Bài hát dã tràng 4 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
25
download

Bài hát dã tràng 4 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dã tràng 4 - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dã tràng 4 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Daõ traøng 2 Tuoåi 20 vaøo ñôøi. Trònh coâng Sôn c œ œ »J œ l l œ . »J »J »»œ »J »» »» »» »»» œ œ œ œ « « »J »J »J »J « « »» »» »» »» ˆ l ˙ ====================== l & j « « « « « « « « « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ «= Khi toâi nghe ñôøi goïi chaân böôùc voâ khoâng ngaäp ngöøng khi toâi nghe ñeâm « œ œ œ œ »J »J »J »J œ œ œ œ « »J »J »J »J « « « « « « « ˙ « ˆ »»» « j « « ˆ « l j »» »» »» »» œ. »»» »» »» »» »» ˆ j « & ˙ « ˆ ˆ j j =========================l « « l daøi loøng hoaøi mong aùnh saùng khi hai möôi tuoåi roài coù nhöõng ñeâm chong ñeøn « « « « ˙ « « « « »» ˆ l » j « « « « « ˙ Œ œ œ œœ œ œœ « ˆ »»» « j « « ˆ « l j »»» »» »» »J» » »» »J & ˙ « « « « =========================l ˆ ˆ ˆ j j j « « « ˆ ˆ j j « « l » » » »» » »» ngoài chôït nhìn saâu ñeâm toái chôït hoàn nghe tieáng noùi daõ traøng daõ traøng daõ « « œ « œ œ « « »J « »» j ˆ »» ˆ »»» œ œ œ œ œ œ #ˆ « « « « »»» »»» »J»» »» »»» »J»» « « « « « & j ˆ « « j « » l ========================= » j j j j l « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ” traøng xe caùt bieån ñoâng daõ traøng daõ traøng daõ traøng xe caùt hoaøi coâng. Nieàm ñau khoaûng khoâng. « « œ »»» œ œ « « « « »» »» j j j j l « »J »J « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ « Œ « « ˆ = « ======================= l & ˆ « ll Töø ñoù tuoåi hai möôi khoâng coøn bieát vui Töø œ œ œ œ œ #œ œ »»» »J »J »J »J »J »J »» »» »» »» »» »» œ. œ œ « « « « « « « « « » »J »J « « »» ˆ ˆ « l « . « « « « « j j j « j « « j « j j ˆ j « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ & l »» »» =========================l « « ñoù ñeâm suy tö cho ñôøi laéng saâu nhöõng ñeâm khuya veà raõ rôøi baøn tay hoang vu goïi « « œ. »»» « « « œ « ˆ »J « « ˆ « »» l œ . j »»» « « « œ w « ˆ »J l j « « ˆ « »» _ ˆ j « « j « ˆ « j _ ˆ j « « j « ˆ « j =========================l l & maõi goïi vaøo nieàm khoâng buoát ñau goïi vaøo ngaøy sau nhôù nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản