Bài hát chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
381
lượt xem
83
download

Bài hát chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều mưa biên giới - nguyễn văn đông (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu möa bieân giôùi. U « « « % Nguyeãn Vaên Ñoâng ## 2 « « »K »K »K »»J» œ » » « « « « « « « “ { « l « œ œ œ œ »»»» »œ »œ=l & 4 _ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ k « « « « k k ˙ « ˆ »» »» »» k « »» » « k k ====================== _ ˆ « k ˆ « j k ˆ « £ £ Chieàu möa bieân giôùi anh ñi veà ñaâu? Sao coøn ñöùng ngoùng nôi Giang ## « « « « « « « œ œ œ « « »K l »J»» »J « « « « l ...hoang Traêng coøn khuyeát maáy hoa khoâng « l « « « « ˆ ˆ »» ˙ « j k k k k ˆ ˆ ˆ ˆ « « k « « « »» ≈ « « « « « ========================= & ˆ « « « « « « ˆ k ˆ ˆ ñaàu? Kìa röøng chieàu aâm u reùt möôùt Chôø ngöôøi veà vui « taøn Côø veà chieàu tung bay phaát phôùi Gôïi loøng naøy thöông... ## 1. « « « £ & k « « « ˆ ˆ « « « l « l « « « « « « « « «= « k j « « « ˆ « « _ _ « « _ ˆ « « ========================= ˙ « k « k k « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « k« « ˆ { « _ « « ˆ« ˆ ˆ « ” « _ « « j k k « ˆ « « « ˆ k ˆ « k ## « « « £ ‰ œ»J »»»œ œœœ œ »»» »»» »»» »» trong giaù buoát ngöôøi veà bô vô Tình anh theo ñaùm maây troâi chieàu... « « « « « « « ˆ ˆ « « « l « « k j « « ˆ « ˆ « « _ _ « ˙ k « »» » » =========================l & « _ _ « ˆ « ˆ « l « ˆ « ll £ £ U « ## « « « « « œ. « « « ˆ »J « « ˆ « »» ...thöông nhôù nhôù baàu trôøi xanh lô Ñeâm ñeâm chieác boùng beân œ « « œ œ « l « « « ˆ « « « ˆ « ˆ j K « « »J»» »K ˆ »»» ˆ ˆ »» « k k « « k « ‰ « « j ˆ « =========================l & l ˆ « ## « « « « « £ ng «xeû £ trôøi traê Vaàng ñoâi vaãn in hình boùng moät ngöôøi Xa « « « « « l « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « « l œ œ. « « « « « l « _ « »J»» »J « _ « « « »» ˆ « ˆ « ˆ k « « ========================= & ˆ _ _ « « « « « ˆ « « ˆ «k k k j ˆ « « « _ ˆ « ˆ k _ ˆ « ## «U « « œ œ »œ »œ œ »œ »œ « »K »K K J»» »»»» »» » xoâi caùnh chim tung trôøi moät vuøng maây nöôùc cho loøng ai thöông nhôù k « k k ˆ _ « ˆ « « « ˆ « j « « «« « « « l « « « « « ˆ k k « ˙ « ˆ « « =========================l & « ˆ ˆ « « k« « « k « » l ˆ »» »» » » » k _ ˆ « k ˆ £ ai Veà ñaâu anh hôõi möa rôi chieàu nay Löng trôøi nhôù saéc maây pha ## « « « « « œ œ œ ≈ « « «£ « ...phöông Thöông maøu aùo göûi ra sa « « »J & « ˙ « « j « « « « »K l »J»» »» l « « k « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» k k k k « « =========================l « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ k ˆ ˆ hoàng Ñöôøng röøng chieàu coâ ñôn chieác boùng Ngöôøi tìm veà trong tröôøng Loøng traàn coøn tô vöông Khanh töôùng Thì ñöôøng traàn möa.... ## 1.« « « « «£ « « « « « «« « « « « « « « « « « « « l « k ˆ « k j ˆ ˆ « « « « « ========================= & ˆ « ˙ « l « _ « « ˆ ˆ ˆ « «= k « k k k ˆ _ ˆ ˆ «« « ˆ ˆ ” « « « « j k « « { k k _ _ ˆ « « _ ˆ « k ˆ « % hôi aùo aám gôïi nieàm xa xaêm Ngöôøi ñi Khu chieán thöông ngöôøi haäu... ## 2. « « « £ « « « « « « k ˆ k j « « « l « l « « « « « « « « «= ˆ ˆ « « « _ «« « « _ « «ˆˆ ˆ « « ” k « k kj k k « ˆ _ ˆ «« « ˆ ˆ « « k & « ========================= « ˆ « « _ _ ˆ _ « ˆ « « « ˙ « « « « ˆ k ˆ « k ....bay gioù cuoán coøn nhieàu Anh ôi! Chieàu möa bieân giôùi anh ñi veà...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản