Bài hát cho đời chút ơn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
241
lượt xem
62
download

Bài hát cho đời chút ơn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho đời chút ơn - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho đời chút ơn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Cho ñôøi chuùt ôn. #### c Trònh Coâng Sôn. Ó « « « « « « « « « « « « l « « « « « l « « « « & ˆ _ « ˆ ˆ ˆ « « ˙ « « ˆ « « « « ˆ « ======================l « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ Hoâm chôït thaáy em ñi veà beân kia phoá Trong loøng boãng #### « « ˆ « « « « l « ˆ ˆ #« ˆ « « « « _ « « « l « « « « l « « « _ « _ _ _ ˆ _ « « ˆ « #« « « ˆ ˆ « ========================= & « « ˆ « « « « ˙ « « « « l ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˙ « ˆ « « ˆ « #### « « vui nhö ñôøi raát laï Toâi tìm thaáy toâi theo töøng goùt xa Laøm lôøi laù « « « « « « « ˆ l « « « « l « « « « « « « & ˆ ˆ « « « ˙ « l ˙ « _ « ˆ « « ˆ « « « « « « #_ « _ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « =========================l « « ˙ « « ˆ ˆ ˆ « « « bay treân ñöôøng ñi Toâi tìm thaáy toâi nhö gioït naéng kia Laøm hoàng neùt #### « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « « « l « ˆ ˆ « « ˆ ˆ l « « « =========================l & l _ « « « ˙ « « « « « ˆ ˆ « « ˙ « _ ˙ « moâi cho em nhôø Moâi thieân ñöôøng hoùt chim khuyeân OÂi toùc #### « « « « « « « « « « l « ˆ ˆ « « « « « l « ˆ ˆ « « ˆ ˆ l « « « « « =========================l & ˙ « « « ˙ « « « « « ˆ ˆ « « ˙ « _ ˙ « traàm öôùp vai thôm Ta nghe ñôøi raát meânh moâng Trong chaân #### « « ˆ « « « « « « « « « l « « « « ˆ l ˆ _ « « « « « ========================= & ˆ « « l _ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « _ ˆ « ˙ « « ˆ #### « ngöôøi böôùc chaàm chaäm Haõy coøn böôùc ñi cho bình minh leân « ˙ « « « « ˆ « « « l « « _ « l _ « « « « « « « « « =========================l & ˆ ˆ « « ˆ ˆ #ˆ ˆ « « « « « « « « _ « « « _ #_ ˆ ˆ « « « «ˆ ˙ « sôùm Cho ñôøi chuùt ôn bieát taø aùo noï Em laø phaán #### « « « ˆ « « « « « « « « l « « « « ˆ « « « « l « « « « « ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « « l « ˙ « « « « & _ ˆ ˆ « =========================l « « « ˆ « ˙ « « « « _ #_ ˆ ˆ « « « «ˆ thôm cho röøng chuùt höông Laø lôøi haùt ca cho traàn gian Döôùi phöôøng phoá #### « « « « « « & « « « « l « « _ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « « « « l « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˙ « ========================= l _ w ” kia coù ngöôøi nhôù em Naèm moäng suoát ñeâm trong thieân ñöôøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản