Bài hát dạ khúc - Nguyễn Mỹ Ca (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
344
lượt xem
60
download

Bài hát dạ khúc - Nguyễn Mỹ Ca (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dạ khúc - nguyễn mỹ ca (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dạ khúc - Nguyễn Mỹ Ca (lời bài hát có nốt)

  1. Daï khuùc. Nguyeãn Myõ Ca 3 »» »J « « « « « «. 4 ˙ œ « l l ˙. l œ & » j »»» »» ˆ « »»» « « « « l « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ====================== l « l _ « ˙ « = « ˆ « « « « « œ œ « Gioù gaây höông nhôù naâng tieáng ñaøn xa xöa Saàu vöông «. « « « « l »»» »»» « l « . ˆ ˆ « « ˆ « =========================l & ˙ « l ˆ « « ˙ « l ˙ »»» »»» l ˙ œ »»» œ »»» vaán gaây tô khoùc treân daây tô Trong saàu nhôù boùng « œ « « ˙ » l « « l «. « »» « « « l « « l « « « «« « & ˙ « ˆ « « ˙ « l « « « « ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « =========================l ˙ « « « « l _. ˆ «« « « ˆ« ˙ ˆ « « « œ œ »J »J ai thoaùng veà coâ phoøng Naøo ñaâu thaáy tình xöa mô maøng « J œ »J » »»» »J »» « . l l « « « œ »» œ l ˙ « l « . « ˆ ˆ j »» ˆ « « ˙ « « « « »» »» l « ˆ ˆ ˆ « j « ˙ « _ « « ========================= & _ « j ˆ « j « l « « ˆ « « « j j j Ñaøn ai leân cung oaùn tang tình gieo hôøn Ñaøn ai ngaân theo gioù xeá ˙ »»» œ « « & »»» « l Œ l «. ˙ « « « « « l œ _ « « « l « ˆ _ « ˆ j « ========================= « ˆ j ˆ « « « j j »»» « « « ˆ ˆ « j j « ˆ ˆ « « j « j « « « « « xang gieo buoàn Boàn choàn trong ñeâm toái Laàn doø chôn theo ˙ »»» ˆ « « l ˙ l ˙ ll « « « « «. «. « « « ˙. « « l »»» « « l «. « bˆ « ˆ « « « ˙ « j j ˆ ˆ « « =========================l & ˆ l ˙ « « « « ˙ « loái maáp moâ OÂi cung ñaøn reùo vang ñeâm tröôøng « « « ˙. « « l »»» « « «. « « « «. « #ˆ « l « ˙ « « « « « « « & ˙ « j j ˆ ˆ « « « « l « l ˙ ˆ ˙ « « « l ˆ « ˆ =========================l« « « « l ˆ #ˆ ˆ « « « « « b˙ . Daây tô gaøo gioù ñeâ meâ loøng Leä traøn vì ñaâu? Bao tình teâ « « »»» J » œ »J ˙. »»» ˙ ˆ l « « l « « »»»˙ œ ˙ . « #ˆ l ˙ « « « ========================= & l »»» »»» l « « « œ »»» œ l « « »J ll _ ˆ ˆ »» j « » ˆ j « « j « J »J œ œ « « « « »»» taùi Nöông ñaøn gioù bay tìm aùnh traêng sao Ñaøn ai leân cung oaùn tang ˙ »»» « «« « « « « «. »» ˙ » œ »œ »œ « »»» »» »» « & ˆ ««l ˙ « ˆ« « ˆ « « « l « ˆ ˆ j j « j ˆ « =========================l ˆ « j « l »» l ˙. « tình gieo hôøn Ñaøn ai ngaân theo gioù xeá xang gieo buoàn Œ « « « « l œ « « « « l ˙ « « « « j j ˆ ˆ « « »»» j j »»» « « « « ˆ ˆ « « ========================= & œ »»» ˙. » l »» ˙. » l »» ” _ ˆ « j ˆ « j _ ˆ « j ˆ « j Boàn choàn trong ñeâm toái Laàn moø chôn theo loái maáp moâ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản