Bài hát con đường đến lớp - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
279
lượt xem
55
download

Bài hát con đường đến lớp - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con đường đến lớp - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con đường đến lớp - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Con ñöôøng ñeán lôùp. Leâ quoác Thaéng ## 2 « « 4 « « l _ _ _ « « « « « « « ˆ « « ˆ « « j l « j « ====================== l & ˆ k j « = j. « « ˆ ˆ « « « j ˆ « k ˆ ˆ « « k « j « ˆ « j « « ˆ « j ˆ « Treân con ñöôøng ngaøy ngaøy ñeán lôùp laù rôi nheø ## ‰ « « « « « « « « l « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « l «. « « « « ˆ ˆ =========================l & j « _ « « ˆ k j j ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j « « « nheï beân nhöõng heø phoá Coù ai vôùi caû taám ## « « « « ˆ j « « « « « « « _ l _ « « « ˆ l « ‰ « l « « « « l « « « « « « ˆ « j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j & j. k ˆ j _ ˆ ˆ ˆ « « _ « « « « « j « _ ˆ « « j « « « « j ========================= « ˆ « ˆ j ˆ « loøng ñi treân con ñöôøng coù nhöõng laù rôi Cho em muoân ngaøn yeâu ## « « « « ‰ « « « « « & ˆ « « ˆ « ˆ « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ j j j « l « _ _ « l « ˆ « =========================l « l « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « _ j ˆ « thöông Cho em baøi hoïc queâ höông Thaày mang cho em theâm ## « « ‰ « « « j j ˆ ˆ « « « l « « « « l « j ˆ « « « « « ‰ « « « j « « j ˆ _ ˆ ˆ « ˆ j « =========================l & j « _ ˙ « l _ « « « « ˆ « j j _ ˆ « j ˆ « tieáng haùt tuoåi thô ñeïp nhöõng öôùc voïng Haøng caây xanh ## « « « « ˆ « »J l œ ‰ œ»» »»» œ œ »J »J »» »» l ========================= & ˙ »»» œ œ « « l »J »J « « l »» »» « ˆ ˆ thaém nhìn laù rôi nheï bay Vöông treân toùc ## « « ˆ « ‰ ˆ ˆ l « « « « l « « « « « k k « « « j ˆ « « « « _ ˆ ˆ « ˆ « =========================l & j ‰ « « « « ˆ ˆ « k k « ˆ « « « j j ai vôùi böôùc chaân thaàm laëng beân phoá Khi naéng ## « « ˆ « « l « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « j « « « ‰ « « « « « « œ « « l « « « « »J l œ ‰ « ˆ ˆ ˆ « « « »» k« « « ˆ j k j ˆ =========================l & « ˆ »»» « j ˆ « j ˆ « hoàng trôû laïi beân em Khi naéng vaøng dìu dòu traûi xuoáng Thaày ## »J œ œ « & »»œ »J »J « l « œ œ « j « »K »K « »» »» ˆ « ˆ »» »» ˆ j. « ========================= j « « œ œ œ ˆ » J »J »J l « »» j « »» »» ˙ l »»» =” mang cho em öôùc voïng ñi treân con ñöôøng coù nhöõng laù rôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản