Bài hát anh lính trẻ và cô ca sĩ - Diệp Minh Tuyền (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
150
lượt xem
33
download

Bài hát anh lính trẻ và cô ca sĩ - Diệp Minh Tuyền (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh lính trẻ và cô ca sĩ - diệp minh tuyền (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh lính trẻ và cô ca sĩ - Diệp Minh Tuyền (lời bài hát có nốt)

  1. Anh lính treû vaø coâ ca só. Dieäp Minh Tuyeàn 2 « « « « ‰ « &4 _ « « « ˆ ˆ « j ˆ « j « l « ˆ « j ˆ « « « « « l « _ « ====================== l ˆ « ˆ j « « ˆ « j « l _ « « = _ ˙ « Môøi anh lính treû Haùt vui cuøng toâi naøo « « « « ‰ « ˆ l « « « « « « « « « « ˆ & « ˆ « « j ˆ « j « l ˆ « j « j j ˆ ˆ ˆ « « « l « =========================l˙ « Moät baøi ca vui chöùa chan tình yeâu thöông « « ˙ « « « « l _ « « « ˆ « j ˆ « j « « l « « ‰ « « l « _ « j ˆ « « « « =========================l & ˆ ˆ ˆ « ˆ j « « ˆ « j Môøi anh lính treû muùa vui cuøng toâi « « « « « « « ˆ « « « ˆ « ‰ « « l « « « j ˆ « « « _ =========================l & l ˆ ˆ _ _« « ˙ j j « « l j j « ˆ ˆ « « « ˆ « naøo Guoàng nhòp chaân mau böôùc theo tim roän « Œ « « « « l ˙ »»» œ »J œ « »J »»œ J « »»» j ˆ & _« ˙ « “{ j j ˆ ˆ « « l »» =========================l « raøng Hoøa gioïng haùt chuùng ta cuøng « « œ »J « « l « ˆ Hoøa gioïng haùt chuùng ta ngôïi ˙ »»» Œ « « l ˙ »»» l »J »»œ ˆ « »» j j « « j j ˆ ˆ ========================= & l « « ca Hoøa nhòp böôùc muùa cho ñeàu « « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ ca Cuoäc ñôøi lính ñaùng yeâu laøm Œ ˙ « l « « ˙ « l ˆ « « « j ˆ j j « j « « =========================l & j j ˆ ˆ « « chaân Hoøa tình thaém chuùng ta cuøng sao Vaø tuoåi treû chöùa chan nieàm « « 1. « « « ‰ « ˙ « l « ˙ « l « « j ˆ ˆ « « l « ˙ « =========================l & = say cho troïn veïn ñeâm vui... « 2.« « « & ˙ « ” « { ˙« l « « l « « ˙ « « l _ « ˙ « « ========================= ˙ l _ « ˙ « =” nay ...chöùa chan aân tình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản