Bài hát anh muốn nói yêu em - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
179
lượt xem
37
download

Bài hát anh muốn nói yêu em - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh muốn nói yêu em - quốc vượng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh muốn nói yêu em - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

  1. Anh muoán noùi yeâu em. Quoác Vöôïng b c « « « « «. « l « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ jj « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « ˆ ˙ l « ˆ ˆ j j J . œ « « « œ œ « « »»» »»» »J »» ====================== l & j ˆ « j « « j j ˆ « « « = Ngaøy ta gaëp gôõ phuùt giaây ban ñaàu Tình sao eâm aùi ngôõ b œ œ « « œ « « œ œ. « « « Ngaøy ta gaëp gôõ ñaõ yeâu em roài Lôøi yeâu chöa noùi maõi »»» »J « « »» ˆ ˙ j « « »J « « »J »»» l »» j j ˆ ˆ »» « « =========================l & œ»» l œ »J »»» « « « j j ˆ ˆ ˙ « « « nhö giaác mô Nhôù thöông laø theá daâng kín moät trôøi « « « « saâu ñaùy loøng Nhôù thöông laø theá daâng kín moät trôøi b « « « « «. « l « « « « « « & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « « « j ˆ ˆ « « « « « « j ˆ « « ˙ ========================= « « « « «. œ l « « ˆ ˆ « « j l « ˆ ˆ « « j j »J »» j ˆ « j ˆ « ñaõ yeâu ngöôøi hôõi nhöng sao ngaïi noùi Tình nhö laøn gioù maùt œ « « ñaõ yeâu ngöôøi hôõi nhöng sao ngaïi noùi Chieàu thu buoàn vaéng nhôù b « « « « . œ »J « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « j j « « « œ œ « »J »»» l « « ˆ j ˆ « « j ˆ « »» =========================l & j »» l œ »»» »J « « »» ˆ ˙ j « « cho taâm hoàn Tình trong aùnh maét vaán vöông suoát ñôøi b œ « « œ œ. »J œ œ œ œ . »»œ J »J »J »»» »»» em voâ cuøng Vaø con tim ñaõ khaéc saâu boùng hình »J « « »J »»» j j ˆ ˆ »» œ »J »» »» »» œ »J »» »» « « =========================l & l Muoán xin laøm naéng vöông goùt chaân em boùng œ œ œ œ œ œ b »»» « « »»» »»» Bieát chaêng ngöôøi hôõi anh muoán noùi yeâu em muoán œ »»» œ »»» « « j j ˆ ˆ l w »J »J »» »» »» » & « « =========================l ”“ { daùng em yeâu hieàn hoaø Öôùc chi laø caùnh noùi yeâu em thaät nhieàu Öôùc chi laø nhöõng b œ »»» œ œ ˙ »J »J »»» »» »» œ œ œ. »J »» »» » »»» œ »»» œ nœ œ ˙ »»» »J J »»» »» »»» 1. ========================= & l l ” { chim trôøi xa Ñeán beân ngöôøi daáu yeâu cuûa ta con thuyeàn hoa œ »»œ œ œ »»» »»» »»» ˙. » ˙ » œ œ »J »»» œ »J b » l »» nœ »»» l »» »» »» = 2. ========================= l & Ñoùn ñöa ngöôøi ñeán ñaây cuøng ta A a b ˙ »»» œ « « «. »J « « « « « « « « « »» ˆ ˆ l ˙ « « « j ˆ « l « ˙ « ========================= & « « _ l j ˆ ˆ « « « ˆ j « w =” a u u u u u u u u u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản