Bài hát bản nhạc mưa - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
195
lượt xem
27
download

Bài hát bản nhạc mưa - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bản nhạc mưa - nguyễn minh châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bản nhạc mưa - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Baûn nhaïc möa . nhaïc : Nguyeãn Minh Chaâu thô : Hoaøng Thy Mai Thaûo bbb 4 Œ « ˆ « « l « « « « 4 « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j « « « « « « ====================== & Œ « « «. « l « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « j ˆ « « « _ « ˆ j l = Baøi nhaïc thô hoâm nao em voäi vieát Vieát trong möa ñöa bbb « « « « « « « « l Œ « « « « l « « « « « l « « « « « =l j j ˆ ˆ ˆ˙ « « «« « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ _ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « ======================== & ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « _ ˆ « « « « « « « « ˆ £ tieãn tình nhaïc thô Roài em haùt anh nghe Ngaøy sau cuoái beân nhau Traùi ñaát cuõng thöông & bbb « «. « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « « « Œ « ˆ « « l « « « ˙ =l ========================« « « « « « « « l _ «« ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « « « j « ˆ « j ˆ « w « « ˆ ñau Ñoå xuoáng möa theâm mau Baøi nhaïc thô theo böôùc em nhö möa bbb Œ « « « . « « « « « « ˆ « « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j j « « « « « « Œ « « « « « « « « «= « « « « l « « «« « « « ˆ ˆ ˆ _ «ˆ ˆ ======================== l & ˆ « « j l « ˆ « « « « ˆ« « ˆ « ˆ Töï gioït möa rôi xuoáng moãi ñoaïn doøng Baøi thô haùt ñeâm nay Tìm goïi böôùc chaân bbb « « « « « n « «« « « _ « « « l «. « « _ _ l _ ll n n Œ _ ˆ « « l « « ˆ ˆ « « « « w « «ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ « j j ˆ « ˆ ˆ n« « ======================== & « « « ˆ « «« « « ˆ = « « » £ « « ˆ ˙ xöa Doøng nhaïc ñaãm teân möa Loãi linh hoàn neân möa Baøi nhaïc möa anh « « « « »» Œ œ œ œ « « »»» »» »» ˆ « « « « Œ. « « « « ˆ « « « « ˆ l » » « l « « « « ======================== l & j ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « j l « « « = ˆ ˆ ˆ « j« « ˆ « « £ chöa kòp vieát Khaéc cung möa leân moãi doøng nhaïc thöa Maø anh ñaõ ñi «. « & ˆ « j j « « « « l « . « « « « l « Œ « « £« « l l l b= « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « _ « « « j« ˆ « ˆ ˆ ˆ ======================== « ˆ « « « «_ _ « w bb j« « ˆ « _ ˆ « ˆ « « ˆ « ñaâu Boû maëc 'noát" möa rôi Boû laïi boùng em vôi Giöõa ñoaïn ñöôøng bô vô bbb Œ « ˆ « « « . « « « « « « « « ‰ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ & « « ˆ ˆ l ˆ « « « « « _ « ˆ j ˆ « ˙ « l ˆ « « « l « « « « = ======================== l « « « « « ˆ ˆ ˙ j j « « « j Baøi nhaïc möa anh chöa kòp haùt Haùt beân em cho thaùng ngaøy vôïi möa bbb Œ « ˆ « « l « « « « . « « « « « « ˆ ˆ « « « « _ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « « « l « _ « « «= ˆ « « « ˆ ˆ & ˆ « « « « « ======================== l ˆ « j « ˆ « ˆ « « ˆ « %fi Giôø em ñöùng döôùi möa caàu xin gioù möa ngöng Caàu Thieân Chuùa thöông bb « « « « « Œ « ˆ « . « l « « « =l b « ˆ. « « « _ _ l_ ======================== & j « « ˆ ˆ ˆ n« « w « j ˆ « { « « ˆ ˆ « ˆ ˙ ” _ « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « j anh caát ñi ñoaïn ñöôøng möa Baøi nhaïc möa chöa bieát teân em bbb Œ « « œ . « « »»» œ ˙ »J »»» »» l ˙ »»» Œ « « « ˆ ˆ « ======================== ” & l « « l w ˆ ˙ « « = Töøng doøng khuoâng vaãn traéng noát ñôïi chôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản