Bài hát anh không muốn ra đi - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
275
lượt xem
77
download

Bài hát anh không muốn ra đi - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh không muốn ra đi - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh không muốn ra đi - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)

  1. Anh khoâng muoán ra ñi. lôøi Vieät : Nguyeãn Bieän bbb 4 ≈ « « « œ « « « « « « « « « « « « »J « « « « « « « « «= & 4 “{ k k k ˆ ˆ ˆ »» « « « k k k k k k j k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ====================== l Em ôi traùch moùc vu vô Anh cho em noãi mong chôø Sao ta khoâng hieåu cho nhau anh yeâu em cuõng voâ bôø bbb « « « « « « œœ k « « »J »J »» »» œ œ œ »K »K »J »» »» »» =========================l & ˆ j ˆ ˆ ˆ k k œ »J »K »»œ »» »J œ»» « « « « vaø roài chôït böôùc ñeán khi leû loi ñôïi chôø laø boãng thaáy nhö cuùt coâi bbb »J œ»» œ œ œ œ »K »K »K »J »» »» »» »» œ œ œ œ œ « »K »K »K »K »K « »» »» »» »» »» ˆ =========================l & j « « « j ˆ « Yeâu em nhö theá sao khoâng nhö soâng quaät traøo Beân em anh raát vui chia tay thaáy ngaäm nguøi bbb « « « « « « « « « « « « « j ˆ « »K « « œ « ˆ k k « »» ˆ « « « « 1. j ˆ « « « « j k k ˆ « ˆ ˆ k ˆ ========================= & « _ k j. ˆ « { ” ˆ « Beân em hoâm nay maø maõi choán nao K œ bbb « « « « « « « « « « « l « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j k k k ˆ k ˆ ˆ k j. « « « « « « œ œ œ »»» »K »K »K l »» »» « « « « k « « ˆ « k j. _ « ˆ « ˆ ˙ »» 2. ========================= & ˆ k « « j. ˆ « « k œ » ra ñi anh löu luyeán hình boùng em maø thoâi Duø baøn chaân anh »» K œ »K »J œ œ œ œ »»» œ œ K b b b “ { »» »K »K »K »»» »» »» ======================== l & »» »» « œ œ œ « »K »K »K = k ˆ »» »» « »» böôùc maø hoàn sao chaúng rôøi ñôøi anh vui nôi bbb œ »J »» »K »K »K »K »J œ œ œ œ œ »» »» »» »» »» =========================l & « « ˆ « « « ˆ « k k « k « « « « ˆ ˆ « « « ˆ k « aáy soáng beân em qua kieáp ngöôøi Haõy tin anh moät bbb «. « œ œ œ œ œ œ «. »K »K »K »K »K »K « »» »» » » » » ˆ » » » » « =========================l & ˆ j j « « « « ˆ « k « k ˆ « « « _ ˆ « « k k _ ˆ « « laàn theá gian kia muoân truøng vaø roài trong duyeân b b 1.« « « »K »K »K « « « « « « « œ œ œ œ « « « « « « « « »» »» & b « « « _ « « « « »K »» 2. ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ »» j kk k kk « « « « « « « « ” ˆ ˆ ˆ _ « « « ˙ = j k k k« « « « { « « « « ˆ ˆ ˆ « ========================= k ˆ « ˆ kkk « ” kieáp seõ troïn ñôøi ta coù ñoâi Duø baøn chaân anh......kieáp seõ troïn ñôøi ta coù ñoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản