Bài hát chiều buồn nghĩa trang - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
10
download

Bài hát chiều buồn nghĩa trang - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều buồn nghĩa trang - nguyễn quyết thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều buồn nghĩa trang - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu buoàn nghóa trang. « «£ « Nguyeãn quyeát Thaéng #### 2 Œ . « « « « ˆ £ « ˆ « « « œ . « « « « « « « « « « 4 « “{ « ˆ ˆ j « « ˆ « « « « « ====================== l & l »»» j ˆ l ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˆ = Chieàu veà treân nghóa trang möa tuoân treân moä #### « « «£ « ...veà treân nghóa trang ñi trong möa nhaït « « «. ˆ « « l « j ˆ « ˆ « ˆ « « l «. « « « « ˆ « « =========================l & ˆ ˆ « « « l « « ˆ j « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ j « « «£ « buoàn möa giaêng giaêng mòt muøng möa daøi lôøi leâ #### U £ nhoaø nhö ñi trong muø loøa oâi buoàn moät muøa «. « « « « « « « «ˆ . « « « « « « « « « « « ˆ « « l « j « « « ˆ « « l œ »»» =========================l & ˆ « ˆ « ˆ j ˆ l ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ theâ Chieàu veà treân nghóa trang möa tuoân ñoâi leä #### « « «£ « £ möa Chieàu veà treân nghóa trang vöôn tay oâm ñòa « « « l « « « « «. « « « « « «. ˆ « j ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « l ˆ « =========================l & ˆ « « l « j ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « ˆ hoàng tay thuoân buùp maën noàng dö aâm caâu heïn #### ñaøng dang tay oâm tình ngöôøi möa rôi treân gioøng « « « j « « « « « « « « ˆ l ˆ ˆ « j « « « l « l «. « Fine «. =========================l l & ˆ « ˆ j « ˙ « ˆ « ˆ j « hoø xoùt xa côn taï töø Chieàu #### « « «£ « œ . ñôøi cuoán troâi ñi tình ngöôøi. « « « »J œ »»» »»» »»» œ œ œ »»œ œ . »J œ »»» »»» » »»»œ œ œ œ « « « « l »»» « « ˆ ˆ »» =========================l & ˆ « « ˆ l l »»» »» l » » » £ £ veà treân maùi toùc maây che ñen gioïng cöôøi maây che khuaát loaøi #### œ . « «£ « « « »»» »J l « « œ l œ . œ»» « « »J j ˆ ˆ « « »» »»» =========================l & »J l œ « « « l « . œ»» »»» « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « j ˆ « ngöôøi möa töøng sôïi mong manh cho ñôn coâi laïc loaøi nhö #### « £ « « « « « « « «. « « ˆ « « « « l « ˆ ˆ « ˆ ˆ œ»» »J »»» »J l œ œ ========================= & »» « l « l «. j « ˆ « ˙ « « ˆ « « « ” ˆ { j « ñoâng ñöa tình traàn nhö ru ru loøng ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản