intTypePromotion=1

Bài giảng Xác định hành động phân tích nguồn lực cho chương trình tổng thể - TS. BS. DƯơng Đình Cung

Chia sẻ: Võ Vân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
35
lượt xem
2
download

Bài giảng Xác định hành động phân tích nguồn lực cho chương trình tổng thể - TS. BS. DƯơng Đình Cung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích hành động, nguồn lực; phân tích được các nguồn lực theo hành động đã xác định, trình bày được các bảng hành động, nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác định hành động phân tích nguồn lực cho chương trình tổng thể - TS. BS. DƯơng Đình Cung

  1. XAÙC ÑÒNH HAØNH ÑOÄNG PHAÂN TÍCH NGUOÀN LÖÏC CHO CHÖÔNG TRÌNH TOÅNG THEÅ TS. BS. Döông Ñình Coâng MUÏC TIEÂU: Sau khi hoïc baøi naøy sinh vieân coù khaû naêng: - Taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích haønh ñoäng, nguoàn löïc - Phaân tích ñöôïc caùc nguoàn löïc theo haønh ñoäng ñaõ xaùc ñònh - Trình baøy ñöôïc caùc baûng haønh ñoäng, nguoàn löïc I. ÑAÏI CÖÔNG: Trong quy trình laäp keá hoaïch, xaây döïng chöông trình daøi haïn hay nhöõng döï aùn ngaén haïn, sau khi xaùc ñònh vaán ñeà caàn giaûi quyeát, choïn löïa giaûi phaùp, xaây döïng heä thoáng muïc tieâu laø böôùc xaùc ñònh caùc haønh ñoäng caàn phaûi thöïc hieän ñeå ñaït caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Ñoái vôùi chöông trình daøi haïn, chöông trình giaûi quyeát moät vaán ñeà söùc khoûe hay “toång theå”, keá hoaïch haønh ñoäng seõ ñöôïc xaây döïng theo töøng muïc tieâu lôùn; nhöng caùc phaàn cuï theå beân trong nhö ngöôøi thöïc hieän hay thôøi gian seõ ñöôïc trình baøy moät caùch khaùi quaùt, do ñaây laø taøi lieäu ñeå trình duyeät, ñeå tính kinh phí chung… Sau khi chöông trình ñöôïc chaáp thuaän vaø coù ñuû ñieàu kieän ñeå trieån khai, caùc nhaø quaûn lyù seõ xaây döïng keá hoaïch haønh ñoäng cho Ñeà aùn/Keá hoaïch trieån khai moät caùch cuï theå hôn ñeå coù theå thoâng tin, baøn baïc, hôïp ñoàng vôùi caùc nhoùm thöïc hieän moät caùch cuï theå hôn vaø nhaát laø ñaûm baûo cho vieäc thöïc hieän caùc coâng vieäc ñöôïc thoáng nhaát, theo keá hoaïch ñaõ ñeà ra. II. XAÙC LAÄP CAÙC HAØNH ÑOÄNG: Ngay sau khi xaây döïng muïc tieâu, hoaït ñoäng cô baûn tieáp theo laø xaùc laäp caùc haønh ñoäng, ñaây laø moät böôùc ñoøi hoûi nhieàu suy nghó, saùng taïo. Phaàn naøy laø böôùc quan troïng nhaát vì ñaây laø cô sôû ñeå chöông trình coù theå trieån khai ñöôïc, vì khoâng coù haønh ñoäng thì laøm sao noùi ñeán trieån khai thöïc hieän. Noäi dung baøi naøy ñeà caäp ñeán xaùc laäp haønh ñoäng vaø phaân tích nguoàn löïc cho keá hoaïch trieån khai, nhö vaäy ñöông nhieân ñaõ coù keá hoaïch chöông trình döï aùn roài, ñaõ 1 Page ñöôïc duyeät roài, nay vieát keá hoaïch trieån khai ñeå baét ñaàu thöïc hieän.
  2. 1. Khaùi nieäm veà töø ngöõ: a. Hoaït ñoäng (activity): Hoaït ñoäng ñöôïc ñònh nghóa nhö laø moät traùch nhieäm, moät chöùc naêng ñeå thöïc hieän moät muïc tieâu trung giang hay chuyeân bieät, moät hoaït ñoäng bao goàm nhieàu haønh ñoäng hay nhieäm vuï. Chuù yù hoaït ñoäng laø moät coâng vieäc keùo daøi suoát quaù trình thöïc hieän chöông trình. VD: - Hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh. - Hoaït ñoäng truyeàn thoâng giaùo duïc söùc khoûe. - Hoaït ñoäng döï phoøng. - Hoaït ñoäng keá hoaïch hoùa gia ñình. b. Nhieäm vuï hay Haønh ñoäng (tasks): Haønh ñoäng lieân quan ñeán moät coâng vieäc cuï theå phaûi thöïc hieän, ñoù laø hôïp ñoàng giöõa nhaø quaûn lyù vaø beân thöïc hieän chöông trình, ñöôïc phaùt bieåu hay dieãn taû baèng caâu vieát (roõ raøng, chi tieát, cuï theå) vaø xaùc ñònh saûn phaåm cuoái cuøng (output). VD: Haønh ñoäng hay Nhieäm vuï: - Thoâng tin, tuyeân truyeàn veà KHHGÑ (trong thaùng 9/2002) - Leân döï truø, tieáp nhaän trang thieát bò cho ñeà aùn X. - Khaùm noäi khoa trong ñôït khaùm nghóa vuï quaân söï naêm 2000. - Laøm baùo caùo cho ñeà aùn Y… 2. Hai phöông phaùp xaùc laäp hoaït ñoäng: a. Phöông phaùp ñi leân: Toå chöùc buoåi hoïp “Ñoäng naõo” (Brain Storming) ñeå taát caû caùc thaønh vieân ñeà ra taát caû caùc hoaït ñoäng caàn thieát. Thö kyù ghi laïi taát caû caùc hoaït ñoäng leân baûng lôùn (khoâng caàn theo thöù töï), phoøng hoïp phaûi ñöôïc chuaån bò caùc baûng lôùn, hay giaáy lôùn daùn treân töôøng ñeå ghi taát caû caùc yù kieán. Sau ñoù, toå chöùc hoïp nhoùm nhoû ñeå phaân tích laïi caùc haønh ñoäng, choïn loïc laïi, xeáp thaønh nhoùm nhoû, sau ñoù taäp hôïp caùc nhoùm nhoû thaønh nhoùm lôùn hôn. Soá taàng (Töø haønh ñoäng sô ñaúng  nhoùm lôùn) coù theå thay ñoåi. Cuoái cuøng moïi thaønh vieân ñeàu coù yù nieäm veà coâng vieäc mình seõ laøm. Sau ñoù chuû nhieäm chöông trình seõ vieát thaønh moät taøi lieäu goïi laø caây haønh ñoäng, sô ñoà haønh ñoäng (Organigramme). b. Phöông phaùp ñi xuoáng hay chia nhoû coâng vieäc: Vôùi muïc tieâu ñeà ra, buoåi hoïp thaûo luaän chia thaønh nhöõng hoaït ñoäng lôùn, roài chia thaønh caùc hoaït ñoäng nhoû, cuoái cuøng laø caùc haønh ñoäng sô caáp. Phöông phaùp naøy goïi laø chia nhoû coâng vieäc (Work breakdown) Theo caùc höôùng: 2  Theo traùch nhieäm Page
  3.  Theo phöông phaùp thöïc hieän  Theo caùch quaûn lyù, theo ñòa dö. Phöông phaùp naøy chuû nhieäm chöông trình ñöôïc chuû ñoäng nhieàu hôn. c. Trình baøy keá hoaïch haønh ñoäng trong keá hoaïch trieån khai: Keá hoaïch trieån khai laø baûng hôïp ñoàng thöïc hieän neân khaùc vôùi caùch trình baøy keá hoaïch haønh ñoäng trong chöông trình, ôû ñaây moãi haønh ñoäng ñeàu phaûi ñöôïc neâu roõ caùch laøm, caùch thöïc hieän; hay chính xaùc hôn laø phöông phaùp thöïc hieän cuøng vôùi caùc tieâu chuaån chaát löôïng. Vaán ñeà naøy quan troïng vì nhö vaäy, ngöôøi quaûn lyù coù theå theo doõi caùc haønh ñoäng coù theå thöïc hieän theo ñöùng quy trình ñeà ra hay khoâng? Coù ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm hay khoâng? III. PHAÂN TÍCH NGUOÀN LÖÏC CAÀN THIEÁT: Töø danh saùch caùc haønh ñoäng, caùc nhaø quaûn lyù phaûi phaân tích saâu vaøo 3 tham soá thieát yeáu cuûa moät keá hoaïch trieån khai ñoù laø trieån khai cuï theå veà nhaân löïc, huy ñoäng nguoàn löïc vaät chaát, haïch toaùn kinh phí vaø xaùc ñònh cuï theå thôøi gian. Trong phaïm vi baøi naøy, sau khi coù caùc danh saùch caùc haønh ñoäng töø chöông trình ñaõ duyeät, vieäc chuû yeáu laø phaân tích cuï theå caùc taøi nguyeân caàn thieát cho moãi haønh ñoäng. Caùc taøi nguyeân ñöôïc phaân tích laø: - Nhaân löïc:  Trong keá hoaïch trieån khai khoâng noùi teân toång soá nhaân söï maø coøn ñi saâu vaøo vieäc xaùc ñònh ñoù laø ai, teân gì, laøm cuï theå vieäc gì?  Xaùc ñònh laïi sô ñoà toå chöùc coù teân toå chöùc, teân ngöôøi phuï traùch. Xaây döïng baûng phaân coâng traùch nhieäm cuï theå. - Vaät löïc:  Xaùc ñònh roõ caùc trang thieát bò, vaät tö ñöôïc ai huy ñoäng, mua saém, söû duïng, giaùm saùt… - Taøi löïc:  Xaùc ñònh kinh phí cho moãi haønh ñoäng, sau ñoù xaây döïng baûng toång kinh phí cho caû chöông trình, ñeà aùn, coù xaùc ñònh nguoàn caáp kinh phí… - Ngoaøi ra, tuøy theo tình hình cuï theå ta coøn coù theå phaân tích theâm caùc chi phí cuï theå hôn nhö sau:  Muïc tieâu chuyeân bieät X – Ñoái vôùi moãi muïc tieâu, xaùc ñònh caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Sau ñoù laäp baûng coù caùc coät nhö sau: o Teân haønh ñoäng. o Soá ngöôøi thöïc hieän 3 Page o Neâu roõ ñòa ñieåm thöïc hieän
  4. o Thôøi gian thöïc hieän: soá ngaøy hay thôøi gian. o Ai laø ngöôøi hoã trôï? o Ai laø ngöôøi kieåm tra giaùm saùt. o Soá löôïng, chaát löôïng vaät tö, trang bò phaûi coù theo thôøi gian. o Kinh phí cuï theå cho töøng haønh ñoäng (neáu coù). - Sau ñoù tieáp tuïc phaân tích haønh ñoäng cuûa caùc muïc tieâu khaùc:  Muïc tieâu chuyeân bieät Y IV. LAÄP KEÁ HOAÏCH HAØNH ÑOÄNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH: Ñoái vôùi vieäc xaây döïng chöông trình (khoâng phaûi laø keá hoaïch trieån khai). Vieäc laäp keá hoaïch haønh ñoäng chuû yeáu laø trình baøy caùc hoaït ñoäng caàn phaûi coù ñeå ñaït muïc tieâu. Soá löôïng vaø noäi dung caùc haønh ñoäng cuõng töông töï nhö keá hoaïch trieån khai. Söï khaùc bieät laø trong “Chöông trình” caùc nhu caàu veà nhaân löïc, vaät löïc vaø thôøi gian seõ döï kieán coù tính chaát chung chung vaø chuû yeáu veà soá löôïng, traùi laïi caùc noäi dung naøy ñöôïc phaân tích saâu vaø raát cuï theå trong keá hoaïch trieån khai. V. CAÙCH TRÌNH BAØY KEÁ HOAÏCH HAØNH ÑOÄNG VAØ PHAÂN TÍCH NGUOÀN LÖÏC: Trong chöông trình, döï aùn coù theå trình bay theo caùc baûng sau ñaây: 1. Baûng danh saùch caùc hoaït ñoäng theo muïc nhoùm, moãi nhoùm haønh ñoäng nhaèm giaûi quyeát moät muïc tieâu ñeà ra, coù phaân tích caùc nguoàn löïc caàn thieát: Baûng phaân tích haønh ñoäng: Soá ngöôøi Thôøi gian Ngöôøi Kinh phí phaân Ghi Teân haønh ñoäng Ñòa ñieåm Vaät tö thöïc hieän thöïc hieän giaùm saùt boá chuù Haønh ñoäng chuaän bò chung 1. Laäp KHTK 6 SV TYT CS. Long 2. Trình, xin 3 SV UBND Xaõ Baûng 4000ñ duyeät KHTK KHTK vôùi UBND Xaõ (4 tôø) 3. Xin vaø nhaän 3 SV UBND Xaõ Baûng döï 1000ñ kinh phí TYT truø kinh phí Muïc tieâu chuyeân bieät 1: Taäp huaán NVSKCÑ 4. Xaây döïng noäi 6 SV 2 ngaøy TYT Y taù 4 dung taäp huaán Chaån Page cho NVSKCÑ
  5. 5. Laäp danh 3 SV 1 ngaøy TYT Y taù saùch NVSKCÑ Chaån 6. Vieát vaø phaùt 1 ngaøy TYT Y taù Thö vaø 1000ñ/boä x 11 thö môøi cho Chaån bao thö = 11000ñ NVSKCÑ Nhaø CTV SV Huaân 7. In taøi lieäu taäp 3 SV 1 ngaøy Phoøng maùy Thueâ maùy: huaán vaø baûng vi tính xaõ 8000ñ. caâu hoûi löôïng In 1 boä: 7000ñ giaù Photo 11 boä: 3500ñ/boä x11 = 38500ñ 8. Chuaån bò hoäi 2 SV 1 ngaøy TYT Y taù 01 Baêng 30000ñ tröôøng Chaån roân 9. Taäp huaán cho 6 SV 1 ngaøy Hoäi tröôøng CS Long Nöôùc Nöôùc ngoït lôùn: NVSKCÑ TYT uoáng 20000ñ Baùnh keïo Baùnh keïo: 50000ñ Ñóa, ly giaáy: 20 caùi x500ñ/caùi = 10000ñ Phim Phim: 35000ñ chuïp hình Röûa: 1500ñ/taám x10 = 15000ñ Traùng phim: 5000ñ 10. Löôïng giaù 6 SV Hoäi tröôøng Y taù hieäu quaû buoåi TYT Chaån taäp huaán Noùi toùm laïi, baûng phaân tích haønh ñoäng ñöôïc trình baøy theo maãu sau: Teân haønh Soá ngöôøi Thôøi gian Ñòa Ngöôøi Kinh phí Ghi Vaät tö ñoäng thöïc hieän thöïc hieän ñieåm giaùm saùt phaân boá chuù 1 2 3 4 5 6 7 Muïc tieâu chuyeân bieät 1 Muïc tieâu chuyeân bieát 2 2. Sô ñoà toå chöùc nhaân söï döï kieán: Treân sô ñoà toå chöùc nhaân söï cuûa chöông trình hay döï aùn, caùc toå chöùc nhaân söï neâu roõ teân toå chöùc, teân nhöõng ngöôøi tham gia quan troïng vaø moái quan heä giöõa caùc toå 5 chöùc maø thoâi. Page
  6. Baûng phaân coâng nhaân söï: Nhieäm vuï ñöôïc STT Teân hoï Chöùc vuï Ghi chuù phaân coâng 3. Lieät keâ danh muïc, soá löôïng caùc loaïi trang thieát bò, vaät duïng caàn coù (coù phaân tích teân vaät tö, ñôn vò, soá löôïng, giaù ñôn vò, giaù thaønh...): Baûng döï truø vaät tö caàn thieát: STT Teân vaät tö Ñôn vò Soá löôïng Ghi chuù 4. Döï truø vaø giaûi trình kinh phí (caàn coù vaø döï kieán nguoàn kinh phí cho chöông trình) Baûng döï truø kinh phí: Teân vaät tö hay muïc chi Ñôn vò Ñôn giaù Thaønh tieàn Nguoàn Ghi chuù 1 2 3 4 5 6 Toång phi phí: _______ Toûng chi phí ñöôïc caáp theo nguoàn: Töø UÛy ban nhaân daân: _______ Töø: … 5. Keá hoaïch haønh ñoäng theo thôøi gian: Sô ñoà GANTT – Lòch thöïc hieän caùc haønh ñoäng Ví duï moät chöông trình hoaït ñoäng coù 10 haønh ñoäng, sau khi ghi danh saùch teân 10 haønh ñoäng, coù theå xaây döïng sô ñoà GANTT nhö sau: Hoaït ñoäng Tuaàn 1 Tuaàn 2 Tuaàn 3 Tuaàn 4 Tuaàn 5 Tuaàn 6 1 2 6 3 Page
  7. Hoaït ñoäng Tuaàn 1 Tuaàn 2 Tuaàn 3 Tuaàn 4 Tuaàn 5 Tuaàn 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Caùc ñieåm caàn löu yù: 1) Do thieát laäp toaøn boä baûng KHHÑ thöôøng daøi neân caùc baøi thi thöôøng haïn cheá soá coät cuûa baûng. 2) Khoâng vieát teân MTCB vaøo coät haønh ñoäng. 3) Khoâng vieát teân caùc haønh ñoäng vaøo coät caùch laøm. 4) Teân haønh ñoäng laø nhöõng haønh ñoäng nhoû, chöù khoâng phaûi laø giaûi phaùp. VD: ñoái vôùi MTCB: Taäp huaán cho NVSKCÑ, vieäc môû lôùp taäp huaán khoâng phaûi laø haønh ñoäng maø laø giaûi phaùp. 5) Haønh ñoäng laø moät caâu phaûi baét ñaàu baèng töø haønh ñoäng. 6) Teân haønh ñoäng khoâng quaù lôùn. VD: ñoái vôùi MTCB: Taäp huaán cho NVSKCÑ: Hai haønh ñoäng: 1/ Laäp danh saùch; 2/ Môû lôùp laø quaù quaù lôùn. 7) Teân haønh ñoäng khoâng quaù nhoû. VD: ñoái vôùi MTCB: Taäp huaán cho NVSKCÑ, caùc haønh ñoäng vieát thö, göûi thö phaûi ñöôïc goäp chung laïi thaønh moät haønh ñoäng. 8) Danh saùch caùc haønh ñoäng thieáu haønh ñoäng chính cuûa MTCB. VD: cho MTCB taäp huaán NVSKCÑ maø laïi khoâng coù haønh ñoäng tieán haønh taäp huaán. 9) Do thieáu thôøi gian neân SV thöôøng queân haønh ñoäng Löôïng giaù vaø Toång keát. 10) Trong coät ngöôøi laøm phaûi neáu soá ngöôøi thöïc hieän, chöù khoâng phaûi neâu teân ngöôøi. 11) Khoâng coù coät caùch laøm. Baøi taäp: 1) Trình baøy 8 hoaït ñoäng thöïc taäp chaån ñoaùn coäng ñoàng vaø vieát chöông trình can thieäp toång theå döïa cuûa lôùp trong thôøi gian 5 tuaàn taïi thöïc ñòa. (Döïa treân caùc hoaït ñoäng thöïc haønh trong naêm hoïc tröôùc vaø döïa treân sô ñoà 8 böôùc quaûn lyù chöông trình söùc khoûe) 2) Trình baøy 8 hoaït ñoäng thöïc taäp treân sô ñoà GANTT. 7 Page
  8. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: (hieän coù taïi khoái boä moân SKCÑ) 1) Harold Kerzner, Project Management, John Wiley and sons, New York, 1997: 1180. 2) Boä Y teá, Toå chöùc Y teá Theá giôùi, Quaûn lyù Y teá, NXB Y hoïc, Haø Noäi 2001: 225. 3) Remigio D. Mercado, Taøi lieäu veà Quan lyù heä thoáng Y teá, NXB Y hoïc, 1994: 340. 4) Michael C. Thomsett, Caåm nang veà quaûn lyù döï aùn, Trung taâm Thoâng tin KHKT hoùa chaát, Haø Noäi 1997: 252. 5) Maurice Hamon, Quaûn lyù theo döï aùn, Vieän nghieân cöùu quaûn lyù Kinh teá trung öông, Haø Noäi, 1996: 188. 6) Vuõ Coâng Tuaán, Quaûn trò döï aùn. NXB Tp. HCM 1999: 230. 7) Andrew Green, An Introduction to Healthe Planning in Developing Countries, Oxford 1995: 303. 8) Raynald Pineault – Carole Daveluy, La planification de la sante, editions Nouvelles 1995: 477. 9) Rosemary McMahon, Cho caùn boä ñöông nhieäm, NXB Y hoïc, 1992: 478. 10) Döông Huy Lieäu, Tröông Vieät Duõng, Naâng cao naêng löïc ñieàu haønh, NXB Y hoïc 2000:25. 11) Nguyeãn Ngoïc Laâm, Kyõ naêng quaûn lyù döï aùn, Khoa phuï nöõ hoïc, Ñaïi hoïc môû baùn coâng 1998: 154. 12) Nguyeãn Thò Lieân Ñieäp, Quaûn trò hoïc, Khoa Quaûn trò kinh doanh, Ñaïi hoïc Kinh teá 1993: 273. 8 Page
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2