Bài hát con đường xưa em đi - Châu Kỳ & Hồ Đình Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
411
lượt xem
177
download

Bài hát con đường xưa em đi - Châu Kỳ & Hồ Đình Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con đường xưa em đi - châu kỳ & hồ đình phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con đường xưa em đi - Châu Kỳ & Hồ Đình Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Con ñöôøng xöa em ñi. « £« « £« « Chaâu Kyø & Hoà Ñình Phöông « « « C « « « « ˆ «. « « œ « « « « « l « « « »»» « l « « « « « « «=l « & « _ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j « ====================== ˆ «. « « _ « « « j « ˆ ˆ«« « « ˆ ««ˆ ˆ « ˆ« ˆ £ « £« « « Con ñöôøng xöa em ñi vaøng leân maùi toùc theà ngoõ hoàn daâng taùi « « « « « « «« « « œ « « « « « « « « « »» & w l « « _ _ « « l «. ˆ ˆ _ « « ˆ ˆ =========================l « « « « « « « « « _ ˆ l ˆ. « « ˆ ˆ » ˆ ˆ « « « «ˆ « « « « ˆ j j j « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « £ «Vu qui khaùch qua ñöôøng laéng nghe chuyeän tình£ ta ñaõ « #ˆ « « « . « « œ « « « « « « « « teâ Anh laøm thô w œ œ « « « « « « « »» « « « « « « « » »»» « ˆ « ˆ « « ˆ « « & l »» =========================l jj ˆ « ˆ«« « « ˆ « « « ˆ l ˆ « ˆ » « l ˆ. « « _ ˆ « « j ˆˆ « ˆ « £ £ ghi Nhöng muøa traêng Vu qui vì möa gioù khoâng veà chieán tröôøng anh böôùc « « « « « « « « « « « « . « « « #ˆ œ « & w « « _ _ « « l «. l ˆ ˆ _ « ˆ « « ========================= « « « « « « « « ˆ ˆ « « _ « l « « « « « »»» l ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆˆ « « j « j j « ˆ « « « «« ˆ « « ˆ ˆ « « œ œ « . « « £« œ ñi Coù naøng hoen ñoâi mi ngoùng theo ñöôøng vaéng hoe hoûi coøn ai coá « Œ Œ « « « « « « œ œ ˙ « »»» »» « »»» »»» « « « « »»» w ˆ « ˆ ll ˙ « « =========================l & l ˆ « » l »»» ˆ « l ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j £ £ £ £ tri Em ôi nhìn gioù leân khôi loøng coù troâng vôøi moät ngöôøi xa cuoái « Œ « « « « « « « « « ˆ ˆ l ˙ « « « « « « l «. « « « « l « Œ « l « « « « ˆ « & « « « l « ========================= ˙ ˆ ˙ « « « ˆ « « « « _ _ _ ˆ ˆ _ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « _ j j ˆ ˆ « « j « ˙ « « « £« œ « trôøi Nôi ñaây phieân gaùc canh daøi e aáp ñoâi lôøi mình coøn nhôù thöông hoaøi Em « « « œ œ ˙ « »»» »»» »»» « œ œ « « »»» »»» Œ « & ˙ « ˆ « =========================l l ˆ « ˆ « ˆ ˆ « » l « . « « ˆ »» l « « « « j ˙ « « ˆ « £ £ £ « £« ng £ ôi maøu aùo phong söông mình öôùc huy hoaøng ñöôïc baøn tay chính naøng Daâ « « « « « « « « ˆ ˆ l « « « « l« « « « « « #ˆ œ œ « #ˆ « « « ˆ ˆ _. _ « ˆ « l » » ˆ « « ˆ « « »» »» « « « « « ˆ « & « « ˆ « « ˙ =========================l l ˙ « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « j ˆ « « j j « « £« « £ hoa daâng heát aân tình tình ñeán bao giôø hoûi ñöôøng xöa maø nhôù Con ñöôøng xöa em «. « « œ « « « « « »»» « « & ˆ ˆ ˆ jj « « « « « « « « « l w l « « « « « « l « « ˆ l ˆ. « « _ « « « « « « ˆ « ˆ ========================= j « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « _ _ ˆ ˆ « « « « « = ˆ ˆ _ ˆ « « ˆ « « « ˆ « « £ ñi thôøi gian coù queân gì ñaù moøn kia vaãn ghi Ghi moät ñeâm traêng « « « « «. « « « « œ « Œ Ó « «. & « ˆ « « l « « « _ ˆ « « ˆ j ˆ ˆ ˆ « « « « « »»» l « « ˆ ˆ « ˆ « « ========================= j j « « ˆ w lˆ « =” thanh quaùn beân ñöôøng vaéng tanh chæ coøn em vôùi anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản