Bài hát cúi đầu cầu nguyện - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
11
download

Bài hát cúi đầu cầu nguyện - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cúi đầu cầu nguyện - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cúi đầu cầu nguyện - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Cuùi ñaàu nguyeän caàu. Vuõ Thaønh An 3 b4 Ó ‰ « « « « « « & « l « _. _ l _ j ˆ « ˆ « « « « « ====================== l « _ « « j « _ b_ « ˆ « ˆ « ˙ « ˆ « l « #_. ˆ « « ˆ« « _= « « j _ ˆ « Xin cuoái ñaàu nguyeän caàu cho moái tình daøi b « « « «. « « « « « « « « ˙ « « ˆ « ˆ ˆ « « « l « j ˙ ˆ « « « « ˆ « l « «. ˆ ˆ « « =========================l & l « j ˆ « laâu Haïnh phuùc giöõa voøng tay xin chôù nôõ vuït b « « « « « « & « ˙ « « ˆ « « « l ˆ _. b_ _ « « _ ˆ « « j « _ ˆ « « l _ « « l « #_. =========================l ˆ « ˆ ˆ « «« « « « _ « j _ ˆ « « ˙ « « bay Ñaâu bieát doøng boït beøo ñaâu bieát ñôøi beå b « « « « « «. « « « « « & « ˙ « « ˆ « l ˆ ˆ « « « l « ˆ j « ˙ « « ˆ « l « #_. ˆ ˆ « « =========================l « « « _ « j _ ˆ « daâu Chæ bieát coù ngöôøi ñaây chæ thaáy ngöôøi coøn « « « « « l «. « « « l b « « « « l ˆ. œ « « l « « « ˆ ˆ « « »J « « « »» « « ˙ ˆ « « ========================= & « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « j ˆ « « « ˆ ˙ « ˆ _ ˆ « ñaây Tay trong tay thaùng ngaøy röïc rôõ EÂm eâm ru tieáng vui khoâng b « « « l «. « « « l « « « « _ « ˆ _ ˆ « « « « « « j ˆ « _ _ ˙ « « « l «. « « « l « « ˆ _ « « « ========================= & _ ˆ « « « « j ˆ « #_ _ « « _ ˙ « « ˆ « « « ˆ ˆ « _ ˆ « ˆ « « ˆ ngôø Mô moäng mô noãi nieàm tuoåi thô Say cuoàng say uoáng gioït noàng b « ‰ « « « « « « ˙ « ˆ « « « « l ˆ _. j « _ « ˆ « _ _ « j « b_ ˆ « « « l _ « « =========================l & « ˆ « l « #_. ˆ ˆ « «« « « « _ « j _ ˆ « ˙ « cay EÂm aám giôø töøng giôø ñaém ñuoái moät trôøi « « « « b « & «˙ « « l « «. « l « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˙ ˆ « j « « l « #_. _ l « ˆ « « « ˆ ˆ « « ========================= « « « ˙ « Œ ” « _« j ˆ « thô Thaû heát nhöõng traû vay quay goùt veà trôøi maây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản