính song song, tính vuông góc, Các bài quĩ tích,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vẽ Kỹ thuật: Hình học hình họa - TS. Phạm Văn Sơn

 1. Bµi gi¶ng Biªn so¹n: TS. Ph¹m V¨n S¬n Bé m«n H×nh ho¹ - VÏ kü thuËt Tr­êng §HBK Hµ néi Hµ néi 2006
 2. Nội dung môn học: 1. Biểu diễn các hình không gian lên mặt phẳng nhờ phép chiếu 2. Giải các bài toán hình học không gian trên hình biểu diễn phẳng. Các bài toán đó là: Giao điểm, Giao tuyến, Độ lớn thật của hình, Các bài về tính song song, tính vuông góc, Các bài quĩ tích,.... Dụng cụ cần thiết: Chì, tẩy, compa, thước
 3. S I. PhÐp chiÕu xuyªn t©m Cho mÆt ph¼ng Πi, gäi lµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu A Mét ®iÓm S kh«ng thuéc mÆt ph¼ng Πi gäi lµ t©m chiÕu ChiÕu mét ®iÓm A tõ t©m S lªn mÆt Ai ph¼ng Πi lµ: 1) VÏ ®­êng th¼ng SA Πi 2) VÏ giao ®iÓm cña ®t SA víi mÆt ph¼ng Πi lµ Ai §iÓm Ai lµ h×nh chiÕu xuyªn t©m cña ®iÓm A
 4. II. PhÐp chiÕu song song §Þnh nghÜa: A s Cho mÆt ph¼ng Πi, gäi lµ mÆt ph¼ng d h×nh chiÕu Mét ®­êng th¼ng s kh«ng song song víi mÆt ph¼ng Πi gäi lµ h­íng chiÕu Ai ChiÕu mét ®iÓm A theo h­íng s lªn mÆt ph¼ng Πi lµ: Πi 1) Qua A vÏ ®­êng th¼ng d//s 2) VÏ giao ®iÓm cña ®t d víi mÆt ph¼ng Πi lµ Ai §iÓm Ai lµ h×nh chiÕu song song cña ®iÓm A
 5. TÝnh chÊt cña phÐp chiÕu song song 1. H×nh chiÕu cña mét ®­êng th¼ng kh«ng song song víi h­íng chiÕu lµ mét ®­êng th¼ng A a M a B s N d e ai Ni Mi Bi Cã thÓ x¸c ®Þnh ai nh­ sau Ai * b­íc 1: LÊy 2 ®iÓm A, Ba Πi * bước 2: t×m Ai, Bi theo ®Þnh nghÜa h×nh chiÕu cña 1 ®iÓm * bước 3: Nèi AiBi ta ®­îc ai Chó ý: ai còng lµ giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng α víi mÆt ph¼ng Πi
 6. Tr­êng hîp ®Æc biÖt 1: H×nh chiÕu cña mét ®­êng th¼ng song song víi h­íng chiÕu lµ mét ®iÓm a M s ai LMi Πi
 7. Tr­êng hîp ®Æc biÖt 2: Mét ®­êng th¼ng song song víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu th× song song víi h×nh chiÕu cña nã B a A α s ai Bi Ai b Πi Vµ AB=AiBi
 8. Më réng: mét h×nh ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu th× cã h×nh chiÕu b»ng h×nh thËt Πi
 9. 2. Hai ®­êng th¼ng song song (vµ kh«ng song song víi h­íng chiÕu) th× hai h×nh chiÕu song song. A k a C B t b D s ki Bi Ai ti Di Ci Πi Vµ: AB : CD  Ai Bi : Ci Di
 10. 3. PhÐp chiÕu song song b¶o toµn thø tù vµ tØ sè ®¬n cña 3 ®iÓm th¼ng hµng A B C s Ci Bi Ai Πi AB:BC=AiBi:BiCi
 11. 4. Mét mÆt ph¼ng song song víi h­íng chiÕu th× h×nh chiÕu cña nã suy biÕn lµ mét ®­êng th¼ng α s M Lαi≡g Mi Πi
 12. 5. Mét ®iÓm n»m trªn mÆt ph¼ng h×nh chiÕu th× ®iÓm ®ã trïng víi h×nh chiÕu cña nã. s A=Ai Πi
 13. III. PhÐp chiÕu vu«ng gãc Cho mÆt ph¼ng Πi, gäi lµ mÆt ph¼ng A h×nh chiÕu ChiÕu vu«ng gãc mét ®iÓm A lªn mÆt d ph¼ng Πi lµ: 1) Qua A vÏ ®­êng th¼ng d vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng Πi Ai Πi 2) VÏ giao ®iÓm cña ®t d víi mÆt ph¼ng Πi lµ Ai §iÓm Ai lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm A
 14. 1.5. TÝnh chÊt cña phÐp chiÕu vu«ng gãc * Cã ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt cña phÐp chiÕu song song, ngoµi ra cßn cã c¸c tÝnh chÊt riªng. A TÝnh chÊt 1 B H×nh chiÕu cña mét ®­êng th¼ng kh«ng vu«ng Ai Bi gãc víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu mét Πi ®­êng th¼ng ®Æc biÖt: + AiBiAB lµ h×nh thang vu«ng + AiBi nãi chung
 15. Tr­êng hîp ®Æc biÖt 1 A H×nh chiÕu cña mét B ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu mét ®iÓm Ai=Bi Πi
 16. Tr­êng hîp ®Æc biÖt 2 A B Mét ®­êng th¼ng song song víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu th× song song víi h×nh chiÕu cña nã Ai Bi Πi Chó ý: ABAiBi lµ h×nh ch÷ nhËt
 17. Hai ®­êng th¼ng song song (vµ kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu) th× hai h×nh chiÕu song song. A TÝnh chÊt 2 C B D Ai Bi Ci Di Πi
 18. PhÐp chiÕu vu«ng gãc b¶o toµn thø tù vµ tØ sè ®¬n cña 3 ®iÓm th¼ng hµng A C TÝnh chÊt 3 B Ai Ci Bi Πi AB:BC=AiBi:BiCi
 19. Mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng h×nh chiÕu th× h×nh chiÕu cña nã suy biÕn lµ mét ®­êng th¼ng TÝnh chÊt 4 α M Lαi≡g Mi Πi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản