Bài giảng X quang cấp cứu bụng

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
361
lượt xem
159
download

Bài giảng X quang cấp cứu bụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng X quang cấp cứu bụng dành cho sinh viên khối ngành Y tham khảo học tập. Phim chụp nghiêng tia X ngang: Tư thế này có thể áp dụng trong trường hợp LS nghi ngờ có thủng tạng rỗng, nhưng trên BKCB tư thế đứng không thấy hay bệnh nhân nặng không đứng được. Chú ý: Cho bệnh nhân nằm nghiêng trước khi chụp 10-15 phút để hơi dồn lên cao nhiều nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng X quang cấp cứu bụng

  1. ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh Xquang cÊp cøu bông
  2. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp bông t− thÕ ®øng: KhÝ tù do trong æ bông tô thμnh h×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh bªn ph¶i
  3. ii. Thñng t¹ng rçng Phim tËp trung vßm hoμnh t− thÕ ®øng: KhÝ tù do trong æ bông tô thμnh h×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh hai bªn
  4. ii. Thñng t¹ng rçng Phim tËp trung vßm hoμnh t− thÕ ®øng: KhÝ tù do trong æ bông tô thμnh h×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh hai bªn
  5. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp phæi lÊy vßm hoμnh t− thÕ ®øng: H×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh hai bªn sè l−îng nhiÒu
  6. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp bông t− thÕ ®øng: RÊt nhiÒu khÝ tù do trong æ bông
  7. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 1: Bn nam 36t, TS loÐt hμnh t¸ trμng C§: Thñng loÐt t¸ trμng
  8. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 2: Bn nam 41t, TS loÐt d¹ dμy 1n¨m Mæ: thñng dd do K BCN loÐt ho¸
  9. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 3: Bn nam 72t, TS loÐt d¹ dμy h¬n 10 n¨m Mæ: Thñng loÐt d¹ dμy K ho¸
  10. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 4: Bn nam 61t, TS lao phæi C§: Thñng ruét do lao ruét
  11. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 5: Bn nam 41t, tai n¹n XM-OT C§: vì hçng trμng
  12. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 6: Bn nam, tai n¹n XM-OT C§: vì hçng trμng
  13. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 7: Bn nam 34t, tai n¹n XM-OT C§: Vì hçng trμng Vì c¬ hoμnh G·y x−¬ng ®ßn tr¸i
  14. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: H×nh vì ruét non chôp trong mæ
  15. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Bn nam, tai n¹n XM-XM Cas 8: ASP nghiªng tr¸i: h¬i d−íi thμnh bông ph¶i (thñng loÐt t¸ trμng) C§: vì hçng trμng
  16. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Bn nam, tai n¹n XM-XM, ®au co cøng bông, XQ bông kh«ng thÊy liÒm h¬i CT scanner
  17. ii. Thñng t¹ng rçng 4. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: §¹i trμng gãc gan n»m gi÷a gan vμ c¬ hoμnh
  18. ii. Thñng t¹ng rçng 4. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: Abces d−íi hoμnh
  19. ii. Thñng t¹ng rçng 4. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: KÐn khÝ thuú d−íi phæi XÑp thuú phæi h×nh d¶i song song víi vßm hoμnh
  20. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp nghiªng tia X ngang: KhÝ tù do trong æ bông tô gi÷a thμnh bông vμ gan
Đồng bộ tài khoản