Bài hát còn ai với ai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
192
lượt xem
40
download

Bài hát còn ai với ai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn ai với ai - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn ai với ai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn ai vôùi ai. « « % « « « ˆ Trònh coâng Sôn « « 2 Œ ‰ « ˆ « « « « « « « ˆ « « « « « œ. œ œ »»» »»» »»» »œ œ »»»»œ œ »» 4 ˆ « « ˆ « ˆ « ====================== l & “ « l » l »»» »»» »» »»» = Khoâng coù em coøn toâi vôùi ai Khoâng coù em laïnh giaù ñöôøng « « « « « « « « ˆ « ...em ñöôøng xa quaù xa Em ñaõ thoâi cöôøi giöõa chieàu œ. »»» »»» œ »»»œ »»œ œ œ œ »» »»» »» l « ‰ « ˆ « « « « « « l « « « ˆ= « « « « « l »» ========================= l & « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ vui Khoâng coù em ngoài ñöùng nôi naøy Khoâng coù em coøn ai vôùi möa Em ñaõ ñi ñôøi coù ñaâu ngôø Mang traùi tim muøa xuaân heùo œ. »»» »»» »»» »»»» »»»»» œ »»»œ »»»œ œ œ œ œ. »»» œ »»»œ »œ »œ œ »œ »»» » » & l » ========================= l l l »» » »» » = ai Em ñaõ ñi chìm khuaát ñaõ theo Em ñaõ nhö ngoïn gioù quaïnh « « « « khoâ Khoângcoù em buoàn vui vôùi ai Khoâng coù em luïa gaám nhaït « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « œ. »»» « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « l « »»» « « « « œ »»»œ l « « ˆ « l « « « ˆ ˆ « « l ========================= & ˆ. « ˆ « = hiu Khoâng coù em ñöôøng cuõ tieâu ñieàu Em ñaõ xa lìa trong noãi phai Ai ñaõ chia ngöôøi maõi xa ngöôøi ai gieát ñi tình ñang löùa « « « « « « ‰ « ˆ.« « « « « « « « « ‰« « « « ˆ ˆ & ˙ « l ˆ « j ˆ l « « « l « « _ l « ========================= l j « « « ˆ ˆ ˆ _ ˙ « j « j « l « ˆ « «= ˆ « ñau Em ñi bieàn bieät muoân truøng quaù Töøng côn »œ œ »œ »œ ˙ œ ‰ œ œ. œ »J «« ñoâi. »»» »» » » »»» »»» »J »»» »» l »» «. « ˆ «« « «« « ˆ« ˆ l «« & » l ========================= l l l « ˆ. « «= «« «ˆ ˆ« « « % gioù vaø töøng côn gioù Em ñi gioù laïnh beán xa bôø Töøng noãi « « « « « « »» « ‰ « ˆ œ. « « » œ »J »» œ ‰ ˆ « « « « ˆ ˆ « « « l « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˙ « l « ˆ « « «l « ˆ =========================” & l »»» « = nhôù truøng truøng noãi nhôù AØ a ôi... i a. Khoâng coù...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản