Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
233
lượt xem
85
download

Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo trắng học trò - vy nhật tảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

  1. AÙo traéng hoïc troø. Vy Nhaät Taûo »»» »» »»» »» » »»» »»» # C ˙ »œ œ »œ »»œ w ˙ »œ _ »œ œ œ œ « « « « ˆ ˙ » » œ » » J «« »» » »»» »» œ « « « ˆ « »»» «« ====================== l & l l l » »»» ˆ ˆ l ˆ « = « « « « j % # ˙ »œ « « »»» « « « « ˆ « « « « « « « « « « »» »œ « « l ˆ « ˆ «. ‰ « l l « « « « l « Œ ‰ « l « »» « « w l ˙ « =========================l & « « ˙ ˆ « « ˙ ˆ j « « « « « ˆ « « « ˆ « ˙ ˆ j « « ˆ « « ˆ ˆ Naøy em coâ hoïc troø hoàn nhieân giöõa phoá chôï ñoâng (Naøy) em co hoïc troø ngoài nghe nhöõng khuùc tình ca # « « Œ ‰ « »œ œ »œ œ Œ ‰ œ ˙ « « » »» » »» j ˆl » » » » « ========================= & »» »J « « »J l »œ œ »œ œ ‰ œ « ˆ l »» »»» »» »»» »» « « ˆ « « phaát phôùi caùnh aùo traéng aùnh maét saùng loùng laùnh maõi nhìn ai yeâu maõi boùng daùng aáy anh muoán caát tieáng haùt haùt veà em # « « « « Œ ‰ « « « « « « « « «. ˙ « « « ˙ « ˆ l« « « ˆ « «l « « ˙ « « « « l« Œ ‰«l « ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & « « ˙ « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « ˙ j ˆ « Döôøng nhö noãi taâm tình coøn vöông vaán qua maøu maét Roài nhö gaõ si tình moäng mô maõi treân heø phoá # ˙ Œ ‰« ˙ »œ œ »œ »»œ œ œ . ‰ « « « »» »»» »» » »J »» « « « « « »»» « l »»» j ˆ « =========================l & l »» » ˆ ˆ ˆ «. « « « « « « « « l « j « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j vì em thöùc trong muøa thi hay laø vì mô nghó ñeán chuyeän tình Loøng anh vaãn luoân thaàm yeâu yeâu voâ cuøng chieác aùo traéng dòu hieàn ˙ »œ »»»» »œ »œ »J œ œ « . ˙ . œ ˙ . « # _ œ ˙ »»» »œ »»»œ »œ »»»œ w »» »» »»» » »»» » »»œ »» »» « »» »»» »» « & w l =========================ll l l » » ˆ l» « l» ˆ « (nhaïc ... ...) Tha thieát mong ñöôïc # ˙. « œ ˙ . œ ˙ . œ w Œ ‰ « »œ »»œ »œ œ w »»» »»» »»» « l w l ˙. ˆ « »»» =========================l & » l »» »»» l »»» l l « »» » »» »»» j ˆ « l ñoùn em veà Ñöùng döôùi caây phöôïng xöa ngoùng troâng phöôïng nhö möa rôi rôi # Œ ‰ œ »œ œ »œ œ w ˙ . œ ˙ . « ˙ . »J »» »»» »» »»» « »» ========================= & l l »»» »»» »» l» « l »»» ˆ « « l w l ˙. œ l ˙. œ l ˆ « »»» »»» »» » »»» % « « œ. œ ˙ Ñeå loøng anh chôi vôi Noâ nöùc nghe hoài troáng tan tröôøng Nghe tieáng ve gôïi # ˙. œ w »»» Œ ‰ »J »œ »»œ »œ »»»œ ˙ . « « »»» »J »»» ˙. ‰ « »»» »»» l »»œ »» »» l »»» ========================= & l « « ˆ ˆ l « »» l «” j ˆ « noãi nhôù thöông Anh nhö keû tha höông trôû veà coá höông. Naøy...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản