Bài hát chiều hoang vắng - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
190
lượt xem
37
download

Bài hát chiều hoang vắng - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều hoang vắng - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều hoang vắng - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu hoang vaéng. « « bbb c « ˆ « « ˆ « . ˆ l « Œ »œ =l Lam Phöông ˆ. « “ { « . « « « »» »»»œ « « _ ˆ « « _. « « « « ====================== & « « « « ˙ j ˆ ˆ « « « « « ˆ « Coù nhöõng chieàu möa buoàn giaêng giaêng khaép loái Coù nhöõng « « (Maáy naêm) daøi cuoäc ñôøi quaân nhaân ñaây ñoù Maáy naêm bb « . œ «. ˆ « « »J « « « « »» « « « « l ˙ Œ œ . œ l œ . »»» œ œ . œ »»»œ. œ &b « ˆ « « ˆ ˆ. « =========================l ˆ »»» »»» »»» »J »»» »»» »» »»» chieàu giaù laïnh tím caû hoaøng hoân Toâi ñi xa thoân xa heo huùt löng trôøi xuoâi ngöôïc khaép neûo ñöôøng xa Ñoâi khi mang taâm tö anh lính xa bbb « ‰ « «. « « « « « « « « l « « «. ˆ. « « « « « « « « « «. « « ˆ l « ˆ. « « Œ « « « « « «” ˆ. « { 1. « « j ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ ========================= & ˆ _ ˆ « « « ˆ « « ˆ _ _ j « « ˆ « ˙ ˆ ñeøo Röøng xanh hoang vaéng tieâu ñieàu Vaø loøng nhö thaáy coâ lieâu Maáy naêm... nhaø Maø loøng vaãn thaáy xoùt... bbb « . « ˆ « « « « « « l « Œ « « ll « « « « _ « _ « « « « « « ˆ « ˆ ˙ « « ˆ «= « « « _ ˆ « ˆ 2. ˆ. ========================= l & j ˆ « «. « _ ˆ « « « ˆ « « « ˆ _ _ _. ˆ « « _ j « j « « j « ˆ « « ...xa Vì non nöôùc coøn ñieâu taøn Ai coù veà mieàn soâng Höông yeâu bbb « Œ «. « l « « « _ « « ˆ ˆ « « l « Œ « = « ˙ « « ˆ _ ˆ « « « «. « « « =========================l & _ j « _ j « « « _ j _ ˆ « « ˙ « « « « « _. _ ˆ «ˆ ˆ « ˆ « thöông Nhaén cho raèng ngöôøi chieán só phong söông Ngaøy gaëp b b b « . « « ˆ »»»œ. »»œ l « . « « « « « « « ˆ. « « ˆ « «. « « « «. « « «« « l « « «« « ˆ ˆ « ˆ. « « ˆ « « « «. « « « « « = ˆ « « « _ & ˆ ˆ « « j =========================l « j ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « j ˆ. « « ˆ nhau töø khi löûa khoùi binh ñao Ngöôøi ôi giôø bieát ra sao Ñaàu xuaân ñeán nay laø bbb « Œ « ˆl « « « « « « ˆ. « « _. « « « «. ˆ « « _. ˆ « « l « ˆ « « « « ˙ Œ œ œ= »»» »» « ˙ « ˆ « « « « « « « =========================l & j « ˆ ˆ » bao Toùc buoâng daøi hoa caøi tung bay theo gioù Maù em « « bb « . »J « « « « »»» œ ˆ . « ˆ. « ˙ »» « ˆ « « l Œ œ . »»»œ l œ . œ »œ . œ »œ. = &b « ˆ « « « « « =========================l ˆ »»» »»» »J »» »»» »» œ »» »»» hoàng aám loøng aám caû muøa ñoâng OÂi chia ly taâm tö choân kín khueâ « «« «l « bbb « ‰ « « . ˆ « ˆ « . ˆ «« « ˆ « « ˆ. « « « « « « ˆ l « « « « _ « _. Œ = « « « j ˆ « « ========================= & ˆ ˆ « « _. « « « « ˆ « « ˙ j ˆ. « « « « ˆ « ” phoøng Ngaøy ñi ai nhôù ai mong Coøn toâi goùi troïn noãi loøng.
Đồng bộ tài khoản