Bài hát cuối xuống thật gần - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
27
download

Bài hát cuối xuống thật gần - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cuối xuống thật gần - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cuối xuống thật gần - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Cuùi xuoáng thaät gaàn. Trònh coâng Sôn 3 4 Ó ‰ ≈ œ œ. »K »»» »» l l œ œ œ »J »»» » »» » » l « . « ˆ « œ »»»»œ œ =l »J »» »»» œ »» ====================== & £ ‰ « « « ˆ « ˆ œ œ Cuùi xuoáng cho maùu ngöôïc doøng cho nöôùc soâng caïn « « « « « « « »»» »» ‰ œ »J & « ˙ « ˆ « l « « « « « ˆ ˆ « « « ========================= l « ˆ ˙ l »»» »» = « ‰ « « nguoàn cho caây khoâ treân caønh truùt laù bô vô Cuùi œ. »»» œ œ »œ »J »»» »» » » l ˆ . « œ »»»»œ »»»œ »»œ l ˙ »J « « « « ˆ « « ˆ « ========================= l & »» « = £ « « « « »œ »œ « xuoáng cho boùng ñoå daøi cho xoùt xa maët trôøi cho da « ˆ « « »» » « « « « ˆ « « ˆ « ˙ ‰ œ »J »» œ. »»» »J » »»» œ œ œ »» ========================= l & « ˆ l « l » » = thôm treân ngöôøi nay cuõng phoâi pha Cuùi xuoáng nghe ñôøi nhaáp œ. »»» »J »»» œ œ »»œ »» « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « l « ˆ « « « « « ‰ « « j ˆ = « & l « ˆ ========================= l « ˙ « « « « »»»œ œ œ « ˆ »»» »» « « nhoâ nghe tim raïng vôõ nghe trong tuoåi nhoû khoùc oaø Cuùi œ. »»» « « l «. « « « j « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « »J »»» œ œ »»œ »» ========================= & l œ » »» « «=l ˆ « « ‰ « « « « « « ˆ « « xuoáng beân bôø xoùt xa treân côn löûa ñoû treân khuoân maët ñaõ im « ˆ ˆ l œ. « « »»» « « & ˙ « j l œ. « ˆ « »»» « « « « ========================= l ˆ j « « « «= ˆ ˆ « « j »»»œ »»œ « ˆ « « « « « lìm Cuùi xuoáng nhìn saâu trong maét vaø nghe möa ˆ « ˆ « « « « ˙ »J ‰ œ»» œ. »»» œ œ œ »J »»» » »» « « ========================= l & l l » » = ‰ « « « « « ˆ œ œ baõo tan ñi trong ñaïi döông Cuùi xuoáng cuùi xuoáng thaät «. « ˆ « œ œ »»»œ »œ l « »J »»»» »» ========================= l & « ˙ « « « « « « « »»» »» « « l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « » ˆ « = £ buoàn cho nöôùc soâng cuoàn cuoän hai möôi naêm no troøn tuoåi bieát ñau »˙ ‰ œ »J »» œ. »»» œ œ »œ »J »»» »» » » l « . « ˆ œ »»»»œ »»»œ »»œ »J »» ========================= l & l « »» = £ ‰ « « ˆ ˆ « « »œ »»œ « « « « « « »» « thöông Cuùi xuoáng cho taét nuï cöôøi cho chuùt da thò « « « « l « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « & ˙ « =========================” « ˆ l ˙. « = ngöôøi trong tan hoang vaãn coøn boùng maùt che ngang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản