Bài hát để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
644
lượt xem
205
download

Bài hát để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát để gió cuốn đi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeå gioù cuoán ñi. Trònh coâng Sôn bb 4 œ . « « l ˙ 3 »» « « j j »»» » ˆ ˆ « « « l œ « « l « ‰ « l « « Œ= « ˆ »»» « « & « ====================== l ˆ ˆ _ « « « _ ˆ « « « « _ _ _ ˙ « _ « ˆ « j « ˆ « Soáng trong ñôøi soáng Caàn coù moät taám loøng Ñeå laøm gì Haõy nghieâng ñôøi xuoáng Nhìn suoát moät moái tình Chæ laëng nhìn bb « « ˙ « « l «. ˆ « « ˙ « ‰ « ˙ ‰ œ ˙ ‰ œ ˙ .. « »»» « l ˙ » »œ »˙ »J »»» »» l »œ »˙ »J »» »» l » « « l ˙ « ˆ j « ========================= l & = em bieát khoâng Ñeå gioù (...) cuoán (...) ñi khoâng noùi naêng Ñeå buoát (...) traùi (...) tim ˙ »œ ˙ b b ˙ ‰ « l »˙ ‰ œ l »˙ ‰ œ l ˙ .. »˙ »»» « »»» j ˆ « »J »»» »» ========================= l & »œ »˙ »J »» »» » l ˙. »»» l ˙ »»» œ »»» = Ñeå gioù (...) cuoán (...) ñi Gioù cuoán « « Ñeå buoát (...) traùi (...) tim Trong traùi bb œ . œ « ˆ l « »»» »J ˆ « « »» « « ˙ « « « l «. « « ˙ « ========================= & « l _ « l « . « « =l « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « jˆ « « « ˆ « « ˙ « ˆ « ñi cho maây qua doøng soâng Ngaøy vöøa qua hay ñeâm œ. œ « ˆ «« tim con chim ñau naèm yeân Nguû daøi laâu mang theo & bb ˙ »»» « « « «. ˆ l ˙ « « ˙ »»» œ »»» ========================= l l l »»» »J « « l « »» ˆ « ˙ « « « « = « ˆ « xuoáng meânh moâng OÂI traùi tim ñang bay theo thôøi veát thöông saâu Moät sôùm mai chim bay ñi trieàn bb « . « œ œ. œ œ œ « »»» »J »» »» « »»» » œ »œ & « ˙ « « ˙ « »»» »» » » l ˙ ========================= l l l « » l ˙. »»» = gian Laøm chieác boùng ñi rao lôøi doái gian mieân Vaø tieáng hoùt tan trong trôøi gioù leân bb œ . « « l ˙ »»» « « jj ˆ ˆ « « »»» « « l œ « « l « ˆ « »»» « « ========================= l & ˆ « ‰ « « « Œ ˆ « « _ « l _ _ = _ « « _ « ˆ ˙ « _ ˆ « « j « ˆ « Nhöõng khi chieàu tôùi Caàn coù moät tieáng cuôøi Ñeå ngaäm nguøi Haõy yeâu ngaøy tôùi Duø quaù meät kieáp ngöôøi Coøn cuoäc ñôøi bb « « ˙ « « l «. ˆ « « ˙ « « ‰ « ˙ »»» « l ˙ » ‰ œ ˙ »œ »˙ »J »»» »» l ‰ œ »œ »J »» = « « l ˙ « j ˆ « ========================= l & theo laù bay Roài nöôùc (...) cuoán (...) ta cöù vui Duø vaéng (...) boùng (...) b b ˙ .. »˙ ˙ ‰ « ˙ ‰ œ ˙ ‰ œ ˙ .. »˙ »»» « l ˙ »œ »˙ »J »»» »œ »˙ »J »» ˙ .. »» & »»» l »»» ˆ j « » =========================” »» l »» l » l »˙» = troâi Roài nöôùc (...) cuoán (...) troâi. ai Duø vaéng (...) boùng (...) ai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản