Bài hát chút kỷ niệm dịu dàng - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
10
download

Bài hát chút kỷ niệm dịu dàng - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chút kỷ niệm dịu dàng - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chút kỷ niệm dịu dàng - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Chuùt kyû nieäm dòu daøng. nhaïc : Nguyeãn Ngoïc Thieän ### 3 « œ ˙ « « « thô : Phaïm Thanh Chöông « »» »»» « « « « & 4 ˙ » l « « « l « « ˆ ˙ ====================== l « ˆ « ˆ l « « l « « l _ «= « « « « « _. ˙ « ˙ ˆ « ˆ « « ˙ « « ### Em qua phoá ñeå naéng vaøng rôùt laïi Vöông leân töøng oâ « ˙ « « « « « « ˙. « œ « «. « l «. « _ ˆ « « « ˆ ˙ j « « » l »» « « « ˆ l ˙ ˆ l « « . « l »»» l « »»» « « « =========================l & _ ˆ ˆ « j ˆ « ˙ « ˆ « « ### ˙ « œ œ . œ ˙ . gaïch loái em ñi Coù moät thuôû anh töôûng mình nhö laù Chôø em »»» »»» »J »» « œ ˙ « « « » « ˆ « « « & »»» « l »» l » =========================l ˆ « « l ˙ »»» l »» « « « l ˙ « l «. ˆ « « ˆ ˙ « « ### qua naøo coù öôùc mô gì Em toùc roái hay maây trôøi löõng lôø « « œ ˙ « « « l « « l « « « l «. « « « ˆ _ « « ˆ ˙ ˆ « « « ˆ ˙ j « « =========================l & « » l ˙ »»» l »» « « « «. « ˆ l « « « « ˆ ˆ _ « « « ˙ « ˆ. « _« j ˆ « « ### ˙ . ˙ « « Ñeå treân vai rôùt xuoáng ngaøn tô vaøng Anh ngô ngaùc cöù töôûng mình laø »»» « « « œ. « «. « l « « l « »»» ˆ « « ˆ l ˙ j « « ˙. »»» »»» « « « « ˆ ˆ « & « l _ « ˙ « « =========================l ˙ _ ˆ « « « ˆ « l l ### ˙ gioù Sôï voâ tình thoåi maïnh thoaùng höông tan Anh xin giöõ »»» œ »»» « « « « « l « «. «. « l ˙ « « « « « « « « ˆ « ˆ l « « « ˆ « ˙ l_ ˆ « =========================l & « « « ˆ « « _ « ˆ « « «. « l « j ˆ ˙ « « ˆ « ˆ « ### « chuùt naéng vaøng vaø chuùt gioù muøa rôùt laïi ôû treân vai « ˙ « œ l ˙ »»» »»» « « «. « ˙. « l « « « l »»» ˆ ˆ « «j « œ œ » « »» »»» l ˙ »»» œ »»» =========================l & ˆ « ˆ « l ˆ « ### œ œ . œ ˙ . Muøi höông toùc dòu daøng ngaøy em lôùn Vaønh noùn nghieâng nghieâng e »»» »»» »J »» « »»» l ˙ »»» « « ˆ « « « »» l » l « ˙ « =========================l & œ « l « « . « l _. ˆ « j « ˆ ˆ « « « ˙ « ### aáp giaác mô phai Em coù bieát ñöôøng xöa chôø em veà « « « l « « « « l «. « « « « l « « « _ ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ =========================l & « « « ˙ « « l ˙ « œ l ˙ »»» »»» « « ˆ « ˙ « « _ _ ˆ « ˆ « « « ### « « Töøng haøng me ngoùng ñôïi cuõng röng röng Anh kheùp neùp laãn « « « « « «. œ l _ « ˆ « »J « »» « « l ˙ « l _ _ l _ «. « l «. ========================= & ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « j ˙ ” ˙. « « ˙ « « ˆ « ˆ « « vaøo trong ñaùm coû Nghe bao ñieàu saàu moäng naëng treân löng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản