Bài hát bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
192
lượt xem
24
download

Bài hát bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài thơ hoa đào - hoàng nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi thô hoa Ñaøo £ « « « « £« « Hoaøng Nguyeân £ « « C Ó « « « ˆ « œ œ »»» »» « « « ˆ ˆ « « « ˆ _« « l_ _ « « l ˙ « ======================= l & « ˙ « « ˆ « « ˆ « « » l ˆ ˆ « « « ˆ= « « « _˙ « £ Ngaøy £ « naøo döøng chaân phieâu laõng khaùch tôùi £ ñaây khi hoa ñaøo vöông loái « « « « « « « « . « l « « « « « l « « « « « l « £« « « « « l « « =l « « « « «‰ & ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ « « ˆ _. _ _ _ _ ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ _ « « « « « ˆ ˆ ========================= « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « _ « « _ _ _ _ ˆ « « « « « j j «« « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « £ £ « « « « « « £« « ñi Maøu hoa in daùng trôøi tình hoa löu luyeán ngöôøi boài hoài loøng löõ khaùch thaáy chôi vôi Ngaøy « « « « l « « ˆ ˙« « ========================= l & _ « « ˆ « œ œ »»» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l «. « « « « « « » l « « « « « « « ˙ « « «= ˆ « ˙ « _ ˆ « £ « « « « £ £ « £« « naøo ñöôøng xuaân phôi phôùi khaùch ngaát ngaây thaáy hoa nôû treân maù ai Roài « « « « ˆ ˆ « « « ========================= l ˆ ˆ ˆ ˆ « « w « w ˙ ˆ ˆ« & « « ˆ ˆ _ l « « « « _ _ l _ l _ Ó l l l »» « « = « « « « « « « « « « « « ˙ » « «ˆ « _« ˆ « « « _ _ ˆ « ˆ « « £ £ « « «œ « £ « « « yeâu hoa treân maù maø ghi caâu luyeán nhôù thaønh baøi thô OÂi Ñaø laït laø « £ £ w l « « « »»» l « « « « . « l « « « « « « l « « « « =l ˙ ˆ ˆ « « « ========================= & « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « j « « ˆ ˆ ˆ « « « _ _ ˆ ˆ _. _ « « ˆ « « « ˆ _ « « ˆ _ « j ˆ « £ thô Baøi thô meán yeâu reo muoân ñôøi Deät baèng tieáng gioù ngaøn reo qua ñoài thoâng hay beân bôø « Œ £« £ «. l w l « & ˙ « « _ _ _ lw l « « « « ˙ _ _ _ ========================= l « « « « l « « « « « « _ « « _ _ ˆ ˆ « ˆ ˆ « _. «= « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˙ « « « ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ j « « « « £ « « £ « « suoái OÂi Ñaø laït laø mô Giaác mô tieân nöõ giaùng xuoáng traàn toùc £ £« « « « « « « « « « « l « & _ _ _ _ ˆ _ _ _ « « « ˆ « « ========================= « ˆ ˆ ˆ « ˆ _ _ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « _ « l « « « « Œ l _ _ _ _ _=l « « « « « « « « _ _ « ˆ « « « « « « « ˙ « « « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « j « « « « « j ˆ « ˆ maây buoâng lôi tha thöôùt beân hoà Ñôïi tình quaân ñeán trong giaác mô Nhöng roài muøa hoa « « « ˆ « « l w l « « « « « l « « « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= l & _ « ˆ « _«. « ˙ « « _ « _ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « _ _ « _ _ _ _ _ _. j ˆ ˆ « « « « « « « j _« « ˙ « _= « « _ ˆ « £ £ « « « « « « £ « taøn Ngöôøi hoa sao vaéng maõi Bao chieàu loøng mong chôø Ñöôøng « « « « « « Œ « « « « « l« œ œ l « « « « « « l » « « « « « l« & ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ ˙ « « ========================= « « _ ˙ « l _ _ « ˆ ˙ »» »»» « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « = _ ˆ « £ £ « « £ « « hoa sao höõng hôø Ñeå loøng löõ khaùch teâ taùi Caát böôùc ñi nhôù hoa ñaøo treân maù «. « « « « « « l « « « « « l « « « « « « l w «Ó « ˙ ˙ « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « =========================” & ˆ « « ˆ ˆ _ _ ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « « _ ˆ « « l _= « _ « _ ˆ « _ « « ˆ « « _w ˙ « ai Maøu hoa in treân maù laøm khaùch löu luyeán maõi _Ñaø laït ˆ « ôi.
Đồng bộ tài khoản