Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
322
lượt xem
87
download

Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bến cảng quê hương tôi - hồ bắc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt)

  1. Beán caûng queâ höông toâi. Hoà Baéc #C œ œ l ˙ « œ l « « »» « « « « œ « « « Ó »»» »»» »»» ˆ » « ====================== l & « ˙ « « « l « « »»» « « = ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ ˆ « jj «j « « ˆ Khi xuaân sang treân beán caûng ñaøn haûi aâu tung caùnh bay ngaäp # & w « l « ˙ « « l « « « « « « l « « « « « « « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j « j j « « ========================= l « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ « j « = ˆ ˆ « « trôøi Caûng cuûa ta vui ñoùn bao chuyeán haøng nhöõng chuyeán # « « « « « « « « « « « « « « « « l « & « « « ˆ « « « j ˆ ˆ ˆ « j j ˆ ˆ ˙ « « « œ »»» œ »»» ========================= l j j « « « « j j j l « « ˆ « ˆ ˆ= ˆ ˆ « ˆ « « « « haøng beø baïn töø xa xoâi nhöõng chuyeán haøng Vieät Nam göûi ñi muoân # w ˙ »»» »»» »»» »»» »J »»» »J »»œ »J « œ œ l œ œ œ œ »J œ l « »» ========================= l & l »» »» ˙ « œ œ »»» »»» = nôi Tuoåi thanh xuaân thieát tha vôùi beán caûng ta chieán # œ œ #œ « »»» J »» »»» œ « »J « l ˙ »»» « œ »»» œ « « « « «= « « ˆ » »» ˆ « ˆ « ========================= l & l »»» ˆ « « « « j « ˆ « ˆ ˆ j « « j j ñaáu nôi ñaây bao ngaøy ñeâm nghe soùng voã meânh moâng khi chieàu # « « « « « « « « « « œ « « « « « « œ & «« ˙ « « « l « j ˆ ˆ ˆ ˙ j « « « « « « « l « . « »»» « « l « « « « »»» = « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « ========================= lj j« j« ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « j« leân ta baùm bieån ta baùm taøu Cho nhöõng con taøu mau rôøi sang beán # œ. œ œ œ l « œ « œ œ lw « »» « »» »»» ˙ »»» œ œ »»» »»» »»» »J »»» »» »»» j « j ˆ » ˆ » « ========================= l & l = môùi cho nhöõng chuyeán haøng ñi döïng xaây ñaát nöôùc ôi coâ
  2. # w œ œ œ œ »»» »»» »» »» » » l w ========================= l & l ˙ » l »» œ œ »»» »»» = gaùi laùi xe treân caûng Xe em # œ »œ « œ œ »J »» « »»» »» »» j ˆ « » l œ œ œ « « « w »J »»» »» »J « « « »» ˆ ˆ ˆ l « « j j « »»» « « « œ ‰ « ˆ «=l ˆ « ˆ j « « « ========================= & l bon nhanh vaø toùc em bay treân soùng bieån queâ höông Anh coâng nhaân # œ œ œ « « »J »»» »J « « l « « « « « l « « « œ « «=l « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « »»» « « j ˆ j j ˆ ˆ »» »» ˆ ˆ « « j ========================= & ˆ ˆ « « « j « « boác xeáp ñaõ mang bao taán theùp nhö duõng só bieån Ñoâng vai saét chaân # #### « « « « « « « « & w ll « _ « « l w ˆ « ˆ ˆ ========================= l « « « « ˆ « l « « « ˆ= ˆ ˆ ˆ « « « « ñoàng Caûng thaân yeâu ôi Bieån queâ höông #### ˙ »»» ˙ »»» œ « œ œ l œ œ « « « l œ. « œ œ l »»» « »»» »»» ˆ « »J »»» « « « »» ˆ ˆ ˆ « « « j »»» « »»» »»» = j ˆ « ========================= & l ta ôi Toå quoác ñaõ cho toâi moät ngaøy hoâm nay vaø söùc soáng #### œ œ « « « w œ œ œ œ œ »J »»» « « « »» j ˆ « ˆ ˆ l « « ˙ »»» ========================= & l « « ˙ « l w l »» »J »»» »»» »»» »J =l»» tin yeâu vì moät ngaøy mai Muøa xuaân vang muoân tieáng #### w œ ‰ œ œ œ »» »J »»» œ œ œ œ œ œ »J » »J »»» »J »J »» »»» l » l »» »» ========================= l & »» »» »» = haùt Treân beán caûng queâ ta trung duõng kieân #### « J »»» J »»» « œ œ « l œ œ œ œ « « l w J »»» ˆ « j ˆ & «. ˆ « »»» « ˆ « »»» »»» ========================= l « « j = cöôøng coù nhöõng ngöôøi coâng nhaân baát khuaát anh huøng #### « « œ œ w ˙ Œ œ ˙ ‰ œ œ w »»» »»» »» w w « « »»» »»» l ˆ ˆ « « ========================= ” & l l » »J »»» l »» l l = Bieån ôi ta haùt haùt leân vì ngaøy mai. 1970

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản