Bài hát con đường đến trường - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
526
lượt xem
107
download

Bài hát con đường đến trường - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con đường đến trường - phạm đăng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con đường đến trường - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Con ñöôøng ñeán tröôøng. Phaïm Ñaêng Khöông C « « « « « « « « « « « « ‰ « _ l _ _ « _= & Ó Œ _ “ { _ « « « l _ _ _. ====================== l « _ ˆ ˆ ˆ « _ _ ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « _ ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « j « « « « « ˆ _ « « ˆ ˆ « « « ˆ j Moät chieàu ñi treân con ñöôøng naøy Hoa ñieäp vaøng traûi döôùi chaân toâi Moät laàn ñi qua con ñöôøng naøy Bao kyû nieäm chôït soáng trong toâi « « « Œ « l « « « « l « « «. ‰ _ _ l _ « « _ _ l 1. « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ========================= & _ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˙ « ˆ ˆ « « « ˆ « jj « « ˆ « « ˆ Ngaäp ngöøng trong toâi nhö thaàm hoûi Ñöôøng veà tröôøng oâi sao laï Veà laïi trong saân ngoâi... « { « « « ‰ « « l « « « « « « l_ l _ Ó & w l « Œ _ ” ˆ « «. 2. « « « « ˆ _ ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ w « _« « _ « « _ _ _ _ = ˆ « « « ˆ « ˆ « =========================l ˙ « « « ˆ « « j j « ˆ « « « « « ˙ « quaù Moät......tröôøng naøy coøn ñaâu ñaây noãi nhôù voâ bôø w œ œ « œ œ ˙ Œ « ˆ ˆ « œ « « « « »»» »»» « »» »» »» ˆ » » l» « « « l « « »»» « l « « « =l ˆ « « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˙. « ˆ « « ========================= & “{ l « Nhôù nhôù nhöõng ngaøy nôi ñaây cuøng baïn beø soáng döôùi maùi tröôøng naøy Nhôù nhôù moãi muøa thi qua laø moät laàn ghi daáu trong cuoäc ñôi « « « « « « « « « « « « #ˆ « « w « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « l« « « « l « « « « « l = l ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ 1. & w « « ˆ j j ========================= ˆ « { ” Nhôù tieáng noùi Thaày Coâ chaép caùnh ta bay bay vaøo cuoäc soáng Nhôù gheá ñaù haøng caây... % « « « « Œ « « Ó 2. & « _ _ _ l « « « _ _ l_ ˙ « « « « « « « « « =========================l « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j « « « ˆ « « _ ˆ ˆ w « « l_ _” _ « _ _ _ « « ˆ ˙ « « w l_ = « « _ ˙ « « ...laøm baïn cuøng toâi moãi laàn ñeán tröôøng Moät... « œ œ ˙ Œ « « « « « « « « U ...tröôøng œ œ « »» »» »» »»» »»» ˆ « » » l » « ˆ l « « « « « ˆ lw ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « « ========================= & “{ ˆ ˆ ={ ” Nhôù maõi ngaøy chia tay Nuïcöôøi coøn xao xuyeán loøng ai. Nhôù maõi ngaøy chia tay Cuøng n baï beø ñeán nhöõng mieàn xa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản