Bài hát cây đàn sinh viên - Quốc An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

5
1.504
lượt xem
232
download

Bài hát cây đàn sinh viên - Quốc An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cây đàn sinh viên - quốc an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cây đàn sinh viên - Quốc An (lời bài hát có nốt)

  1. Caây ñaøn sinh vieân. nhaïc : Quoác An #4 « « « « « « « « « « « lôøi : Thuaän Thieân « « « « « « « « l « « « « « « « œ œ =l & 4 « ˆ ˆ « j j ˆ « « kk j k ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « ====================== j k « « ˆ ˆ ˆ « « »K »»» ˆ « j kk« « « ˆ « « « ˆ ˆ »» « j j kj Ñôøi sinh vieân coù caây ñaøn ghi ta Ñaøn ngaân leân chuùng ta cuøng hoaø ca # œ. œ « œ « »J . »K « »K ˙ l œ œ œ œ. ˙ »J »J »K »J »» w »» »» ˆ »» ˙ l œ œ « œ »J »K « »K « j. « »» »» ˆ »» =========================l & « j. « »»» »» »» » » »» » l Coù anh baïn xa nhaø Coù coâ baïn nhôù Cha caát vang cuøng lôøi ca # « « « « « « « « « « « « œ œ & « « « « « « « « « ˆ ˆ « j j ˆ « « j kkk« « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « j k j j j =========================l « k ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « »K » l « « « ˆ « « « »» »» « « « k « « j k ˆ Ñôøi sinh vieân quyù caây ñaøn ghi ta Nhôø ghi ta môùi quen naøng môøi ca # œ »K œ « ˆ « « « œ œ « œ. œ « œ ˙ »J »K « »K » » »» »J « « « « « »K »»» »» k ˆ « ˆ ˆ ˆ »» « j. « « « k k j =========================l & l » »» ˆ »» »» j. « # »J œ œ œ . ˙ »»œ »J »K »J »»» Buoâng tieáng ñaøn tang tình tang tính Haùt leân baøi nhôù thöông »» » » »» w œ œ œ œ œ. œ œ « »J »K »»J» »K »J »K »K « »» »» »» »» »» »» ˆ « « « j ˆ « =========================l & l l thöông meán tình ñoàng höông Ñôøi sinh vieân soáng trong tình baïn # ˙ #œ œ œ « « « »K »K »K « « « « »J »K « « ˆ »»» »» »» »» ˆ ˆ ˆ l ˆ œ « « #œ . œ « « . « l k j. k « »J « « « « « ========================= & k « »» ˆ ˆ k « « »» »» ˆ ˆ « k jj « « « œ œ œ œ œ »J »J »J »K »K thaân Khi anh thaáy buoàn toâi naâng phím ñaøn tính tang tính tình # œ œ œ œ « ˙ »»» »» »» »» »» ˆ l « « œ »»»œ »J »J »J »K «k « « »K « k ˆ « =========================l & j ˆ »» « »» »» »» »» »» tang Cuøng daét nhau qua nhöõng ngaøy gian khoù Cuøng daét nhau qua quaõng # œ œ œ ˙. »K »J »K »»» œ œ œ œ. œ œ « »J »K »K »J »K »J « « #œ œ œ « « « »» »» »» »» »» »» »» »» »» ˆ =========================l & l « « l ˙ j ˆ « »»» »K »K »K « « « »» »» »» ˆ ˆ ˆ k j. k « « « ñôøi sinh vieân Roài mai ñaây böôùc danh lôïi phoàn hoa Khi nghe tieáng ñaøn ta # œ « « « #œ »K œ « « « « « œ œ œ œ œ œ. œ »J »K K J »K »K « « « »» ˆ ˆ ˆ j k « « « »K »»œ »K « « « « « »K »» »» »» ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ »» » k j. k j k « « « « « =========================l & »» »» »»» »»» = »» œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ »J »J »J »K »K »J »J »»» »»» nhôù naêm naøo Thöùc suoát ñeâm daøi nhöõng ngaøy thi ñeán Giôø nhôù nhau nhôù # œ « œ œ »K « »K »» »» »» »» »» »» »» »» w & »» ˆ »» » j « ========================= l l =” nhau thaät nhieàu Giôø nhôù nhau ta oâm ñaøn ghi ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản