Bài hát bản tình cuối - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
623
lượt xem
202
download

Bài hát bản tình cuối - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bản tình cuối - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bản tình cuối - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. Baûn tình cuoái. Ngoâ thuïy Mieân 3 « « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « & 4 « « “{ «. _ « ˆ l « ====================== l ˆ « « ˙ « « « ˆ « « « _ l _. « « «= « « _ « « j _ ˆ « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « _ _ _ j « ˆ Möa coù rôi vaø naéng coù phai Treân cuoäc tình yeâu em ngaøy « « « bˆ « « « « « « ˙ « « « ...bay vaø em coù hay Ta ngaïi nguøng yeâu em laàn « « « « ˆ « «. ˆ « « « bˆ l « ˆ « « « « « l «. « ˆ « ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « « ˆ « j « & _ « « l « =========================l j ˆ « _ ˙ « £ naøo Ta ñaõ yeâu vaø ta ñaõ mô Mô traêng sao ñöa ñeán vôùi « «£ « « « « ñaàu Ta ñaõ say hoàn ta ngaát ngaây Men yeâu ñöông ñaõ thaém cuoäc «. « « ˆ ˆ l œ »»» . « « « »J ˆ ˆ « œ « « « l « & « « l « « « « « ˆ « « »» =========================l ˙ ˙ « ˆ « ˙. « = ngöôøi Moät laàn gaëp gôõ ñaõ nhö quen thuôû naøo £ ñôøi Moät laàn naøo ñoù böôùc beân em aâm thaàm Œ ‰ « « « l «. 1. « _ ˆ « « « « « « . « Œ « « 2. ‰ « « « « « « « l« l « ˆ _ « « ˙ j « « « ˆ « « « «” Œ « «{ « « « ˆ ˆ= j ˆ « « « & « « =========================l « « « __ ˆ j « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ‰ « « l «. « « « Moät laàn gaëp gôõ nhöng tình vaãn xa xöa Maây coù... Moät laàn naøo ˙ »»» œ »»»œ »»» œ »»» œ »»» œ »»» « ˙ « j « ˆ ˆ « « «= j ˆ ˆ « =========================l & l l « « « « ˆ £ ñoù ta vaãn khoâng noùi yeâu ngöôøi Yeâu em ta yeâu em «. « « « « « « « ˆ l ˆ ˆ « « ‰ « « « « « l «. « « « « « « « ˆ ˆ ˆ=l & ˆ « j « « ˆ « « « « « « ========================= j ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « « « j ˆ « « nhö yeâu tuoåi ngaây thô Beân em beân em ta haùt khuùc mong ‰ « « « « « « ˆ l «. « « « « ˆ l « ‰ « « « « l _. « « _ ˆ « « « « ˆ « =========================l & _ « « _ ˆ « « « « ˙ « «= j ˆ « _ ˙ « _ « _ ˆ « « j ˆ « ˆ j « ˆ j « « « « » « œ »»»œ ˙ . »»» œ Œ « « « »»» chôø Ngaøy naøo ngöôøi cho ta bieát tình laø ñaém say Ngaøy «. « « « l œ.ˆ « « »» « »» » j ˆ « ˆ l « . « « «= « « ˆ « ˆ & « « ˆ ˆ ˆ « « j « =========================l « l l « « « ˆ _« ˆ « _ « « « « j ˆ « « « « bˆ « « « « « naøo ñôøi cho ta bieát tình laø ñaéng cay Möa ñaõ rôi vaø naéng ñaõ « « « ˆ « l «. « « bˆ=l « « « l « « « « _ ========================= & ˙ « ˆ ˆ« « « _. ˆ « « _ _ l _ « ˆ « j ˆ « « « _ « _ _ « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ j « « ˆ « ˙ « « « « «. « ˆ « « « « « l « « « ˆ l «. « ‰ « « « œ « ˆ « « »»» « « « « l phai Treân cuoäc tình thô ngaây ngaøy naøo Ta vaãn yeâu hoàn ta vaãn « ˙ « ˆ ˆ ˆ « j « « « « ˙ « « « ˆ « « « « « l ˆ « ˆ « « « « « & l « =========================ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ j = ˆ « « « « » « « say Qua bao nhieâu naêm thaùng ô thôø Moät ngaøy naøo ñoù toùc xanh chöa baïc «. & « ˙ « « ‰ « « « l ˙ l « ˆ « « »» « ˆ ˆ j œ »»»œ œ œ œ »»» ========================= ˆ « l »»» »»» »» » l «. ˙ « « l ˙ « Œ ” = maøu Moät ngaøy naøo ñoù ta coù thoâi heát yeâu ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản