Bài hát anh đã quên mùa thu - Tùng Giang & Nam Lộc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
271
lượt xem
67
download

Bài hát anh đã quên mùa thu - Tùng Giang & Nam Lộc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh đã quên mùa thu - tùng giang & nam lộc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh đã quên mùa thu - Tùng Giang & Nam Lộc (lời bài hát có nốt)

  1. Anh ñaõ queân muøa Thu. ### 3 œ . Tuøng Giang & Nam Loäc 4 »»» œ œ nœ ˙ . »J »» »» »» » » l »»» œ. »»» œ œ bœ ˙ ‰ « »J »» »» »» » » l »»» « j ˆ « ====================== l & l = ### « « ‰ « « « ‰ « « ‰ « œ œ ‰ « Anh ñaõ queân muøa thu Anh ñaõ queân muøa thu Baây « ‰ « l « « _ « ˆ « j ˆ « ˙ « « l « « ˆ ˆ « « j ˆ « ========================= l & ˆ « « l « j ˆ ˙ « « « l »»» »»» j ˆ « « j ˆ « = « ### ˙ ‰ « ˆ « ‰ « « giôø laø muøa thu Chieàu vaéng khoùi söông muø Haøng caây khoâ saàu »»» ‰ œ œ œ ‰ œ ˙ »J »»» »»» »» l »J »» »» l » « l « « ˆ « _ j « « ˆ « l « ˙ « ‰ « « ========================= l & « j ˆ « j ˆ « = ### « « « uùa Hiu haét ñöùng trong möa Möa nhö leä tình xöa Leä « «. « l « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ ‰ « œ œ. « ˙ « l »»» »»» « »»» j ˆ l « ‰ œ œ « ‰ « »J »»» « »» l ˆ « « & j « ========================= l j ˆ « = j ˆ « ### « thaám maáy cho vöøa Leä thöông hoa phöôïng ruõ Anh ñaõ queân muøa «. ˙ « « « « nˆ « . « »œ œ ˙ . « « « l « « » »»»» l »»» ˆ « « « ˆ « « « « ll «. ˆ « j « ˆ « ˆ « j ========================= l & ˆ « ˆ « « l « . « « #ˆ= « ˆ « j « ### « thu Thu mang cho tình yeâu moät thôøi ñaõ qua Thu mang cho ngöôøi ˆ « » œ »» » « . « »œ »»» l ˙ . ========================= l & j ˆ » Œ ‰ œ »œ œ œ . »J »» »»» »» »»» œ œ œ »J »» »» »» » » = « « l l ### « « œ nœ « « « « yeâu moät thôøi xoùt xa Muøa thu ñaõ xoùa heát côn mong «. ˆ « « »» »»» j ˆ » « œ. »»» œ œ œ »J »» » ========================= & « »» » » l « . ˆ « « « =l « ˆ « « l « _ ˆ ˆ « j « ### . « « chôø Muøa thu seõ caát daáu chaân ô thôø Moät ngöôøi böôùc œ « « « « »»» « « « « ˆ l ˙ « ‰ « ˆ « ‰ « « « ll « ˆ « « « ˙ « ‰ « « « ‰ « « l « « ˆ ˆ ˆ _ j ˆ « « j « « ========================= l & « ˆ _ ˆ « « l j ˆ « « « « j « j ˆ « = ### « ñi leä tình öôùt mi Hoâm nay trôøi vaøo ñoâng Tình ñaõ cheát trong ‰ « œ œ ‰ « ˙ « l »»» »»» « »»» j ˆ l ‰ œ œ « ‰ « «. »J »»» « « l « & « ˙ « j ˆ « « =========================l l »» l ˆ « ˆ ˙ « « j = ### œ . œ œ n bœ ˙ . »»œ. »œ »»œ »»»œ »»˙. loøng Nieàm coâ ñôn chôït ñeán Anh ñaõ queân muøa thu »J » »» » » œ .. »œ »»» œ œ bœ »»J »œ # œ œ »» »»» »˙ . »» » » l ˙ . »»» ˙ Œ »˙ & »» l »» ========================= l l l »»» = ### œ . œ œ n bœ ˙ . »»J »œ œ »˙. « « Anh ñaõ queân muøa thu Anh ñaõ queân muøa thu »œ. »»» œ »» »»» »» » » »»» œ .. œ œ # bœ ˙ »œ »»» »œ »»œ œ »˙ »J » »»» »» » » l »»» « l «. « ˆ ˙. « ˙ « ========================= & l l ˆ « =” Anh ñaõ queân muøa thu Anh ñaõ queân muøa thu Muøa Thu!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản