Bài hát cho một ngừơi nằm xuống - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
433
lượt xem
117
download

Bài hát cho một ngừơi nằm xuống - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho một ngừơi nằm xuống - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho một ngừơi nằm xuống - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Cho moät ngöôøi naèm xuoáng. »»» »» « « Trònh coâng Sôn »œ »œ œ. »»» œ »œ « . »»» » « »» »»» »»» œ œ œ ‰ œœ « ˆ « « ˆ « c »» » ====================== & “{ ˆ « l » « « « ˆ=l « « « ˆ « Anh naèm xuoáng sau moät laàn vöøa ñeán ñaây Ñaõ vui chôi trong cuoäc ñôøi « « « « « »»» »»» œ œ « ‰ »œ »œ « ˆ « « l « « « « « « ˆ œ. « « »» (Anh naèm) xuoáng cho haän thuø vaøo laõng queân Tieãn ñöa nhau trong moät ngaøy « »» » « « « « « . ˆ « « «. « « «. «l ˆ « « ˆ « « ˆ « » « & « « ˆ ˆ ˆ « _« « «« ˆ =========================l ˆ «ˆ « « ˆ ˆ « «£ « naøy Ñaõ bay cao trong voøm trôøi ñaày Roài naèm xuoáng khoâng baïn beø khoâng coù ai Khoâng coù »œ œ . « « ˆ « « « « « œ buoàn Ñaát oâm anh ñöa veà coäi nguoàn Roài töø ñoù trong trôøi roäng ñaõ vaéng anh Nhö caùnh œ. »»» « «. « « j ˆ « »œ »» »» »» l » « « « « « l «. « ˆ « ˆ « ˆ » « « »» « « »œ »»»œ »»»œ »» » = & « ˆ j ˆ ˆ « « ========================= l « « ˆ ˆ £ ai töøng ngaøy Khoâng coù ai ñôøi ñôøi Ru anh nguû vuøi muøa thu tôùi trong nghóa trang chim boû röøng Nhö traùi tim boû tình Nôi ñaây moät laàn nhìn anh ñeán nhöõng xoùt xa... «. 1.« œ «. »J « œ »»»˙ Œ ‰ œ »œ #ˆ . œ « « ˙ »J »»» » 2. »J « « « « j « Œ »»»œ »œ œ »» »»» #ˆ « »» ˆ =========================l & « »» l ” « »» ˆ . ˆ l « { « « « £ »»» »» »» »œ œ œ œ « «£ « £ naøy coù loaøi chim thoâi Anh naèm......ñaønh noùi cuøng hö khoâng Baïn beø coøn œ »»» »» » » » « ˆ « « « œ »»» »» »»»» »»» »»» »œ œ œ œ « ˆ ˆ « « «« « =========================l & « « ˆ l ˆ ˆ « « « £ £ £ ñoù anh bieát khoâng anh Ngöôøi tình coøn ñoù anh nhôù khoâng anh Vöôøn coû coøn œ « « « œ. »œ œ l œ . « ˙ « »»» »»» « « « »»» =========================l & « « « ˆ ˆ ˆ »» »»» »»» œ »œ œ . »»» »» »»» j ˆ l « Œ »»»œ »œ »»»œ »» £ »œ »œ œ œ « «£ « £ xanh Maët trôøi coøn leân Khi boùng anh nhö caùnh chi chìm xuoáng Vuøng trôøi naøo œ »»» »» »»» »»» »»» « ˆ ˆ « « œ »»» »» »»»» »»» »»» »œ œ œ œ « ˆ ˆ « « =========================l & « « « l ˆ ˆ « « « « « « £ £ œ « «£ « œ . »œ œ œ . œ »»»œ »œ »œ »œ »œ ñoù anh ñaõ bay qua Chæ coøn laïi ñaây nhöõng saùng bao la Ngöôøi tình roài »»» « « « »» »»» »» »»» »»» » »» » « Œ ‰ œ »œ « »»» » »» l » =========================l & ˆ ˆ ˆ » « « « l ˙ « œ »œ « . œ œ œ ‰ »œ œ « « « « « ‰ »œ »»œ « ˆ « « « queân Baïn beø roài xa OÂi thaùng naêm nhöõng daáu chaân ngöôøi cuõng buïi môø Anh naèm œ. »»» »»» » «ˆ »» »»» »»» »» »»» « « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ l ˆ »» « « « « l ˆ « « « « « ========================= & l ˆ « « ˆ ˆ « « « « « œ »œ œ . xuoáng nhö moät laàn vaøo vieãn du Ñöùa con xöa ñaõ tìm veà nhaø Ñaát hoang vu kheùp laïi heïn « « « « «. « « «. ˆ «« l ˆ « « « « « œ. « « »» « ˆ » ˆ »»» »» »»» « «. « « j ˆ « »»» »»» œ œ & «. « « ˆ =========================l ˆ « ˆ ˆ « _« « « ˆ ˆ « l « «£ « « « œ œ »»œ »œ « »»» » »» « . œ « « w « ŒÓ hoø Ngöôøi thaønh phoá trong moät ngaøy ñaõ nhaéc teân Nhöõng sôùm mai löûa ñaïn Nhöõng maùu œ. « « « ˆ « « »»» « « « « « l «. « « »» « « » j ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ========================= & ˆ « « « ˆ ˆ « »»» « « l ˆ J «. ˆ l l ˆ ” ˆ « j « « £ xöông chaäp chuøng Xin cho moät ngöôøi vöøa naèm xuoáng thaáy boùng thieân ñöôøng cuoái trôøi theânh thang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản