intTypePromotion=3

Bài giảng xây dựng cầu 2 P14

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
150
lượt xem
61
download

Bài giảng xây dựng cầu 2 P14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng: để theo dõi quan sát sự chuyển vị và biến dạng của công trình, phải có các dữ liệu về độ chính xác, phương pháp, máy - thiết bị đo và trình tự theo dõi chuyển vị - biến dạng tại hiện trường; sơ đồ mạng lưới đo đạc, các dữ kiện về độ chính xác của các phép đo kết cấu, dạng cọc tiêu cọc mốc; biểu đồ tiến hành công việc đo đạc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xây dựng cầu 2 P14

  1. 5 1 4 2 6 3 H×nh 9: BÖ c¨ng ®i ®éng 1. BÖ trô 2. DÇm ®ì 3. HÖ thèng di ®éng 4. Neo 5. Bã c¸p 6. D©y neo
  2. H×nh 10: ChÕ t¹o dÇm BTCT ¦ST c¨ng sau
  3. */Ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ®èt dÇm l¾p ghÐp: A-A A 12 10 8 9 7 6 4 5 3 1 2 13 11 11 10 A H×nh 11: BÖ chÕ t¹o c¸c khèi dÇm 1-9. C¸c khèi bªt«ng dÇm 10. Líp bªt«ng bÖ 11. §Êt ®¾p 12. B¶n ®Þnh vÞ 13. èng dÉn h¬i
  4. H×nh 12: ChÕ t¹o c¸c ®o¹n dÇm (short line) cÇu KiÒn
  5. */VËn chuyÓn dÇm BTCT l¾p ghÐp: 2 5 1 1 4 ≤ 7m 2 2 5 5 4 1 4 1 1 H×nh 13: VËn chuyÓn b»ng toa xe löa 1. Toa xe 2. DÇm 4. Toa ®Öm 5. Gèi ®ì
  6. H×nh 14: VËn chuyÓn b»ng xe
  7. H×nh 15: VËn chuyÓn trªn ®−êng ray
  8. H×nh 16: VËn chuyÓn trªn xe goßng H×nh 17: VËn chuyÓn trªn cÇu t¹m
  9. */N©ng cÈu cÊu kiÖn: P/2 S Mãc n©ng α α N DÇm P Mãc (CT3) H×nh 18: Buéc c¸p treo trùc tiÕp vμo dÇm
  10. § ßn g¸nh α D Çm P H×nh 19: Dïng ®ßn g¸nh 1 1 2 2 3 3 4 4 Theo tÝnh to¸n H×nh 20: C¸c h×nh thøc mãc treo cÈu 1. Móp 2. Trôc ngang 3. Thanh kÑp 4. Trôc ®ì

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản