Bài giảng xử lý tiếng nói part 10

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
82
lượt xem
23
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Mã hoá tiếng nói Tỷ số tớn hiệu trờn nhiễu N ăng lượng tín hiệu Ws SN   N ăng lượng nhiễu Wn SN dB  10 log 10 SN Mã hoá tiếng nói Tỷ số tớn hiệu trờn nhiễu Năng lượng Tớn hiệu = Nhiễu Tớn hiệu = 2 Nhiễu Tớn hiệu = 10 Nhiễu Tớn hiệu = 100 Nhiễu Tớn hiệu = 1000 Nhiễu Tớn hiệu = 10N Nhiễu SN (dB) 0 2 10 20 30 N x 10 57

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 10

  1. 3. M· ho¸ tiÕng nãi C¸c tÝnh chÊt l­îng tö ®Òu • Tû sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu 2 x   xs  SN  10 lg  2  (d B)  6, 02b  4, 77  20 lg   x   e  NÕu xs  4 max  SN (d B)  6b  7,3 Víi b  6, t¨ng 6 dB mçi khi t¨ng 1 bit l­îng tö §Ó cã chÊt l­îng thÝch hîp cÇn cã b  11 55
  2. 3. M· ho¸ tiÕng nãi Tỷ số tín hiệu trên nhiễu N ¨ng l­îng tÝn hiÖu Ws SN   N ¨ng l­îng nhiÔu Wn SN dB  10 log 10 SN Hoặc Bi ªn ®é tÝn hiÖu SN dB  20 log 10 Bi ªn ®é nhiÔu 56
  3. 3. M· ho¸ tiÕng nãi Tỷ số tín hiệu trên nhiễu Năng lượng SN (dB) Tín hiệu = Nhiễu 0 Tín hiệu = 2 Nhiễu 2 Tín hiệu = 10 Nhiễu 10 Tín hiệu = 100 Nhiễu 20 Tín hiệu = 1000 Nhiễu 30 Tín hiệu = 10N Nhiễu N x 10 57
  4. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö logarit • Sau khi lÊy logarit biªn ®é tÝn hiÖu sÏ m· ho¸ tuyÕn tÝnh y(n) M· ho¸ log[] Q[] x(n) c(n) signe[] ˆ y'(n) ˆ x'(n) ˆ x'(n) Gi¶i m· exp[] c’(n) signe[x(n)] 58
  5. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö logarit • Hai gi¶i ph¸p dïng cho ®iÖn tho¹i LuËt  (dïng ë Mü) LuËt log(1   x ) y log(1   ) LuËt A (dïng ë ch©u ¢u) LuËt 1  log A x y 1  log A   255 : A  87,56  8 bit logarit ~ 12 bit l­îng tö ®Òu 59
  6. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö thÝch nghi • B­íc l­îng tö tuú thuéc vµo biªn ®é tÝn hiÖu B­íc  ThÝch nghi tr­íc ˆ y(n) y(n) x(n) M· ho¸ Q[] c(n) ThÝch nghi  G(n) ®é k.®¹i G(n) ˆ y'(n) ˆ y'(n) : ˆ x'(n) = Gi¶i m· c’(n) G'(n) G’(n) 60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản