Bài hát đêm lang thang - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
342
lượt xem
97
download

Bài hát đêm lang thang - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm lang thang - vinh sử (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm lang thang - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm lang thang. « «£ « b b c Ó Œ ‰ »œ œ »»»œ »» »»» « ˆ « « « « « « ‰ »»»œ œ Vinh Söû ˆ « ˆ « »»» ====================== l & £ l ˆ « = £ £ £ « «£ « « ‰ «£ « « « « « « ‰ «£ « « « ˆ « « Böôùc lang thang qua töøng væa heø Bieát ñeâm b œ « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ «. ‰ ...thang nhö keû ñieân khuøng Bieát ñi » ˆ « « « « ˆ « « « « « « « l « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « & b »» « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ =========================l ˆ « « « ˆ « « « « _ l « « ˆ « « £ £ « «£ « « « « « nay ñi veà nôi ñaâu Ngöôøi yeâu ôi em ñaõ sang ngang Tình yeâu ôi xin vaán khaên tang b « « « « « « « « œ œ œ « « ˆ »»» »» »»» « ˆ « « ‰ »»»œ »»œ ñaâu ñeâm daøi bô vô Laøm sao queân khu phoá coâng vieân Ngoài beân nhau nghe laù me rôi « ˆ « « « « «. ˆ « ˆ ˆ ˆ « «. ‰ » « « &b « « « « « ˆ =========================l « ˆ « j ˆ l ˙ « « £ ll « « « « ˆ « ˆ « » £ con tim £ £« £ « « « « « « n queân £em queân ñôøi «queâ£n ngöôøi Môùi lang Anh maát em dôøi nhö caùnh dieàu baêng xa Vaãn lang thang nhö ngöôøi khoâng nhaø Ñaõ xa « « bb œ « ˆ ˆ « ‰ « « « ˆ ˆ « « ‰ « « « « « ˆ « . ‰ »»» « « « « «« ˆ « « « ˆ Nay caùch ngaên roài anh buoát laïnh Muoá ˆ «« «ˆ « « «« «ˆ l « « « « « « « ˆ « « « «« « « « « l ˆ «ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « =========================l & ˆ « « _ « ˆ £ fi £ « «£ « « « « « em nghe buoàn nghóa trang Ngöôøi yeâu ôi em chaéc ñang vui Naøo em hay anh raát ñôn coâi b « ˆ « « « « œ œ « «£ « œ ˆ ˆ « »J »»» « « « »» « « « thang nhö keû tha höông Trôøi cho anh con soá khoâng may Ñeå yeâu em mang laáy chua cay b « « ˆ « « « «. « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « «. « ll « j ˙ ˆ ‰ »» ˆ ˆ ˆ « « « « « « » « « « « « ˆ « « « « =========================l & l _ ˆ « « «£ « « Gom goùp kyû nieäm giaây phuùt tình chia phoâi Em ôi Thaø eaèng ngaøy xöa em ñöøng b £ £ « £ £ Anh chit ga nhoû cho chuyeán taøu em... b « « « « « « « « «. « « « ˙ ˆ « « ‰ « ˆ œ « « « « « « « « « »»» « « « « « « « « & « « « __ « ˆ l « « « « =========================l ˆ « « ˆ « _ _ ˆ __ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ ˆ « « ˆ « b £ « « «£ « « «£ « œ « « « £ b « « « « « « « « l« œ œ « ˆ ˆ »» »J » « « « theà trong cuoäc tình maõi maõi yeâu anh Thì ngaøy nay anh ñaâu muoän phieàn Khi em ngoaûnh & _ « ˆ _ _ « « « « . ‰ »» l »» =========================l « ˆ « _ _ ˆ « « « « « « ˆ « ˙ « « ˆ ˆ « « « « » ˆ « « « « « ˆ « « ˆ _ « ˆ « « ˆ ˆ « b b « « «£ « « « « ˆ « . «£ « « ˆ « « £ Em ôi thaø «raèng£ ngaøy xöa «em «£ ñöø«g ‰ « ˆ œ « ˆ « « « ˆ « « « l »»» « maët Cho anh boû cuoäc trong maét ñua tình n « « __ « « « l ˙ « « ˆ « « ========================= & _ _ « __ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « ˆ l « « « « « « « « « « theà Trong cuoäc ñôøi yeâu chæ anh tho⣠Thì ngaøy nay % ñaâu tuyeät voïng Phong ba ngaäp « « « « fi b £ « « « « ˆ ˆ ˙. »œ »»œ « . ‰ »œ œ »» »»» i anh b « ‰ »» » & « « « _ _ « « « l « « « « « =========================l l _ « « _ _ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « £ ll « ˙ « £ = « £« £« « £ « Böôùc lang »»» « « « « « « loøng troâng theo buïi hoàng em böôùc vu quy Cöù lang... ...qua b b œ ˆ ˆ ˆ « ‰ »»»œ »»»œ »œ ˆ « ˆ « ‰ »»»œ œ »»»œ ˆ « ˆ « ‰ »»»œ = « « « « « « « ˆ =========================l & « «« « «« ˆ »» « « «ˆ »»» « « « « « « ˆ ˆ œ »»» « £ l £ l « £ £« U U b œ « « « « ‰ œ œ œ »œ »»œ »œ œ »œ »œ œ « U « « Œ thang nhö ngöôøi ñieân khuøng Bieát ñeâm nay ñi veà nôi ñaâu Vaãn lang thang nhö keû khoâng nhaø Bieát ñi »»» « « ˆ « »»» »» »» »»» « « &b «««ˆ ˆ« « ˆ ========================= £ » l » »» » »» »» »» »» l ˙ « l « « « ˙ « ˆ ˙ « « = ” £ £ ñaâu ñeâm daøi bô vô Muoán queân em môùi lang thang Bieát ñeâm nay veà nôi ñaâu.
Đồng bộ tài khoản