Bài hát chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
389
lượt xem
90
download

Bài hát chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiếc lá cuối cùng - tuấn khanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh (lời bài hát có nốt)

  1. Chieác laù cuoái cuøng. Tuaán Khanh. c Ó Œ « « “{ «. « « « « l « « « « ˆ ˆ « « _ _ _ _ « ˆ _ _ « « ˙ ====================== & Œ « « l « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « « j ˆ ˆ « « ˆ Ñeâm qua chöa maø trôøi sao voäi saùng Moät ñaøn »J « « « œ #ˆ « ˆ l « « « ...ly buoàn gì sao chaúng noùi Chæ nghe œ. »»» « « « « ˙ « Œ « ˆ l œ. ˆ « »»» »J »» œ œ œ œ »» » »»» »»» = »» « _ « « « =========================l & « « ˆ chim caùnh nhoû trôû muøa sang Chieàu vaøo thu tieãn em saàu laïnh em noùi nhoû trôû veà thoâi Ngaøy buoàn teânh cuõng ñöa chieàu vaøo ˙ »»» « « 1. « #ˆ « « « Œ ˆ « l «. « «« « « « « l « « ˆ « Œ « ˆ= « « ” & « ˆ « « ˆ « « _ j ˆ « ˆ ========================= « ˙ « ˆ « { « « giaù Laù treân caønh töøng chieác cuoán bay xa Ñeâm chia toái Móm moâi... « « «. « œ « « « ‰ « « « « « « « « « « ˆ « »»» « « « ˆ « ˆ « « « « « ll « « _ _ _ « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « « 2. « « « j ˆ « ˆ l « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « j « ˆ =========================l & ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « ..cöôøi maø nhôù thöông khoân nguoâi Moäng veà moät ñeâm xuaân sang em thì thaàm ngaøy ñoù thöông « « & ˆ « « « _ « « l ˆ _ _ _ _ « _ l _. « « « « « «. « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « =========================l « _ _ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ _ _ «« « « « ˆ « « j « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ _ « « « ˆ ˆ j « ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « « œ . « œ œ œ »»œ œ »œ »œ »œ »œ »»»œ »»»œ anh Thuyeàn veà moät ñeâm traêng thanh say moäng vaøng ñaäu beán soâng xanh Moäng traøn ngaäp ñeâm traêng œ #ˆ « « « « « l »»» « « « « « « & »»» « « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ =========================l « ˆ « »» »» »»» » j ˆ « » » » l »» »» »» » » » » sao Sao ñaày trôøi töøng chieác laáp laùnh Roài moät chieàu xuaân thô trinh Cho loøng mình veà vôùi dó ˙ »»» « « « « « ˆ Œ « ˆ l «. _ _ _ _ l « « ˆ « « « « « « « « =========================l & « ˆ « « _ « « « ˙ « Œ « « « « « ˆ « « ˆ « j « _ ˆ ˆ « « ˆ vaõng Xa nhau chöa maø loøng nghe quaïnh vaéng Ñöôøng theânh œ. »»» »J « « « œ #ˆ « « l « »» « « « « _ ˆ « ˙ « Œ « « « ˆ l œ. ˆ « « « =========================l & »»» »J »» œ œ œ »»œ »» » »»» » « « ˆ « « « « « œ « « thang gioù loäng moät mình ta Röôïu caïn ly uoáng say loøng coøn ˙ »»» Œ « « « #ˆ l « . ˆ « »»» ˆ « l «. « « ˆ « ˙ Œ « « ˆ « « ========================= & j ˆ « « ” giaù Laù treân caønh moät chieác cuoán bay xa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản