Bài hát còn có bao ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
19
download

Bài hát còn có bao ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn có bao ngày - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn có bao ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn coù bao ngaøy . Trònh coâng Sôn ### 6 Œ ‰ « « « œ œ œ « « « « »J »»» »J « . « « « œ œ œ « « « »J »»» »J & 8 j ˆ ˆ l ˆ »» « « « ======================l »» l ˆ « j ˆ ˆ l ˆ »» « « « =»» ### œ . œ œ œ ‰ « « « ‰ « « « « ‰ « « Ñeâm ta naèm boùng toái che ngang Ñeâm ta naèm nghe tieáng traêm »»» »»» J l »»» »»» ˆ ˆ l « « « ˆ j « « « « « l «. «. « « « j ˆ = « ˆ « ========================= l & j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « l « ˆ « ### « œ œ œ «. « « naêm Goïi thì thaàm goïi thì thaàm goïi thì thaàm Ñeâm nghe « ˆ J »»» J l « »»» »»» ˆ « ˆ ˆ l « œ œ œ l œ. j « J »»» »J »»» « « « « ˆ »»» ========================= l & « « »» œ œ= »»» J »»» ### œ ‰ « « « ‰ « « « « ‰ Œ « « 3 œ »»œ »œ trôøi nhö huù nhö than Ta nghe ñôøi nhö coù nhö khoâng Coøn laïi »»» « « ˆ j « ˆ ˆ l « « « «. « « l ˆ « «. « ˆ « « ˆ « «« « « 8 »»» » » « ˆ “{ ˆ ˆ ˆ « j ========================= l & « l »= mình ñôøi boàng beành ñôøi buoàn teânh Coøn ñaây coù bao ### « « « » »» « ≈ « « »œ œ »»»œ œ œ »œ »»œ »œ ..ñaây nhöõng ñeâm « « » » ˆ ˆ l œ. J » » » œ. J œ »œ » »» j. ˆ « « » l »»» ≈ »» »» l » » »» l »»» ≈ »» = ========================= l & ngaøy Coøn ta cöù vui chôi Roài mai seõ ra ñi Duø naøy Coøn em haõy yeâu toâi Ñôøi ñoát neán chia phoâi Duø ### »»œ »œ » « « 2. « U 6 « « « « « « ˆ ˆ «{ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « » »» »œ l « . ≈ « « ” « ‰ l l 8 « . « « l « « « ˆ =l « _ « « « « « « 1. & « j ========================= ˆ « ˆ « ˆ j « « « « j « ˆ « nhôù thöông con ngöôøi Coøn... Trong cuoäc beå daâu OÂi traêm ngaøy phoá ### œ . œ œ « « « « « « « « « « »»» »» l ˆ ˆ l « . _ « l « « ˆ « « l œ . œ œ l nhôù thöông cuõng.. ...hoaøi. »»» »»» »J « . « . « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j « « « ˆ ˆ »»» »J »»= ========================= & ˆ ˆ « « « j ### « « ‰ 3 œ œ »œ œ » œ »J »»» »» »» œ œ œ xaù cuõng troâi theo Trong hoäi traàn gian Bao nhieâu ngaøy yeâu daáu cuõng khoâng «. « 8 »»» »»» »» l »» ========================= l & ˆ ˆ « « ll »» l » œ. l »»» = ### « « « « « « œ »»» œ »J coøn Töøng doøng nöôùc maét seõ nhôù thöông cho ñôøi « « ˆ l œ « « « ˆ ˆ »»» »J œ»» l œ »»»œ »»œ l œ . »»» »»» œ œ œ »»» »»» »»» »» ========================= l & l l = ### œ œ »œ »»» »» » « « « « « « « ˆ « « U Töøng doøng nöôùc maét seõ tieác cho ngaøy vui Ngöôøi ngöôøi yeâu nhau ñaõ . « ˆ œ »»» œ »J « œ l « ‰ » l œ »»» l ˆ « « =========================” & l »» l « ˆ « »J »» ˆ « = maát nhau trong ñôøi Moät ngaøy taêm toái kheùp nghìn sôùm mai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản