Bài giảng Vi xử lý 2

Chia sẻ: Nguyen Duy Tuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
472
lượt xem
232
download

Bài giảng Vi xử lý 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Sử dụng PIC 16F877A đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20, hiển thị LCD HD44780. Ngôn ngữ ASSEMBLY.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi xử lý 2

 1. VI XỬ LÝ 2 ĐỀ TÀI: Sử dụng PIC 16F877A đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20, hiển edit Master subtitle style Click to thị LCD HD44780. Ngôn ngữ ASSEMBLY. GIÁO VIÊN: Nguyễn Đình Phú THỰC HIỆN: Võ Thành Thắng 4/9/10
 2. KIẾN THỨC CẦN CÓ PIC 16F877A DS18B20 LCD HD44780 4/9/10
 3. CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 Giới Thiệu Khái Quát 1. MAXIM sản xuất 2. Giao tiếp 1-Wire, kết nối trực tiếp, đa kênh 3. 64- bit Serial Code 4. Nguồn 3-5.5 V 5. Giớ hạn đo -55 đến +125C, cấp 9 đến 12 bits, tương ứng 0.5 đến 0,0625 6. Chuyển đổi 12 bits trong 750ms 4/9/10
 4. PIN CONFIGURATIONS 4/9/10
 5. DS18B20 Block Diagram 4/9/10
 6. Temperature Register Format 4/9/10
 7. Temperature/Data Relationship 4/9/10
 8. OPERATION—ALARM TH and TL Register 4/9/10
 9. POWERING THE DS18B20 4/9/10
 10. 64-BIT LASERED ROM CODE 4/9/10
 11. MEMORY 4/9/10
 12. CONFIGURATION REGISTER 4/9/10
 13. TRÌNH TỰ TRUY CẬP 1. Reset 2. Lệnh cho ROM  SEARCH ROM [F0h]  READ ROM [33h]  MATCH ROM [55h]  SKIP ROM [CCh]  ALARM SEARCH [ECh] 3. Lệnh theo chức năng  CONVERT T [44h]  WRITE SCRATCHPAD [4Eh]  READ SCRATCHPAD [BEh]  COPY SCRATCHPAD [48h]  4/9/10 RECALL E2 [B8h]
 14. RESET AND PRESENCE PULSES 4/9/10
 15. READ/WRITE TIME 4/9/10
 16. BEGIN LƯU ĐỒ KHOI TAO LCD HIEN THI DONG 1 HIEN THI DAU GIAI MA HEX_BCD HIEN THI NHĐÔ RESET DS18B20 CONVERT READ NHĐỘ=NHĐỘ BAN Đ ĐÂU S S NHĐÔ ÂM 4/9/10 BU 2
 17. HEX_ BEGIN BCD X=X-100 TRAM++ • S C= 0 Đ X=X+100 TRAM-- -10 X=X CHUC+ + C=0 +1 X=X Đ 4/9/10 • S 0 END CHUC
 18. WAIT:MACRO TIME  WAIT:MACRO TIME            MOVLW  (TIME/5) ­ 1            MOVWF    TMP0            CALL    WAIT5U            ENDM  WAIT5U:          NOP          NOP          DECFSZ   TMP0,F         GOTO  WAIT5U          RETLW  0 4/9/10
 19. TRẠNG THÁI DQ OW_HIZ:MACRO  BSF STATUS,RP0  BSF TRISB,DQ  BCF STATUS,RP0  ENDM ; -------------------------------------------------------- OW_LO:MACRO  BSF STATUS,RP0  BCF TRISB,DQ  BCF STATUS,RP0 4/9/10
 20. RESET RESET TRY OW_LO  WAIT .500  OW_HIZ  WAIT .60  BTFSC PORTB,DQ  GOTO TRY  WAIT .240  BTFSS PORTB,DQ  GOTO TRY  WAIT .180 4/9/10  RETLW 0
Đồng bộ tài khoản