Bài hát con sáo sang sông - Trần Hải (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
146
lượt xem
14
download

Bài hát con sáo sang sông - Trần Hải (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con sáo sang sông - trần hải (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con sáo sang sông - Trần Hải (lời bài hát có nốt)

  1. Con saùo sang soâng. « « « « « « « « « « « 4 « « « «« Traàn Haûi j j « «« « « j ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « « « « 4 ˆ « « “ { « « « « « « « « « l « « Œ « « « =l « ˆ ˆ ˆˆ « « « j « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j ˆ j ˆ ˆ ====================== & jjj« « « « ˆ « « j j Em höùa vôùi anh muøa sau muøa sau seõ ñôïi ñeán baây « « « « « «£ « Caâu haùt löùa ñoâi traàu cau ngaøy sau thaém ñöôïm moái tô « « « « « « » « « j « « ˆ « « « « « « « & _ « ˆ _ _ _ l « « « « _ _ « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ˙ « « ˆ « « ˆ l œ « « « « « «= ========================« l « j »» ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « j j j ˆ j ˆ ˆ j ˆ ˆ « « giôø maáy muøa xuaân qua ngöôøi rôøi xa xa doøng soâng tuoåi hoàng chuùng mình neân duyeân thuyeàn ra khôi soâng daøi con beán « « « « 1. « « « « « « « « « #ˆ « « « « j j #ˆ « ˆ l _ ˆ ˆ ˆ « l « w « ˆ « « « « « « « « «« « ‰ « « « «« ” ˆ ˆ « « « jj j l « ˆ ˆ ˆ { ˆ « ˆ « « « j « & « ========================= ˙ « j ˆ « « ˆ j « nhoû xa caâu hoø khuùc haùt daân ca Caâu haùt xöa... ñôïi theo maây... « « « « Œ « « « « « « œ « « l « ˆ ˆ »J ˆ « j & _ ˆ « « j j j « « « »» « ˆ j w « l ˆ « « « ll ˆ ˆ « « w 2. =========================l ˆ « ...trôøi con saùo sang soâng Hoø hoø ô... œ « « « « « »J « « « »» ˆ ˆ ˆ « « l w « « « j « ‰ œ œ œ œ « « « « « « ˆ »J »»» »»» »» » « « « j « ˆ ˆ « l « =========================l & j l »» « ˆ ˆ « ˆ jj jj ˆ « « ˆ « « « ô hoø hoø ô... tieáng haùt naêm xöa giôø ñaây loãi « « « »J « « l « #ˆ « « « « « l « Œ « « l « œ « « j « « « « #ˆ »» ˆ ˆ _ « « « « « « « j j j j j j j « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « « « ˆ ========================= & ˙ « « « ˆ ˆ « « ˆ « nhòp phím tô chuøng anh haùt ai nghe... Vì w œ ‰ ‰ œ œ œ »J »» »J »J»» »»» »» œ »»» œ »»» ‰ œ œ œ « œ »J »»» »J»» « »J»» »» ˆ « =========================l & l l ñaâu... con saùo sang soâng con saùo soå « ‰ œ œœ œ œ « ˆ « »J »J»» »»» »J»» »»» »» « « ‰ œ œ œ « « »J »»J» »»» « « l »» ˆ ˆ « « w ========================= & l w l ˆ « j ” loàng... con saùo soå loàng... con saùo bay xa.
Đồng bộ tài khoản