intTypePromotion=3

Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động: Bài 1 - Trần Duy Thanh

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
36
lượt xem
8
download

Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động: Bài 1 - Trần Duy Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 1 giới thiệu về Web Service cho ứng dụng trên thiết bị di động. Mục tiêu của chương này là giúp người học biết được nguyên tắc hoạt động của các ứng dụng sử dụng Web Service, biết được cấu trúc của một Web Service, biết được chức năng của Web Service, có cái nhìn tổng quan về Web Service cũng như các dự án thực tế, đưa được mã nguồn Web Service lên Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động: Bài 1 - Trần Duy Thanh

 1. Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 1: Giới thiệu về Web Service cho ứng dụng trên thiết bị di động Ngành Mạng & Thiết bị di động www.t3h.vn 2015
 2. Nội dung 1. Giới thiệu về dich vu Web (Web Service) ̣ ̣ • Giới thiêu dich vu Web  ̣ ̣ ̣ • Giới thiêu ca ̣ ́c công nghê xây d ̣ ựng dich vu Web ̣ ̣ • Đăc điêm cua dich vu Web ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ • Kiến trúc cua dich vu Web  ̉ ̣ ̣ • Các thành phần chính cua dich vu Web  ̉ ̣ ̣ • An toàn cho dich vu Web ̣ ̣ • Xây dựng môt dich vu Web  ̣ ̣ ̣ • Tích hợp dich vu Web theo chuân ̣ ̣ ̉ 1. Giớ i thiêu vê ̣ ̀  IIS (Internet Information Service) Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 2
 3. 1.1 Giới thiệu cá c loai dich vu Web ̣ ̣ ̣  Dich  ̣ vu ̣ Web  (Web  Service) là  gì ? Là sự kết hợp các  ứng dung  ̣ trên  máy  tính  cá  nhân,  thiết  bi ̣ di  đông  ̣ với  ứng  dung  ̣ trên  các  thiết  bi ̣ khác,  các  cơ  sở  dữ  liêu  ̣ và các  mang ma ̣ ́y tính  đê ̉ tao tha ̣ ̀nh môt c̣ ơ cấu tính  toán  hoàn  hao  ̉ mà  người  sử  dung  ̣ có  thê ̉ làm  viêc,  ̣ yêu  cầu,  phân  tích,  khai  thái,  câp  ̣ nhât,…thông  ̣ tin  với  nó  thông  qua  mang  ̣ Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 3
 4. 1.1 Giới thiệu cá c loai dich vu Web ̣ ̣ ̣ Theo đinh nghi ̣ ̃a cua W3C (World Wide Web Consortium): ̉ •Dich  ̣ vu ̣ Web  là  một  hệ  thống  phần  mềm  được  thiết  kế  để  hỗ  trợ  khả năng tương tác giữa các  ứng dụng trên các máy tính khác nhau  thông qua mạng Internet, giao diện chung và sự gắn kết của nó được  mô tả bằng XML. •Là tài nguyên phần mềm có thể xác định bằng địa chỉ URL. •Thực  hiện  các  chức  năng  và  đưa  ra  các  thông  tin  người  dùng  yêu  cầu. •Ứng dụng cơ bản của Dịch vụ Web là tích hợp các hệ thống. •Các ứng dụng được tích hợp với cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác, người sử dụng sẽ giao tiếp với CSDL để tiến hành phân tích và lấy dữ liệu. Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 4
 5. 1.2 Cá c công nghê xây d ̣ ựng dich vu Web ̣ ̣  Phân loai theo Công nghê s ̣ ̣ ử dung đê xây d ̣ ̉ ựng dich vu Web cho  ̣ ̣ ứng dung di đông du ̣ ̣ ̀ng .NET Framwork (phiên ban 4.5.3), hiên  ̉ ̣ nay có các công nghê chi ̣ ́nh sau: • Web Service  • WCF Service • WCF REST Service • Web API Service Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 5
 6. 1.3 Đăc điêm cua dich vu Web ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ Ưu điêm ̉ •Cung  cấp  khả  năng  hoạt  động  rộng  lớn  với  các  ứng  dụng  phần  mềm  khác nhau chạy trên những nền tảng khác nhau. •Sử dụng các giao thức và chuẩn mở. •Nâng cao khả năng tái sử dụng. •Thúc đẩy đầu tư các hệ thống phần mềm đã tồn tại. •Tạo  mối  quan  hệ  tương tác lẫn  nhau và mềm dẻo giữa các thành phần  trong hệ thống, dễ dàng cho việc phát triển các ứng dụng phân tán. •Thúc  đẩy  hệ  thống  tích  hợp,  giảm  sự  phức  tạp  của  hệ  thống,  hạ  giá  thành hoạt động, phát triển hệ thống nhanh và tương tác hiệu quả với hệ  thống của các doanh nghiệp khác. Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 6
 7. 1.3 Đăc điêm cua dich vu Web ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ Khuyế t điêm ̉ •Vào những  khoảng thời gian chết của Web service  sẽ dẫn đến  những thiêt hai l ̣ ̣ ớn:  Giao diện không thay đổi Có thể lỗi nếu một máy khách không được nâng cấp Thiếu các giao thức cho việc vận hành •Có quá nhiều chuẩn cho Web  Service khiến người dùng khó nắm  bắt. •Phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn và bảo mật. Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 7
 8. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣  Mô hì nh hoat đông cua dich vu Web ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 8
 9. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣  Dịch vụ Web gồm có 4 chuẩn chính:  • SOAP (Simple Object Access Protocol)  • WSDL (Web Service Description Language) • UDDI (Universal Description, Discovery, and  Integration) • REST (Representational State Tranfer) Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 9
 10. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣ Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 10
 11. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣  Dich vu Web 1.0: du ̣ ̣ ̀ ng SOAP Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 11
 12. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣ SOAP ? • SOAP là một giao thức giao tiếp có cấu trúc như XML và mã hóa  thành định dạng chung cho các ứng dụng trao đổi với nhau. • Ý tưởng bắt đầu từ Microsoft và phần mềm Userland. • Một đặc tả việc sử dụng các tài liệu XML theo dạng các thông  điệp. •  Đặc tả về SOAP định nghĩa một mô hình trao đổi dữ liệu dựa  trên  3  khái  niệm  cơ  bản:  Các  thông  điệp  là  các  tài  liệu  XML,  chúng được truyền đi từ bên gửi đến bên nhận, bên nhận có thể  chuyển tiếp dữ liệu đến nơi khác. Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 12
 13. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣ Đăc tr ̣ ưng cua SOAP ̉ ­ SOAP được thiết kế đơn gian va ̉ ̀ dễ mở rông. ̣ ­ Tất ca ca ̉ ́c message SOAP đều được mã hóa sử dung  ̣ XML. ­ SOAP sử dùng giao thức truyền dữ liệu riêng. ­ Không có garbage collection phân tán, và cũng không có cơ  chế tham chiếu. Vì thế SOAP client không giữ bất kỳ một tham  chiếu đầy đủ nào về các đối tượng ở xa. ­ SOAP  không  bi ̣ ràng  buôc  ̣ bởi  bất  kỳ  ngôn  ngữ  lâp  ̣ trình  nào hoăc công nghê nào. ̣ ̣ Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 13
 14. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣ Hệ thống Soap đơn giản Sender Receiver Transport Cấ u trúc thông điệp SOAP Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 14
 15. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣ Dich vu Web 2.0: du ̣ ̣ ̀ ng REST 4 nguyên tắc thiết kế cơ ban: ̉ •Sử dung ph ̣ ương thức HTTP rõ ràng. •Phi trang tha ̣ ́i. •Hiên thi câ ̉ ̣ ́u trúc thư muc URIs ̣ •Chuyên đôi JSON/ XML hoăc ca hai. ̉ ̉ ̣ ̉ Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 15
 16. 1.4 Kiế n trú c cua dich vu Web ̉ ̣ ̣ REST ? REST (Representational State Tranfer) là  môt kiê ̣ ́n trúc phần  mềm  cho  các  hệ  thống  phân  tán  siêu  truyền  thông  như  WWW,  được  chọn  sử  dụng  rộng  rãi  thay  cho  Web  service  dựa  trên  SOAP  và  Đăc tr ̣ WSDL. ưng cua REST ̉ • Là dạng client – server. • Phân tách giao diên cua client ra khoi d ̣ ̉ ̉ ữ liêu. ̣ • Cho phép mỗi thành phần phát triên đôc lâp. ̉ ̣ ̣ • Hỗ trợ đa nền tang. ̉ • Mỗi  yêu  cầu  từ  client  phai ̉ có  đu ̉ thông  tin  cần  thiết  đê ̉ server  có  thê ̉ hiêu  ̉ được  mà  không  cần  phai  ̉ lưu  trữ  thêm  thông tin nào trước đó. • Tất  ca ̉ tài  nguyên  đươc ̣ truy  câp  ̣ thông  qua  môt  ̣ interface  thống nhất (HTTP GET, PUT, POST, DELETE, ...). Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 16
 17. 1.5 Cá c thà nh phầ n chí nh cua dich vu  ̉ ̣ ̣ Web  XML  –  eXtensible  Markup  Language/  JSON  (JavaScript Object Notation)  WSDL  –  Web  Service  Description  Language  Universal  Description,  Discovery,  and  Integration  (UDDI)  SOAP – Simple Object Access Protocol  RSS – Really Simple Syndication  RDF – Resource Description Framework  RESTful ­ Representational State Transfer  WADL - Web Application Description Language Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 17
 18. 1.5 Cá c thà nh phầ n chí nh cua dich vu  ̉ ̣ ̣ Web  XML – eXtensible Markup Language • Một chuẩn mở do W3C đưa ra cho cách thức mô tả dữ liệu • Dùng để định nghĩa các thành phần dữ liệu trên trang web và  cho những tài liệu B2B.  • Kiến  trúc  nền  tảng  cho  việc  xây  dựng  một  Web  service,  dữ  liệu sẽ được chuyển sang định dạng thẻ XML hoăc JSON ̣ .   JSON (JavaScript Object Notation) • Định nghĩa dữ liêu ̣  theo ngôn ngữ JavaScript, tiêu chuẩn ECMA­262  năm 1999. •  Cấu trúc là một định dạng văn bản đơn giản với các trường dữ liệu  được lồng vào nhau.  • Là cấu trúc dữ liêu phô dung hiên nay. ̣ ̉ ̣ ̣ Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 18
 19. 1.5 Cá c thà nh phầ n chí nh cua dich vu  ̉ ̣ ̣ Web  WSDL  –  Web  Service  Description  Language  Universal  Description, Discovery, and Integration (UDDI):  định nghĩa một  tài liệu XML mô tả giao diện của các dịch vụ web.  Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 19
 20. 1.5 Cá c thà nh phầ n chí nh cua dich vu  ̉ ̣ ̣ Web  RESTful ­ Representational State Transfer ­ Là  môt  ̣ dich  ̣ vu ̣ web  đơn  gian  ̉ sử  dung  ̣ HTTP  và  tính  chất cua REST. ̉ ­ Là  môt  ̣ tâp  ̣ tài  nguyên  các  thành  phần  được  đinh  ̣ nghĩa: o URI gốc cho dich vu web. ̣ ̣ o MIME type hỗ trợ bởi dich vu web. ̣ ̣ o Tâp  ̣ hành  đông  ̣ hỗ  trợ  bởi  dich  ̣ vu ̣ web  sử  dung  ̣ phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản