Bài hát bước chân lẻ loi - Nguyễn Hà & Quang Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

6
911
lượt xem
188
download

Bài hát bước chân lẻ loi - Nguyễn Hà & Quang Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bước chân lẻ loi - nguyễn hà & quang huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bước chân lẻ loi - Nguyễn Hà & Quang Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Böôùc chaân leû loi. Nguyeãn Haø & Quang Huy « 3 « l « « « « l «. « « l « Dm F C Dm b 4 « “{ « « ˆ « ˙ « ˆ « « « _ ====================== l & ˆ ˆ « « « « _ « _ ˆ « ˙ « « « ˆ j « ˙ « _= « « _ ˆ « Töøng ngaøy treân phoá böôùc chaân anh leû loi Giôø Bb Gioït möa kia ñaõ xoùa tan boùng hình em Coøn « « « « l « « « « l «. « œ l « « « »»» « ˆ ˆ l « œ « =l j j « »»» « « « F C F b « « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ ˆ « «j ˙ « ========================= & ˙ « « ˆ « ˆ « « em ñeán choán môø xa nhaït boùng maây Nôi chaân trôøi khoâng ngaøy Bb ñaây nöôùc maét hoaø chung nieàm nhôù nhung Treân con ñöôøng xanh maøu b ˙ »»» œ »»» œ. « « »»» ˆ ˆ l « « « « l «. « « « « l « « «= C F C j « « « ˙ « =========================l & l « « ˆ « ˆ ˆ j « « « « _ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « thaùng phieâu du queân ngaøy veà Ñaët teân daáu chaân em trong ñôøi Bb laù ñaõ queân daáu chaân ngöôøi Leû loi böôù chaân anh trong chieàu... Œ ”“ { œ œ œ l ˙ »»» »»» »»» »»» œ »»» 1.Dm 2. Dm C b « « « ” «. « & «. ˙ « l« _ { « « ˙ _ « « ˆ ˙ « l « =========================l ˙ « { = « toâi Gioït... ...möa Chôi vôi anh böôùc qua Bb Bao nhieâu aân aùi xin b œ. »»» « « « « «. « œ œ œ »»» »»» »»» œ. »»» œ œ »J »» »» » » 1. . ˙ » F C A 7 j ˆ ˆ « « ˙ « =========================l & l l l l » = mau con ñöôøng xöa Nôi ta ñaõ coù nhöõng ngaøy vui cho theo ngaøn maây Mieân man caâu haùt kheõ goïi... b ˙. »»» »» ˙ »»» « « « « « « 2. . œ˙ » »»» « ˙ »»» œ »»» A 7 Dm C ” j j ˆ ˆ l ˆ « « « =========================l & { l « ˆ « l ...em Tieáng möa buoàn hoang laïnh quaù coâ Bb b œ. « « l « »»» « « « « l «. « « l « « « l « F C Dm j ˆ ˆ ˙ « « « « « ˆ « « « j ˆ ˆ « « ========================= & ˆ « « « _ ˆ ˆ « « « ˆ « «. ˙ « l « Œ= « ˙ « ” ñôn anh khoùc thaàm Leû loi böôùc chaân anh trong chieàu möa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản