Bài hát cõi tình - Bảo Phúc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
9
download

Bài hát cõi tình - Bảo Phúc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cõi tình - bảo phúc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cõi tình - Bảo Phúc (lời bài hát có nốt)

  1. Coõi Tình. Baûo Phuùc bb c « « « « « « « « « « « « « « « _ _. _ _ l _ _ « _ _. « «=l ====================== & « « « ˆ « ˆ ˆ j « « _ _ ˆ « ˆ j j « « j « « ˆ ˆ « « « « j « « k k k k « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « j j j Möa giaêng loái veà Anh ngoài chô vô coõi tình Töøng gioït bb « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ __ l _ _ « _ _ « « « « « « « « « j j j kk ˆ j k« « « « « « j « « ˆ « « « « « « ========================= l & = kˆj « « « ˆ « « « « j « « ˆ ˆ « ˆ ˙ j j j möa xa xaêm nhôù chaêng neùt em cöôøi vu vô ñaém say bb « « « « « « « l « « « « « « _ _. ˆ ˆ j « « _ _ ˆ « ˆ j j « « j « « « « « « ˆ « « « « j « « _ _ _ _ ˆ _ _. ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « ========================= l & « « « ˆ « k k j j j « _= « j ˆ « Queân ñi moái tình cho loøng buoâng xuoâi boùng hình Maø b « « « « « ˆ « « « « « « « « k « « « b « « « « « « « « « l « « « « ˆ. j « « j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « «= & j j j k ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « kk « j ˆ « ˆ ˆ « j j « « « ========================= l l k k ˆ ˆ « « höông thôm em sao maõi troùi tim anh laïc loái xöa Nuï hoân bb œ œ œ œ « « « « »»» »»» »»» »» ˆ « ˆ ˆ l « « « « « « . « «=l J J J »K « « « « k « ˆ « « j j « « « « « « « « k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « j j j k k ========================= & ta trao nhau ngaát ngaây Cho loøng anh ñaém saâu töøng giaây Laàn theo « bb œ œ œ œ « « « « »J »J »J »K « « « « l « « « « œ œ . « «=l k « ˆ « « »» »» »» »» ˆ « ˆ ˆ j j « « « ˆ »K »»» « « « k ˆ ˆ ˆ « »» j j j « « k k ˆ ˆ « « ========================= & möa bay bay thieát tha phöông trôøi xa ngöôøi tình söông khoùi Laàn theo bb œ œ œ œ « « « « l « « « « « « . »J J J »K « « « « »» »»» »»» »» ˆ « ˆ ˆ k « ˆ « « j j ========================= l & « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j kk « « « « « « « « « «= k k ˆ ˆ « « maây lang thang ñeán ñaây trong vöïc saâu xoaùy vaây hoàn anh Coøn chi bb œ œ œ œ »J »J »J »J »» »» »» »» «. « ˆ « »J œ»» l =========================” & w ˙ »»» Ó = l ñaâu em ôi kyû nieäm xa xoâi
Đồng bộ tài khoản