Bài hát bay vào ngày xanh - Dương Thụ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
122
lượt xem
30
download

Bài hát bay vào ngày xanh - Dương Thụ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bay vào ngày xanh - dương thụ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bay vào ngày xanh - Dương Thụ (lời bài hát có nốt)

  1. Bay vaøo ngaøy xanh. c ‰ « « « « « « « ˆ l « « « « Œ =l Döông Thuï « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j « ˆ « « « j « « « « ˆ ˆ ˆ j ====================== & Con chim nghieâng nghieâng trong naéng ‰ « « « « « « l « « « « Bay treân cao xanh xanh maõi « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « Œ & « « « « _ ˆ « « j ˆ « « j ˆ « « j ˆ « =========================l Voã caùnh bay veà ngaøy xanh thaém ‰ « « « « « « « Caùnh chim meânh moâng ngaøy thaùng « « « j ˆ ˆ j « « « j ˆ ˆ « j « « ˆ « j ˆ « l w =========================l & Tröa nay bao nhieâu maây traéng ‰ « « « « « « l « « « « Laâng laâng troâi theo con gioù « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « Œ « « « « _ « « j ˆ « ˆ « ˆ « =========================l & ˆ « j ˆ « j Ñaõ troâi treân baàu trôøi trong saùng ‰ « « « « « « ‰ « « « « « « Boùng maây xa xaêm mieàn thöông nhôù « « j j j ˆ « ˆ ˆ « « « « « _ _ _ _ _ ˆ « « j « « j « « « _ _ _ _ ˆ ˆ l _ _ « « _ _ =========================l & _ « ˆ ˆ _ _ « j j j « « « ˆ « « « « j « ˆ « j ˆ ˆ « « Ñeå em veà nghe ngaøy xöa beù boûng ‰ ‰ « « « « « Ñeå em veà nghe doøng soâng thaém ñoû & « « « « « « _ _ _ _ _ « _ « « « « _ « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l « « _ _ « « l j « « j j « « j ˆ « « « ˆ ˆ _ ˆ « « « « _ « j j j « j ˆ ˆ « « _ ˆ « « « j j ˆ « « « « « Moät oâ cöûa xanh chaäp chôøn hoa naéng ‰ bˆ « « « « « ˆ ˆ l «. « ˆ « « « « ˙ « l bˆ « « Chìm trong maøn möa moät chieàu söông cuõ j « « « ˙ « ˆ « « « =========================l & « l w ˆ « Caùnh phöôïng rôi treân maùi töôøng reâu ‰ ‰ Nhöõng haït möa trong gioù tuoåi thô & « « « « « « _ _ _ _ _ « « _ _ « « l « _ « « _ _ « « « _ « « « _ _ « ˆ ˆ ˆ « « =========================l j « _ ˆ « « « ˆ ˆ « j j j _ ˆ « « « « j ˆ ˆ « « _ « j j « « « j j ˆ « j ˆ « « ˆ « « Ñeå em veà nghe muøa ñoâng phoá coå ‰ « « « « « « ‰ « « « « « « Ñeå em veà nghe hoà xanh soùng gôïn « « « « _ _ « « ˆ « « ˆ ˆ _ _ _ _ _ _ j « « j « « « j j « j _ ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l & l j j j ˆ « « « « j _ ˆ « j _ _ « « « « = ‰ bˆ « « « « « « Meï ñang ngoài ñan laëng im ñeâm gioù « « ˆ ˆ l «. « ˆ « « « bˆ « l « « « « Maët traêng veà khuya bôø xa chim hoùt j « « « ˙ « ˆ « « ˙ « ========================= & « ˆ « l w =” Chuùt gì nhö boùng daùng ñôøi ta. Chuùt gì nhö tieáng hoùt ñôøi ta.
Đồng bộ tài khoản