Bài hát bóng nhỏ giáo đường - Phượng Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
323
lượt xem
74
download

Bài hát bóng nhỏ giáo đường - Phượng Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng nhỏ giáo đường - phượng linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bóng nhỏ giáo đường - Phượng Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Boùng nhoû giaùo ñöôøng. % Phöôïng Linh bbb c Ó « « « « « « « . « « œ « w « « « « « ˆ ˆ _ _ « _ l « « « »»» « l ˆ ««ˆ ˆ & « « “{ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ===================== « l ˙ ˆ j « « « j jj « ˆ « « « j ˆ « l« ««« = « ˆˆ« « « Coù ai veà mieàn queâ löûa khoùi cho toâi nhaén vaøi caâu Caùch xa laâu Coù ai ngôø tình yeâu ngaøy aáy gieo ngang traùi saàu lo Löûa binh lan bbb « Maáy naêm roài buoàn vui ngaøy ñoù theo anh giöõa trôøi söông Daãu xa phöông « « ««l « « « «_ _ ˆ «« « « _ _ _ « l w l« Œ _ _ « « « « « « « ˙ « j ˆ « ˆ ˆ « «. « _ _ « « « ======================== l & « ˆ« _ « « ˆ « ˆ _ « « j ˆ « j ˆ « « « ˆ « ˆ « = « « ˆ ˆ « « roài khoâng bieát em coøn giaän hôøn anh nöõa thoâi Chuyeän ngaøy traøn hai ñöùa ñoâi ñaøng moäng ñeïp xöa vôõ tan Töøng hoài « « « »J « « « « trôøi nhöng soáng muoân ñôøi chuyeän laàu chuoâng thuôû xöa Vaø töøng bbb ˙ « « œ « l « . « « « « l « « « « « l « « ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « jj j « « « « « « « ˆ ˆ jj« « =========================l & j « « « « « « ˙ « « « _ ˙ « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j j ˆ « xöa hai ñöùa thöông nhau trong ñeâm nhieàu sao saùng Döôùi laàu chuoâng anh khaéc teân chuoâng tha thieát bi ai vang trong muøa quan taùi Tieáng caàu kinh khe kheõ thoâi ñeâm anh chaép hai tay xin cho tình yeâu ñoù Thaám nhuaàn trong tay Chuùa ban bbb « ‰ « « « « « « « « « « « « _ _« l « « « « _ l w « Œ « «= « «{ 1. « ˆ « « « ˙ ˆ « « « j j « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « j « ˆ ˆ ˆ « ======================== ” & j l « ˆ « ˆ ˆ « « nhau Chung trong lôøi khaán xin chan chöùa nieàm tin. Coù ai.. vang khi quaân giaëc daãm... ôn Anh xaây laïi gaùc... b b 2. « « nn œ œ « « ˙. ‰ « « « « « « n « »»» »»» « « l »»» « « « ««« « « b « « « « « « « « « l « « ˆ _ _ ll _ ˆ =========================l & ˙ j ˆ « «« ˆ « ˆ ˆ l ˆ ˆ ««ˆ « « « « « ˆ«« j j ˆj_ ˆj « « « j ˆ « w ˆ « ˆ « « « « « « « ...tan ngoâi Thaùnh laàu chuoâng Nhôù maõi ngaøy aáy quaân cöôùp xoâ böøa haï gaùc & w l « « « ˆ _ l _. _ « l _. _ _ « _ _ l _ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˙ ======================== l « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « = ˆ ˆ « « « w « « ˆ __ _ j j « « « « « ˆ ˆ « »»» »»» « « »»» « « »» « œ œ « « l ˙. ‰ « l « œ « « « _ « « l w «« « « « « chuoâng Nöôùc maét em tuoân xoùt xa quyø beân ñoáng tro taøn « « « ˆ ˆ ======================== l & _ j ˆ ˆ j « « » ˆ« « « « « «« ˆ « « ˆ ˆ « ˆ = _« « ˆ « ˆ « Nhôù maõi ngaøy aáy anh goùp tre döïng laïi gaùc chuoâng « « & Œ « « « _ l _. _ « l _. _ _ « _ l _ _ _ _ «= ˆ ˆ « ˆ ˙ « « « « « « _ « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ======================== _ l « « ˆ « « « « «j j « « « « «« « « ˆ ˆ «« j _. _ « « ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ j j « ˆ « Vöõng % tin taàm voâng giöõ nhaø « Œ «. « l l « « « « « « « l Vôùi trí ngaây thô thôø kyû nieäm cuûa chuùng ======================== ” & _ l _ « « « ˆ « ˙ « ˆ « j « « « _ ˆ « ˆ « « ˆ « Œ Œ= w « ˆ « j j ˆ « _ l_ w « ˙ « ta Maáy naêm... ..chuoâng treân kyû nieäm xöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản