Bài hát đêm bây giờ đêm mai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
124
lượt xem
37
download

Bài hát đêm bây giờ đêm mai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm bây giờ đêm mai - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm bây giờ đêm mai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm baây giôø ñeâm mai. Trònh Coâng Sôn #3 « « « « œ ˙. & 4 « « ˙ ˆ « « « l _ « l « ˆ ˙ « »»» l »»» ====================== l = « ˙ « « OÂi ñeâm daøi vaø côn baõo rôùt # « « « « « « « « « & ˙ « « « l ˙ ˆ ˆ « « j »»» ˆ l « « ˙ « « ˆ « l «. =========================l˙ « = Treân giaûi ñaát queâ höông khoâ caèn # & «« « « « « « l _ « l « « ˆ « « ˙ « œ »»» =========================l ˙ ˆ ˙. l »»» = « ˙ « OÂi bom ñaïn caøy treân nhöõng xaùc # « « « « « « « « « ˙ « « « l ˙ ˆ « ˆ j « »»» ˆ l « « ˙ « « l =========================l & ˆ « «. ˙ « = Treân ñoàng luùa hoâm nay boû hoang # « « « « œ ˙. »»» « « « ˆ « « l _ « ˙ « « l « ˆ « ˙ « l »»» =========================l & ˙ = OÂi da vaøng Vieät Nam vôõ naùt # « « « « « « « « «. & ˙ « « « l ˙ ˆ ˆ « « j »»» ˆ « l « ˙ « « l ˆ « =========================l« ˙ « = Xöông thòt ñoù thieâng lieâng voâ cuøng # #### « « & «« Œ « « ˙ ˆ « « « « « ˆ l « « =========================l ˙ « ll ˙ « l « « ˙ « « « = ˆ « Ñeâm baây giôø ñeâm quaù hö
  2. #### « « «. ˙ « « l « « « « ˆ « « « l _ « ˆ « l« ˙ « « = « =========================l & ˙ ˆ « « ˙ « voâ OÂi con ngöôøi mang traùi tim #### «. « « « « & « ˙ « « l ˙ « « l « ˆ « « ˙ « « ˆ « ˙ »»» ========================= l l « ˆ = « khoâ Ñeâm baây giôø thaép saùng aâu #### « «. « « « & ˙ « l « ˙ « « l « ˆ « « ˙ « « ˆ « « l « ˙ « « « = ˆ « ========================= l lo Hai möôi naêm buoàn vui höõng #### «. « Œ ˙ »»» œ »»» ˙. « « ========================= l & ˙ »»» « l ˙ « “{ l = hôø Ñeâm thoâi daøi Ñeâm vui möøng #### ˙ œ «. « « »»» »»» ˙ œ = & l « ˙ « « ˙ l « « ˆ « =========================ll »»» »»» cho mai naøy Ngöôøi Vieät haùi luùa ñeâm töng böøng Ngöôøi Vieät haùt cuoái #### « « «. « ˙ « ˆ l ˙. « « »»» ˙ »»» œ »»» =========================l & l l « ˙ « = ngoaøi ñoàng chín Ñeâm no laønh laøng ñaàu phoá Ñeâm xa laï #### « « « « « « « ˙ » œ ˙ « ˆ « «. ˙ « « l ˙ « « ˆ « l »» =========================l & l »»» = ñeâm thanh bình Ngöôøi Vieät thaáy töông ñeâm choùi loaø Ngöôøi Vieät soáng nhö #### ˙ œ «. « »»» »»» « Œ l « Fine ========================= & l ˙ « ˙ « ={ ” lai raát gaàn chöa bao giôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản