intTypePromotion=3

Bài giảng xây dựng cầu 2 P16

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
138
lượt xem
67
download

Bài giảng xây dựng cầu 2 P16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác đo đạc định vị trong quá trình tổ chức xây dựng cầu và cống, việc phân định tim đường nhánh tạm thời, việc lập thêm (nếu cần) mạng đường sườn cho cầu ngắn hơn 300m hoặc cầu vượt qua dòng chảy có bề rộng nhỏ hơn 100m, cũng như mọi công việc kiểm tra đo đạc khi tiến hành xây lắp, đều phải do nhà thầu thực hiện. Những dữ kiện về toạ độ cọc tiêu cọc mốc trong MLĐ phải do chủ công trình cung cấp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xây dựng cầu 2 P16

 1. H×nh 31: Mét d¹ng tæ hîp mót thõa
 2. I 5 4 2 6 1 2 4 3 7 II 1 III 8 1 1 IV 8 8 H×nh 32: Lao dÇm b»ng tæ hîp mót thõa lo¹i lín 1. Dμn chñ 2. Trô phÝa sau 3-5. Goßng n©ng t¶i 4. Dμn phô 6. §Æt trô cÇu 7. Trô tr−íc dμn phô 8. §Æt dÇm vμo vÞ trÝ
 3. H×nh 33: Lao dÇm b»ng tæ hîp mót thõa lo¹i lín
 4. Thank you Thank for Your Attention!
 5. θ h H×nh 1: M¸y n¾n thÐp tÊm D (h - D) < θ 2 2 1 1 2 3 4 5 H×nh 2: M¸y n¾n thÐp h×nh 1. C¸c con l¨n 2. BÖ m¸y H×nh 3: M¸y Ðp dËp ®Ó n¾n thÐp
 6. a) c) b) d) dlç+ (1 ÷ 2mm) dlç - 0.1 e) g) h) H×nh 4: C¸c dông cô ®Ó lÊy dÊu thÐp a. Kim v¹ch b. §ét nguéi c. §ét trung t©m d. §ét kiÓm tra e. §ét v¹ch chØ g. Th−íc ®o h. Th−íc vu«ng
 7. 1 a) H×nh 5: CÊu t¹o mòi khoan 1 1. Mòi khoan 2 r¨ng 2. Mòi khoan 3 r¨ng b) 4 5 3 3 2 1 H×nh 6: Khu«n g¸ l¾p liªn kÕt hμn 1. DÇm ngang 2. TÊm kª 3. Thanh ®øng 4. VÝt ®Þnh vÞ 5. Thanh ngang
 8. H×nh 7: Khu«n g¸ l¾p liªn kÕt ®inh t¸n H×nh 8: L¾p r¸p liªn kÕt ®inh t¸n kh«ng cÇn khu«n l¾p dlç + (2 ÷ 3mm) dlç - 0.2 H×nh 9: Con lãi ®Þnh vÞ h×nh c«n vμ con lãi l¾p r¸p
 9. 2 1 4 3 6 5 H×nh 10: S¬ ®å qu¸ tr×nh phun c¸t 1. M¸y nÐn khÝ 2. B×nh chøa khÝ 3. B×nh läc 4. Thïng c¸t kh« 5. Bé phËn hßa c¸t 6. Vßi phun H×nh 11: Ray c¸t vμ chuÈn bÞ phun c¸t t¹i hiÖn tr−êng
 10. 4 H×nh 11: Giàn gi¸o gç 3 1. Mãng 2. Trô palª gç 3. DÇm däc, 2 dÇm ngang, v¸n l¸t 4. Dμn thÐp MNTC 5 DÇm thÐp H×nh 12: Giμn gi¸o gç-thÐp Trô t¹m gç cã dÇm däc b»ng dÇm thÐp H×nh 13: Giàn gi¸o gç-thÐp cã dÇm däc b»ng dμn thÐp
 11. A 5 H×nh 14: Giμn gi¸o thÐp 3 2 4 6 1 7 8 A H×nh 15: CÊu t¹o t¹i nót dμn A-A 1.KÝch 2.§Öm 3.Bã ray 4.Chång nÒ 5.Chªm 5 9 6.V¸n l¸t 7.Gç ngang 6 4 8.DÇm däc 9.Lan can 8 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản