Bài hát đàlạt hoàng hôn - Minh Kỳ & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
637
lượt xem
185
download

Bài hát đàlạt hoàng hôn - Minh Kỳ & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đàlạt hoàng hôn - minh kỳ & dạ cầm (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đàlạt hoàng hôn - Minh Kỳ & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaø Laït hoaøng hoân. Minh Kyø & Daï Caàm # c œ »œ . »œ . « « »»» »» »œ »»» « « « «« « «. « « « « « «. ˆ « « «. « « « « « « « « w l « « « ˆ « « « =l » ˆ ˆ. ˆ « ====================== & k « ll ˆ « ˆ. « ˆ ˆ ˆ ˆ « Laéng nghe chieàu xuoáng thaønh phoá moäng mô Maøu lam tím Ñaø Laït söông phuû # « ‰ »œ. œ œ. œ œ . »» »»» »»» »»» »»» œ œ œ « ˆ »J »J »» »» »» » « « « « « « ˆ= « =========================l & w l ˆ « e l # « « « « « « £« « « «. « «. « « « môø Töøng ñoâi ñi trong phoá vaéng böôùc chaân eâm giöõa « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ. = j « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « « l « ˆ ˆ « =========================l & « ˆ ˆ _ l w « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « ˆ khoâng gian hoaøng hoân khua maøn ñeâm Ñöùng treân trieàn doác nhìn xuoáng ñoài # «. « « « « « «. ˆ « « « « «. ˆ « « & w « ˆ « « « « « « lw l ˆ « «ˆ. ˆ ˆ « « « ˆ l « =========================l « ˆ « ‰ « »»»œ. »»»œ »œ. #œ « j ˆ « »» =»»» £ thoâng Haøng caây thaãm maøu ñeøn leân phoá phöôøng Giôø ñaây hôi söông giaù # œ. œ œ œ « « « « »»» »J J »» « « « « « Œ « «« »» »»» » « « l ˆ ˆ ˆˆ « « « j ========================= & « « « w « «« « « «ˆ ˆ ˆ l « «« « « ˆ ˆ « « l « ˆ « « « =l ˆ «« « ˆ« «ˆ £ buoát bieát ai thöông böôùc coâ lieâu moät ngöôøi ñi trong söông rôi Ñaø Laït # œ.»»» »»» »» » » » œ œœ œ œ »œ « « « =========================l & » »» »» »» l œ . »»» »»» œ »» « « « ˆ ˆ ˆ l ˙. « « « »»» œ »»» = £ £ ôi Coù nghe chaêng Cam Ly khoùc tình ñaàu dang dôû Ñeâm # œ. « « »»» œ œ œ « »J »»» »»» « l « . »» ˆ « œ « « « »» « « j ˆ » ˆ ˆ l «. « « « « « « . « »»»œ . =l « « « ˆ œ »» ========================= & £ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « j «. « « xuoáng than thôû bao cung hôøn theâm saét se taâm hoàn ngöôøi ñi trong boùng coâ # « « « « « «. « « « « « « ˆ « « « ˆ. « « « w ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « =========================l & l « ˆ ll w « « = ñôn Khaùch du tìm ñeán thaønh phoá ngaøn thô # « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ. « « « «. ˆ «. ˆ l w « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ. ˆ ========================= l & l « « ‰ « »œ. »»»œ »»»œ. #œ « »» = »»» ˆ « j ˆ « Nhaët hoa thaáy loøng buoàn khoâng beán bôø Gaàn nhau xa nhau maáy # œ. »»» »J »J » »» »» » « « « « œ œ »œ « ˆ « « « « « . « « ˆ ˆ «« « ˆ « l « « ˆ« ˆ « « lw «‰Œ Ó « j ========================= & «« « ˆ «« ˆ« ««ˆ l« j ˆ « =” noãi Hôõi queâ höông xöù söông rôi Ñaø Laït ôi Ñaø Laït ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản